UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninhtải về 13.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.66 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1055 /QĐ-UBNDQuảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
V/v Chấp thuận địa điểm xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn Kênh Cốc, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 4444/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh “V/v ban hành quy định về trình tự chấp thuận địa điểm xây dựng...”;

Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020”;

Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên tại văn bản số 138/TTr-UBND ngày 12/10/2010; Sở Xây dựng tại văn bản số 472/TTr-QH ngày 29/10/2010 “V/v trình chấp thuận địa điểm xây dựng Cửa hàng Xăng dầu tại thôn Kênh Cốc, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Anh”; Sở Công Thương tại văn bản số 624/SCT-QLTM ngày 31/3/2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận địa điểm xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn Kênh Cốc, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (theo sơ đồ địa điểm ký đã được UBND huyện Tiên Yên thảo thuận; Sở Xây dựng thẩm định trình).

Điều 2. Quyết định này chỉ có giá trị hướng dẫn, chấp thuận địa điểm để Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Anh) nghiên cứu, khảo sát địa hình, lập và trình duyệt quy hoạch theo quy định hiện hành. Sau khi có Quy hoạch, dự án xây dựng, phương án bồi thường GPMB được duyệt, Uỷ ban Nhân dân tỉnh mới quyết định giao đất.

- Yêu cầu nghiên cứu lập Quy hoạch trên nền bản đồ theo hệ cao tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107045; cập nhật các dự án quy hoạch xây dựng tại khu vực; đảm bảo tiêu chuẩn; thực hiện các nội dung báo cáo, đề xuất và yêu cầu của Sở Xây dựng (tại văn bản số 472/TTr-QH ngày 29/10/2010).

- Văn bản này có thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký, sau 06 tháng nếu đơn vị chưa trình Quy hoạch chi tiết xây dựng thì văn bản này không còn hiệu lực thực hiện;

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải; Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Tiên Yên; Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Anh; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);

- Như điều 2 (thực hiện);

- V0, V2, HC1, QLĐĐ1-2, QH1, TH1;

- Lưu: VT, QH2.

15H – QĐ05


TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông

: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương