Uû ban nhn dn HuyÖn Tiªn yªntải về 10.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.73 Kb.
#21971

Uû ban nh©n d©n

HuyÖn Tiªn yªn


Sè: 207 /UBNDCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Tiªn Yªn, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2009

V/v triÓn khai thùc hiÖn

QuyÕt ®Þnh sè 497/Q§ - TTg

cña Thñ t­íng ChÝnh phñ”

KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n c¸c x·
Thùc hiÖn NghÞ QuyÕt sè 30/2008/NQ – CP, ngµy 11/12/2008 cña ChÝnh phñ “vÒ nh÷ng gi¶i ph¸p cÊp b¸ch nh»m ng¨n chÆn suy gi¶m kinh tÕ, duy tr× t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®¶m b¶o an sinh x· héi”, ngay tõ ®Çu n¨m 2009, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh sè 131/Q§ - TTg, ngµy 23/01/2009, quyÕt ®Þnh 443/Q§ - TTg, ngµy 04/4/2009 vÒ hç trî l·i suÊt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vay vèn trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c ng©n hµng ph¸t triÓn s¶n xuÊt – kinh doanh. §Ó tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng gi¶m chi phÝ ®Çu t­, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn th«ng qua kÝch cÇu ®Çu t­ vµ tiªu dïng, nhÊt lµ ë khu vùc n«ng th«n; ngµy 14/4/2009, Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 497/Q§ - TTg vÒ viÖc hç trî l·i suÊt vay vèn mua m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng nhµ ë khu vùc n«ng th«n.

§Ó viÖc triÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 497/Q§- TTg kÞp thêi, ®óng ®èi t­îng vµ ®¹t hiÖu qu¶, UBND huyÖn yªu cÇu UBND c¸c x· triÓn khai ngay mét sè néi dung sau:

1/ TËp trung phæ biÕn nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña quyÕt ®Þnh 497/Q§ - TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, quyÕt ®Þnh 2095/Q§ - BCT cña bé c«ng th­¬ng, th«ng t­ sè 09/TT – NHNN cña ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam (göi kÌm theo c«ng v¨n nµy) ®Õn víi toµn thÓ nh©n d©n, c¸c chñ trang tr¹i ch¨n nu«i, nu«i trång thuû h¶i s¶n vµ c¸c tæ chøc ho¹t ®éng phôc vô n«ng nghiÖp (HTX dÞch vô n«ng nghiÖp, c¬ së chÕ biÕn n«ng s¶n ...)

2/ Phèi hîp chÆt chÏ víi Uû ban MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc hiÓu râ chñ tr­¬ng kÝch cÇu cña nhµ n­íc th«ng qua viÖc hç trî l·i suÊt vèn vay ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc trong s¶n xuÊt - kinh doanh nãi chung vµ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nãi riªng còng nh­ hç trî l·i suÊt vèn vay ®Ó c¸c hé gia ®×nh ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë, æn ®Þnh ®êi sèng.

3/ Phèi hîp víi ng©n hµng th­¬ng m¹i h­íng dÉn ®èi t­îng vay vèn thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó vay vèn, ®ång thêi thùc hiÖn viÖc x¸c nhËn hå s¬ cho c¸c ®èi t­îng ®­îc vay vèn theo quyÕt ®Þnh 497/Q§ - TTg

TriÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 497/Q§ - TTg lµ mét nhiÖm vô quan träng trong viÖc h¹n chÕ suy gi¶m kinh tÕ, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt. ®¶m b¶o an sinh x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn. UBND huyÖn yªu cÇu UBND c¸c x·, c¸c c¬ quan liªn quan khÈn tr­¬ng, nghiªm tóc triÓn khai thùc hiÖn.N¬i nhËn: TM. UBND huyÖn Tiªn yªn

- Nh­ kÝnh göi (T/hiÖn); KT. Chñ tÞch

- TT H.uû, H§ND huyÖn (BC) Phã chñ tÞch

- c¸c §/c TT UBND huyÖn

- UB MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ (®Ó phèi hîp)

- phßng TCKH,CT, L§ - TBXH,NHNN&PTNT

- L­u VP-UBND. Hoµng M¹nh H­ng
Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 10.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương