Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22 Kb.
#21275

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

__________________________

Số: /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________________________________

Hạ Long, ngày tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công

trình: Đường cứu hộ, cứu nạn đê Thôn 4, đê Lò Vôi

và đê Cái Lấn, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ;

Căn cứ Văn bản số 8713/VPCP-KTTH ngày 07/12/2009 của Văn phòng Chính phủ "Về việc hỗ trợ vốn thực hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ";

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành “Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 3263/KHĐT-KTNN ngày 28/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê Thôn 4, đê Lò Vôi và đê Cái Lấn, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, với các nội dung sau:

1/ Tên công trình: Xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê Thôn 4, đê Lò Vôi và đê Cái Lấn, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

2/ Địa điểm thực hiện: Xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

3/ Mục tiêu đầu tư: Phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn đê trong mùa mưa bão và kết hợp làm đường dân sinh cho nhân dân trong khu vực.

4/ Nội dung và quy mô đầu tư (dự kiến):

a) Cấp công trình và tiêu chuẩn áp dung: Đường cấp V miền núi;

- Hệ số ổn định cho phép: (k) = 1,15;

- Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ TCXD VN 285-2002: Công trình thuỷ lợi và các quy định chủ yếu về thiết kế;

+ Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223 - 95;

+ Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263 - 2000;

+ TCVN 4419 - 87: Khảo sát xây dựng, nguyên tắc cơ bản;

+ Quy phạm đo vẽ địa hình 96 TCN 43 - 90;

+ Công tác lập báo cáo TCXD 45 - 78;

+14 TCN 142 - 2004: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; TCXD VN 327-2004; TCXD VN 453-1995; TCVN 239-2006 và 14 TCN - 59 - 2002;

+ Các tiêu chuẩn quy phạm khác có liên quan.

b) Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng 3 tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ra đê Thôn 4, đê Lò Vôi và đê Cái Lấn, xã Đường Hoa có tổng chiều dài khoảng 2.735 m; Trong đó:

+ Tuyến đường ra đê Thôn 4 dài khoảng 945 m: Điểm đầu từ đường bê tông ngã ba giữa đường Quốc lộ 18A và đường bê tông vào UBND xã Đường Hoa đến điểm cuối tại đầu đê Thôn 4;

+ Tuyến đường ra đê Lò Vôi dài khoảng 1.340 m: Điểm đầu từ đường bê tông liên xã Đường Hoa, theo tuyến đường đất đi Thôn 5 đến điểm cuối tại đầu đê Lò Vối;

+ Tuyến đường ra đê Cái Lấn dài khoảng 450 m: Điểm đầu từ đường bê tông liên xã Đường Hoa, theo tuyến đường đất cũ đến điểm cuối tại đầu đê Cái Lấn;

- Thông số kỹ thuật của các tuyến đường: Rộng nền đường 6,0m (mặt rộng 3,5m; lề gia cố 2x(0,75)m; lề đất 2x(0,5)m);

- Kết cấu: Áo đường cứng bằng bê tông; mặt đường bằng bê tông M250 dày 20m; móng cấp phối đá dăm; Đất đắp nền đường đầm nện chặt đạt K = 0,95.

- Xây các cống thoát nước qua đường (cầu, cống và rãnh thoát nước).

c) Khối lượng chuẩn bị đầu tư:

- Khảo sát địa hình, địa chất tuyến đường: Khối lượng thực hiện ước tính: Trắc dọc 2.750 m; trắc ngang 2.225 m;

+ Khảo sát bình đồ lộ tuyến tỷ lệ 1/500: Khối lượng ước tính 11,0 ha;

- Thuyết minh, tính toán thiết kế và lập Báo cáo KTKT đầu tư công trình.

6/ Tổng mức đầu tư và nguồn vốn dự kiến:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 8.500 triệu đồng; Trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 6.200 triệu đồng

+ Kiến thiết cơ bản khác: 2.300 triệu đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách TW (theo Văn bản số 8713/VPCP-KTTH ngày 07/12/2009 của Văn phòng Chính phủ "Về việc hỗ trợ vốn thực hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ");

- Kinh phí thực hiện chuẩn bị đầu tư dự kiến 275 triệu đồng; Trong đó: Khảo sát 82 triệu đồng; lập báo cáo thuyết minh 193 triệu đồng; UBND huyện Hải Hà ứng trước, khi có nguồn sẽ thanh toán.


Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà.

- Hình thức quản lý: Ban quản lý dự án công trình huyện Hải Hà.

- Lập dự án đầu tư, thiết kế và thi công: Theo Luật Đấu thầu hiện hành.

- Thời gian thực hiện đầu tư: Theo kế hoạch bố trí vốn;

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Trong quý IV năm 2010.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Hải Hà và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Chi cục Thủy lợi;

- V0, V2, NLN1, GT1;

- TT Thông tin;

- Lưu: VT, NLN2.

20 bản-QĐ 203TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ ThôngКаталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương