Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009tải về 29.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích29.5 Kb.
#21925

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 493 /QĐ-UBND


Hạ Long, ngày 10 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt mặt bằng hướng tuyến ống cấp nước Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay thế một số tuyến ống nhằm giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả phục vụ cho hệ thống cấp nước Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay thế một số tuyến ống nhằm giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả phục vụ cho hệ thống cấp nước Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 51/SXD-QH ngày 26/01/2010 kèm mặt bằng hướng tuyến ống cấp nước Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay thế một số tuyến ống nhằm giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả phục vụ cho hệ thống cấp nước Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long và thị xã Cẩm Phả đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả thỏa thuận;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mặt bằng hướng tuyến ống cấp nước Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay thế một số tuyến ống nhằm giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả phục vụ cho hệ thống cấp nước Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long với các nội dung như sau:

  1. Bảng chỉ tiêu các tuyến thay thế:
Tên đoạn

Điểm đầu

Điểm cuối

Hướng tuyến và chiều dài

Nội dung

1

Hạ Long


Nhà khách UBND tỉnh (Km 128+850 QL18)

Chợ Hồng Hà (Km129+500 QL18)

Bên trái tuyến; Dài 650m

Thay thế tuyến ống gang cũ DN300 bằng tuyến ống gang cầu DN300

2

Hạ Long


Ngã tư Kênh Đồng (Km 0+250 QL279)

Trạm bơm tăng áp Đồng Đăng (Km5+150 QL 279)

Bên trái tuyến; Dài 4.900m

Thay thế tuyến ống gang cũ DN500 bằng tuyến ống gang cầu DN500

3

Hạ Long


Ngã ba Kênh Đồng

Nhà máy đóng tàu Ba Lan

Bên trái tuyến; Dài 1.100m

Thay thế tuyến ống gang cũ DN400 bằng tuyến ống gang cầu DN400

b. Bảng chi tiêu các tuyến bổ sung:Tên đoạn

Điểm đầu

Điểm cuối

Hướng tuyến và chiều dài

Nội dung

1

Hạ Long


Cầu Trắng (Km130+160 QL18)

Đèo Bụt (Km134+260QL18)

Bên trái tuyến; Dài 4.100m

Bổ sung tuyến ống gang cầu DN500

Tổng chiều dài tuyến ống

Dài 4.100m

Bổ sung tuyến ống


Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh (Chủ đầu tư) triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định công bố công khai quy hoạch được duyệt; hoàn thiện các hồ sơ thiết kế, dự án, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện hồ sơ đất đai; lưu trữ hồ sơ; thực hiện các nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 51/TTr-SXD ngày 26/01/2010;

- Ủy ban Nhân dân thành Hạ Long phối hợp với Chủ đầu tư công bố công khai quy hoạch; thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định;

- Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc ngành; hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định hiện hành;Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh; Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);

- Như điều 3 (thực hiện);

- V0, V2, QH1-2, QLĐĐ1, TM2, TH1;

- Lưu: VT, QH1.

30 bản-QĐ04TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHĐỗ Thông

Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 29.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương