Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (giai đoạn I) cho Công ty tnhh thương mại và Dịch vụ tst để xây dựng khu dân cư tự xây tại khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồtải về 18.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.12 Kb.
#22630

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2702 /QĐ - UBND
Hạ Long, ngày 8 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (giai đoạn I) cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST để xây dựng khu dân cư tự xây tại khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ "Về thi hành Luật Đất đai"; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ "Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư";

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh “Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST làm chủ đầu tư”

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 294/TTr-TNMT-KHTC ngày 31/8/2010,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST (theo Điều 34 Luật Đất đai năm 2003) để xây dựng khu dân cư tự xây.

- Vị trí: tại Khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

- Diện tích theo quy hoạch đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 là: 8.370 m2.

- Diện tích giao đất đợt 1: 7.426,1 m2. Theo cơ cấu sử dụng đất:

+ Đất ở: 2.493,6 m2. Thời gian giao đất lâu dài.

+ Đất nhà sinh hoạt cộng đồng 265 m2, đất giao thông và đất hạ tầng 4.667,5 m2; giao đất trong thời gian xây dựng, sau khi xây dựng xong bàn giao cho địa phương quản lý.- Ranh giới khu đất xin được xác định tại tờ bản đồ hiện trạng xin giao đất tỷ lệ 1/500 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận ngày 31/8/2010.Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:1. Thông báo cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST nộp tiền sử dụng đất theo giá đất đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 12/02/2010, phí và lệ phí theo qui định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoành Bồ và Uỷ ban nhân dân thị trấn Trới xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa.

3. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo qui định.

4. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.


Điều 3. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2008, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Nhân dân huyện Hoành Bồ để bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích còn lại theo quy hoạch được duyệt để thực hiện dự án. Nếu quá 6 tháng kể từ ngày ký quyết định giao đất mà Công ty không triển khai xây dựng, Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất mà không chi trả các chi phí đầu tư.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hoành Bồ; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);

- CT, Các Phó CTUBND tỉnh;

- V0, V2, QH2, QLĐĐ1-2;

- Lưu: VT, QLĐĐ1.

H12 bản - QĐ116.
TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông

Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 18.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương