Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 21.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.51 Kb.
#21276

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

__________________________

Số: /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________________________________

Hạ Long, ngày tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công

trình: Xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê Đá Phẳng

và đê Rừng Xanh, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ;

Căn cứ Văn bản số 8713/VPCP-KTTH ngày 07/12/2009 của Văn phòng Chính phủ "Về việc hỗ trợ vốn thực hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ";

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành “Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 3264/KHĐT-KTNN ngày 28/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê Đá Phẳng và đê Rừng Xanh, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, với các nội dung sau:

1/ Tên công trình: Xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê Đá Phẳng và đê Rừng Xanh, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

2/ Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

3/ Mục tiêu đầu tư: Phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn đê trong mùa mưa bão và kết hợp làm đường dân sinh cho nhân dân trong khu vực.

4/ Nội dung và quy mô đầu tư (dự kiến):

a) Cấp công trình và tiêu chuẩn áp dung: Đường cấp V miền núi;

- Hệ số ổn định cho phép: (k) = 1,15;

- Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ TCXD VN 285-2002: Công trình thuỷ lợi và các quy định chủ yếu về thiết kế;

+ Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223 - 95;

+ Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263 - 2000;

+ TCVN 4419 - 87: Khảo sát xây dựng, nguyên tắc cơ bản;

+ Quy phạm đo vẽ địa hình 96 TCN 43 - 90;

+ Công tác lập báo cáo TCXD 45 - 78;

+14 TCN 142 - 2004: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; TCXD VN 327-2004; TCXD VN 453-1995; TCVN 239-2006 và 14 TCN - 59 - 2002;

+ Các tiêu chuẩn quy phạm khác có liên quan.

b) Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng 2 tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ra đê Đá Phẳng và đê Rừng Xanh, xã Quảng Phong có tổng chiều dài khoảng 6.770 m; Trong đó:

+ Tuyến đường ra đê Đá Phẳng dài khoảng 4.100 m: Điểm đầu từ đường bê tông cửa trụ sở UBND xã Quảng Phong nối tiếp với đường bê tông qua ngầm Quảng Phong, đoạn tiếp theo từ đường bê tông sau ngầm Quảng Phong đến điểm cuối tại đê Đá Phẳng;

+ Tuyến đường ra đê Rừng Xanh dài khoảng 2.670 m: Điểm đầu từ K2+126m thuộc đường cứu hộ, cứu nạn cho đê Đá Phẳng đến điểm cuối tại đê Rừng Xanh;

- Thông số kỹ thuật của các tuyến đường: Rộng nền đường 6,0m (mặt rộng 3,5m; lề gia cố 2x(0,75)m; lề đất 2x(0,5)m);

- Kết cấu: Áo đường cứng bằng bê tông; mặt đường bằng bê tông M250 dày 20m; móng cấp phối đá dăm; Đất đắp nền đường đầm nện chặt đạt K = 0,95.

- Xây các cống thoát nước qua đường (cầu, cống và rãnh thoát nước).

c) Khối lượng chuẩn bị đầu tư:

- Khảo sát địa hình, địa chất tuyến đường: Khối lượng thực hiện ước tính: Trắc dọc 6.770 m; trắc ngang 5.500 m;

+ Khảo sát bình đồ lộ tuyến tỷ lệ 1/500: Khối lượng ước tính 20,0 ha;

- Thuyết minh, tính toán thiết kế và lập Báo cáo KTKT đầu tư công trình.

6/ Tổng mức đầu tư và nguồn vốn dự kiến:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 22.000 triệu đồng; Trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 16.000 triệu đồng

+ Kiến thiết cơ bản khác: 6.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách TW (theo Văn bản số 8713/VPCP-KTTH ngày 07/12/2009 của Văn phòng Chính phủ "Về việc hỗ trợ vốn thực hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ");

- Kinh phí thực hiện chuẩn bị đầu tư dự kiến 730 triệu đồng; Trong đó: Khảo sát 250 triệu đồng; lập báo cáo thuyết minh 480 triệu đồng; UBND huyện Hải Hà ứng trước, khi có nguồn sẽ thanh toán.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà.

- Hình thức quản lý: Ban quản lý dự án công trình huyện Hải Hà.

- Lập dự án đầu tư, thiết kế và thi công: Theo Luật Đấu thầu hiện hành.

- Thời gian thực hiện đầu tư: Theo kế hoạch bố trí vốn;

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Trong quý IV năm 2010.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Hải Hà và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Chi cục Thủy lợi;

- V0, V2, NLN1, GT1;

- TT Thông tin;

- Lưu: VT, NLN2.

20 bản-QĐ 204TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ ThôngКаталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 21.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương