gddt/sites/default/files
  Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Ubnd thµnh phè h¶i phßng Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
  Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
gddt/sites/default/files
  Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
public/help
  Mẫu số: C84a-hd ban hành theo Thông tư số 178/tt-btc
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
gddt/sites/default/files
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
gddt/hoahoc
  Kú thi häc sinh giái thµnh phè líp 12 hµ néi N¨m häc 2009-2010
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  MẪu trình bày văn bản và BẢn sao văn bảN
gddt/sites/default/files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/GDDT/57
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Ubnd thµnh phè H¶i phßng Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
gddt/sites/default/files
  CAÂu hoûi traéc nghieäm oân chöÔng I câu 1
thcscattai/upload/files
  PHÒng giáo dụC ĐÀo tạo phù CÁT ĐỀ CƯƠng ôn tập kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2016 2017 MÔn tiếng anh 7 (ĐẠi trà)
gddt/hoahoc
  M n: ho¸ häc Thêi gian: 180
gddt/sites/default/files
  Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th ng
gddt/hoahoc
  BÀi kiểm tra 1 tiết số 1 Môn: Hóa học
directory gddt  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương