CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNHtải về 36.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích36.76 Kb.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ- SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­
Số:  230  /HD-SNV-STC

Về việc hướng dẫn thanh toán

cho các đối tương đi học theo quyết định số 28/2008/QĐ-UBND


              Lạng Sơn, ngày  27  tháng   4   năm 2010


Kính gửi: 

- Các Ban Đảng, Đoàn thể tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;

- Các Huyện uỷ, Thành uỷ;

- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn;

Sở Nội vụ và Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm thực hiện Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh như sau:A. Chế độ hỗ trợ, mức hỗ trợ

I. Đối tượng được hỗ trợ

Đối tượng được hỗ trợ là những người có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh.

Những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cử đi học trước ngày 01/01/2009 (tính đến sau ngày 01/01/2009 đang trong thời gian của khoá học, chưa có quyết định tốt nghiệp) mà tại thời điểm cử đi học đã có đủ các điều kiện như quy định tại Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh thì được hưởng chế độ trợ cấp đi học từ ngày 01/01/2009. Riêng khoản hỗ trợ một lần sau khi tốt nghiệp trình độ sau đại học được hưởng nếu cá nhân chưa hưởng khoản hỗ trợ một lần theo quyết định số 2201/1998/QĐ-UB ngày 29/12/1998 của UBND tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho cán bộ công chức được cử đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ; trường hợp đã được hưởng khoản hỗ trợ một lần theo quyết định số 2201/1998/QĐ-UB ngày 29/12/1998 của UBND tỉnh nhưng chưa đủ mức trợ cấp theo quy định (đào tạo Thạc sĩ: 10 triệu đồng, đào tạo Tiến sĩ: 20 triệu đồng) thì được hỗ trợ một phần mức hỗ trợ tại Khoản 8 Điều 10 của Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh đối với thời gian còn lại của khoá học tính từ ngày 01/01/2009.

II. Các khoản hỗ trợ cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học

1. Tiền tàu, xe:

Mỗi kỳ tập trung học được thanh toán lượt đi và về, nếu trong kỳ tập trung có ngày lễ, tết được thanh toán lượt đi và về của dịp lễ, tết đó.

Mức chi theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tiền học phí:

Thanh toán theo mức nộp cho cơ sở đào tạo theo quy định, căn cứ giấy thu học phí của cơ sở đào tạo.

3. Tiền tài liệu:

Cá nhân có thể tạm ứng trong quá trình học và thanh toán 01 lần sau khi có quyết định tốt nghiệp khoá đào tạo hoặc kết thúc khoá bồi dưỡng theo mức:

- Tiến sĩ và tương đương: 15 tháng mức lương tối thiểu.

- Thạc sĩ và tương đương: 08 tháng mức lương tối thiểu.

- Bồi dưỡng:

+ Từ 10 ngày trở lên đến dưới 03 tháng bằng 1/2 tháng mức lương tối thiểu.

+ Từ 03 tháng trở lên bằng 03 tháng mức lương tối thiểu.

Trường hợp cơ quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát tài liệu cho học viên thì học viên không được thanh toán tiền tài liệu.

 4. Tiền thuê chỗ nghỉ:

- Học trong tỉnh: Chỉ thanh toán cho những người học có khoảng cách từ cơ quan đến cơ sở đào tạo từ 15 km trở lên mà cơ sở đào tạo không bố trí được nơi nghỉ, mức hỗ trợ bằng 1/2 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Học ngoài tỉnh: Thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ nộp cho cơ sở đào tạo, nếu cơ sở đào tạo không bố trí được nơi nghỉ thì hỗ trợ 01 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

5. Tiền sinh hoạt phí:

- Học trong tỉnh: Chỉ thanh toán cho những người học có khoảng cách từ cơ quan đến cơ sở đào tạo từ 15 km trở lên, mức thanh toán 1/2 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Học ngoài tỉnh: Thanh toán 01 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

6. Tiền khuyến khích một lần sau khi tốt nghiệp sau đại học:

Thanh toán 01 lần sau khi có quyết định tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo sau đại học:

a) Tiến sĩ và tương đương: 60 tháng mức lương tối thiểu.

b) Thạc sĩ và tương đương: 30 tháng mức lương tối thiểu.

7. Các trường hợp khác:

Trường hợp các lớp bồi dưỡng dưới 10 ngày thì được hỗ trợ tiền tài liệu, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền sinh hoạt phí bằng 50% định mức chi của 01 tháng; thời gian học tập từ 10 ngày trở lên được tính theo mức chi của 01 tháng.

Trường hợp đi học theo hình thức không tập trung (trong một kỳ học có nhiều đợt học) thì các khoản hỗ trợ được tính theo kỳ học tập của khoá học.

III. Các khoản hỗ trợ cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã được cử đi học

1. Tiền tàu, xe:

Mỗi kỳ tập trung học được thanh toán lượt đi và về, nếu trong kỳ tập trung có ngày lễ, tết được thanh toán lượt đi và về của dịp lễ, tết đó.

Mức chi theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tiền học phí:

Thanh toán theo mức nộp cho cơ sở đào tạo theo quy định, căn cứ văn bản thu học phí của cơ sở đào tạo.

3. Tiền tài liệu:

Cá nhân có thể tạm ứng trong quá trình học và thanh toán 01 lần sau khi có quyết định tốt nghiệp theo mức quy định:


          - Đào tạo đại học: 04 tháng mức lương tối thiểu.

- Đào tạo Trung cấp: 02 tháng mức lương tối thiểu.

- Đào tạo Sơ cấp: 01 tháng mức lương tối thiểu.

 4. Tiền thuê chỗ nghỉ:

- Học trong tỉnh: Chỉ thanh toán cho những người học có khoảng cách từ cơ quan đến cơ sở đào tạo từ 15 km trở lên mà cơ sở đào tạo không bố trí nơi nghỉ, mức hỗ trợ bằng 1/2 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Học ngoài tỉnh: Thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ nộp cho cơ sở đào tạo, nếu cơ sở đào tạo không bố trí được nơi nghỉ thì hỗ trợ 01 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

5. Tiền sinh hoạt phí:

- Học trong tỉnh: Chỉ thanh toán cho những người học có khoảng cách từ cơ quan đến cơ sở đào tạo từ 15 km trở lên, mức thanh toán 1/2 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Học ngoài tỉnh: Thanh toán 01 tháng mức lương tối thiểu/người/tháng.

6. Các trường hợp khác:

Trường hợp các lớp bồi dưỡng dưới 10 ngày thì được hỗ trợ tiền tài liệu, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền sinh hoạt phí bằng 50% định mức chi của 01 tháng; thời gian học tập từ 10 ngày trở lên được tính theo mức chi của 01 tháng.

IV. Các khoản hỗ trợ đối với đối tượng tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học đại học

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh.B. Hình thức thanh toán

I. Cơ quan chi trả

Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm thanh toán cho cá nhân đi học từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao trong dự toán của cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.II. Hồ sơ đề nghị thanh toán

1. Đơn đề nghị thanh toán của cá nhân có xác nhận của đơn vị công tác.

2. Công văn đề nghị thanh toán của cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đi học.

3. Bản sao quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền theo Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh.

4. Kế hoạch hoặc thông báo lịch trình thời gian học tập theo kỳ, đợt học, năm học của cơ sở đào tạo.

5. Các chứng từ, giấy tờ khác kèm theo:

- Tiền tàu, xe:

Cá nhân xuất trình vé sử dụng phương tiện công cộng hoặc bảng kê có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo mức sử dụng phương tiện công cộng.

- Tiền học phí:

Yêu cầu cá nhân xuất trình văn bản thu học phí của cơ sở đào tạo và nộp lại phiếu thu.

- Tiền tài liệu:

Cá nhân có thể tạm ứng trong quá trình học và thanh toán 01 lần theo mức quy định sau khi có quyết định tốt nghiệp hoặc kết thúc khoá bồi dưỡng, không yêu cầu xuất trình hoá đơn mua tài liệu.

 - Tiền thuê chỗ nghỉ:

Trường hợp cơ sở đào tạo thu tiền thuê chỗ nghỉ thì đơn vị thanh toán theo giấy thu tiền của cơ sở đào tạo.

Trường hợp cá nhân đi thuê ngoài, thanh toán theo mức quy định, không yêu cầu xuất trình hoá đơn thuê chỗ nghỉ.

- Tiền sinh hoạt phí:

Các cơ quan thanh toán cho cá nhân theo mức quy định khi kết thúc kỳ học hoặc kết thúc khoá bồi dưỡng.

- Tiền khuyến khích một lần sau khi tốt nghiệp sau đại học:

Thanh toán theo mức quy định, yêu cầu cá nhân xuất trình quyết định công nhận tốt nghiệp sau đại học và bằng tốt nghiệp sau đại học.

C. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; lập dự toán hàng năm

Thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài chính một số điểm thực hiện Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

             Triệu Thị Thuý Lan

                    Đỗ Đình Chiến

 

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

 

- TT Tỉnh uỷ;

 

- TTHĐND tỉnh;

 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

 

- UBND tỉnh;

 

- Lưu VT SNV, STC.

 

: gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương