Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 47.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích47.19 Kb.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1572/SGDĐT-TTr

V/v Hướng dẫn nhiệm vụ

thanh tra năm học 2012-2013
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2012
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Các trường THPT, các trường phổ thông DTNT THCS;

- - Các Trung tâm GDTX, Trung tâm KTTH-HN, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin Học.

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;


Căn cứ công văn số 5156/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012-2013 đối với các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG


Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đảm bảo đủ cán bộ phụ trách thanh tra, lực lượng cộng tác viên thanh tra. Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, chú trọng thanh tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vấn đề bức xúc trong giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo công tác tự thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng (PCTN) theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.

Các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động quản lý, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thực hiện kiểm tra nội bộ đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ; tạo điều kiện cho cộng tác viên thanh tra cấp Sở làm nhiệm vụ khi được Sở GD&ĐT trưng tập làm nhiệm vụ công tác thanh tra.II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tổ chức cán bộ

Mỗi Phòng GD&ĐT bố trí một cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách (nơi có ít cán bộ có thể kiêm thêm nhiệm vụ khác) để thường trực công tác thanh tra, giúp Trưởng phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho các cộng tác viên thanh tra, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Mỗi đơn vị trực thuộc Sở thành lập Ban kiểm tra nội bộ, trong đó 1 lãnh đạo làm trưởng ban.

2. Hoạt động thanh tra

2.1. Thanh tra, kiểm tra hành chính

2.1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức thanh tra hành chính đối với các trường thuộc quyền quản lý trực tiếp của Phòng.Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật có liên quan, trong đó tập trung thanh tra:

+ Thực hiện quy định về tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị, nhà trường; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục và các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện các khoản thu, chi…

+ Thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ: kế hoạch giáo dục, tổ chức công tác tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

+ Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị, nhà trường.

+ Thực hiện quy định về PCTN, thực hiện quy định về giải quyết KNTC, tiếp công dân.

+ Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động.


      1. Các đơn vị trực thuộc Sở

Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật có liên quan, trong đó tập trung kiểm tra:

+ Thực hiện quy định về tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị, nhà trường; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục và các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện các khoản thu, chi…

+ Thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ: kế hoạch giáo dục, tổ chức công tác tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

+ Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị, nhà trường.

+ Thực hiện quy định về PCTN, thực hiện quy định về giải quyết KNTC, tiếp công dân.

+ Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động.


    1. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

2.2.1. Thanh tra

Phòng GD&ĐT thực hiện thanh tra các nội dung được quy định tại mục 2 phần II, mục 2 phần III Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Căn cứ tình hình thực tế, các Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra, tập trung vào các nội dung sau:- Đối với Giáo dục mầm non

Tập trung Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, thực hiện lộ trình phổ cập và công nhận phổ cập, triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; việc xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; việc đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.- Đối với Giáo dục phổ thông

Tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng nghiêm túc, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế địa phương; việc triển khai Đề án Tiếng Anh ở Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS); việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; việc triển khai Đề án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú; việc thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục giáo dục THCS; xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.- Đối với Giáo dục thường xuyên

Tập trung kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS; tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học.

- Sở GD&ĐT sẽ thanh tra chuyên ngành đối với các Phòng GD&ĐT

Tập trung thanh tra việc thực hiện phân cấp theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo với các nội dung sau:

+ Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục: quy mô phát triển giáo dục (số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, số lượng học sinh, số lượng trường, lớp các cấp học, ngành học so với kế hoạch phát triển giáo dục); công tác củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ và phổ cập trung học cơ sở; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

+ Thực hiện kế hoạch giáo dục của các cấp học, ngành học.2.2.2. Kiểm tra

Các cơ sở giáo dục thuộc Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT có trách nhiệm thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, trong đó có kiểm tra HĐSP của giáo viên và kiểm tra chuyên đề giáo viên.

Thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: Thực hiện theo mẫu thanh tra của Sở trong năm học 2011-2012 theo từng cấp học bao gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Hồ sơ; Giờ dạy; Kết quả giảng dạy; Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

2.2.3. Chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra trong năm học 2012-2013

- Đối với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT:

+ Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoảng 20% tổng số đơn vị trực thuộc (có thể kết hợp thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong 1 cuộc thanh tra).

+ Thanh tra HĐSP của giáo viên đảm bảo trong năm học thanh tra được ít nhất 12% tổng số giáo viên thuộc quyền quản lý và thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên qua thanh tra theo công văn số 1295/SGDĐT-TTr ngày 07/9/2011 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại thanh tra toàn diện, chuyên đề nhà trường, thanh tra, kiểm tra HĐSP, chuyên đề của giáo viên (chú ý: Không giao cho cộng tác viên thanh tra đi thanh tra độc lập, không thanh tra HĐSP của giáo viên mới ra trường dạy năm đầu tiên).

- Đối với các cơ sở trực thuộc Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT:

Các cơ sở giáo dục thuộc Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT có trách nhiệm thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, trong đó có kiểm tra HĐSP của giáo viên và kiểm tra chuyên đề giáo viên. Chỉ tiêu kiểm tra HĐSP của giáo viên trong năm học 2012-2013 khoảng 25 - 30% tổng số giáo viên của trường mình và đánh giá, xếp loại giáo viên qua kiểm tra theo công văn số 1295/SGDĐT-TTr ngày 07/9/2011 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại thanh tra toàn diện, chuyên đề nhà trường, thanh tra, kiểm tra HĐSP, chuyên đề của giáo viên (không kiểm tra HĐSP của giáo viên mới ra trường dạy năm đầu tiên).

Ngoài những giáo viên được kiểm tra HĐSP, các cơ sở giáo dục thuộc Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT phải kiểm tra chuyên đề giáo viên đảm bảo mỗi giáo viên được kiểm tra ít nhất 02 chuyên đề trong 01 học kỳ (trong đó phải có chuyên đề 2 và chuyên đề 3).

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân

3.1. Tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Phòng chống tham nhũng trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

3.2. Tập trung rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để vu khống và KNTC trái quy định của pháp luật không để tình trạng khiếu nại vượt cấp, đông người. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn chu đáo để công dân thực hiện KNTC đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần phải thận trọng xem xét, xác minh lại; nếu vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật thì có văn bản trả lời công dân theo quy định.

3.3. Các Phòng GD&ĐT, đơn vị, cơ sở giáo dục phải bố trí địa điểm tiếp công dân, phải công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; phải có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Xây dựng kế hoạch

Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra năm học trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở gửi bản dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra về Sở GD&ĐT (qua Email Thanh tra Sở) trước 15/9/2012 để góp ý. Sau khi Sở GD&ĐT góp ý, Phòng GD&ĐT hoàn thiện, trình ký và gửi về Thanh tra Sở GD&ĐT 02 bản, các đơn vị trực thuộc Sở hoàn thiện, đóng thành cuốn và gửi về Thanh tra Sở 03 cuốn để trình Giám đốc Sở phê duyệt (Sở giữ lại 02 bản, gửi lại đơn vị 01 bản).

(Chú ý: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học được lập riêng, không ghép với kế hoạch năm học).

2. Chế độ báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra

(Thực hiện báo cáo theo mẫu kèm theo công văn số 1362/SGDĐT-TTr ngày 02/8/2012 của Sở GD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và báo cáo công tác thanh tra năm học 2012-2013)

2.1. Báo cáo tháng: Các đơn vị thực hiện báo cáo tháng trước ngày 25 hàng tháng qua email của Thanh tra Sở.

2.2. Báo cáo sơ kết học kỳ I và báo cáo tổng kết năm học:

- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013 (gửi trước ngày 10/01/2013) qua email của Thanh tra Sở và gửi bản có chữ ký của lãnh đạo đơn vị và đóng dấu;

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013 (gửi trước ngày 26/5/2013) qua email của Thanh tra Sở và gửi bản có chữ ký của lãnh đạo đơn vị và đóng dấu;

- Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013 trước ngày 08/6/2013 qua email của Thanh tra Sở và gửi bản có chữ ký của lãnh đạo đơn vị và đóng dấu;

- Các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT hoàn thiện việc ghi chép và nộp sổ Theo dõi thực hiện thanh tra, kiểm tra giáo viên (Cuốn A) về Thanh tra Sở trước 30/6 hàng năm.

Trên đây là nội dung cơ bản của công tác thanh tra năm học 2012 - 2013; yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến các cơ sở giáo dục, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra có vấn đề gì nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở) để kịp thời giải quyết./.Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);

- Thanh tra Bộ GD&ĐT (báo cáo);

- Thanh tra tỉnh;

- Giám đốc, các PGĐ Sở GD&ĐT;

- Các Phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Phạm Ngọc Thưởng


: gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương