CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 19.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích19.51 Kb.

UBND TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

straight connector 2


straight connector 1


Số: 807/SGDĐT-CTTT

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016; Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016.An Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, TP;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.


Căn cứ công văn số 2091/BGDĐT-KHCNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016; Căn cứ công văn số 2092/BGDĐT-KHCNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016;

Đây là một sự kiện thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982. Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016 “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất;

Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016 với chủ đề “Vì một hành tinh xanh”.

An Giang là một trong các tỉnh dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu; Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 và Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:1. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là quán triệt, phổ biến, triển khai Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT ngày 27/10/2013 về việc phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2013-2020;

2. Tổ chức treo bandrol hưởng ứng từ ngày 01/6 đến 08/6/2016 với nội dung (phụ lục Thông điệp kèm theo)

3. Tùy điều kiện của đơn vị tổ chức lễ mittinh Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016, Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016 các hoạt động cụ thể, thiết thực như: hội thảo, tọa đàm, ngày hội vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tổ chức trồng cây xanh, thi đố vui, biểu diễn tiểu phẩm…; sinh hoạt về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương xanh…

4. Tổ chức cho học sinh tham quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh An Giang năm 2016. (có thông báo riêng)

5. Các hoạt động trên được lồng ghép vào kế hoạch sinh hoạt hè một cách thiết thực, hiệu quả trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở nội dung trên các đơn vị triển khai và báo cáo tình hình hoạt động về phòng CTTT trước ngày 12/6/2016, bằng văn bản và email về phòng Chính trị, tư tưởng, Sở GDĐT.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận: - Như trên;

- VP UBND tỉnh;

- Sở TN&MT;

- Vụ KHCNMT (Bộ GDĐT);

- Ban Giám đốc Sở GDĐT;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, CTTT.


KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Võ Bình Thư
THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1. Giữ gìn biển sạch cho tương lai xanh.

2. Bảo vệ và gìn giữ môi trường bền vững là nền tảng cho kinh tế biển Việt Nam phát triển.

3. Hướng ra biển, phát triển kinh tế biển để xây dựng đất nước.

4. Sử dụng, khai thác, gìn giữ và tái tạo môi trường biển, hải đảo.

5. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta.

6. Vì tương lai đất nước, hãy giữ gìn môi trường biển, hải đảo.

7. Tích cực hành động vì một đại dương xanh.

8. Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam

9. Vì đại dương xanh cho tương lai xanh.

10. Hãy làm lợi cho biển và kể cho mọi người biết.

11. Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường.

12. Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

13. Tuổi trẻ chung tay bảo vệ Đại dương xanh.14. Tuổi trẻ chung tay vì sự phát triển bền vững biển và hải đảo quê hương.
: DesktopModules -> CMSP -> DinhKem
DinhKem -> Mã đề: 001 Họ tên: Lớp 12A
DinhKem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
DinhKem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
DinhKem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
DinhKem -> Năm học đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
DinhKem -> NHÀ thơ ANH thơ Tiểu sử
DinhKem -> Buổi họp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của ubnd tỉnh và cơ quan ban ngành: ông Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ubnd tỉnh; Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
DinhKem -> Quy trình nhập hồ SƠ nhân sự MỚi vào phần mềm quản lý nhân sự (pmis)
DinhKem -> Môn: Tiếng Anh 10 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ và tên: lớp 10A …
DinhKem -> A. Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương