Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 40.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích40.29 Kb.


UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1593/ SGDĐT-TĐKTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2012

Về việc hướng dẫn công tác

thi đua khối năm học 2012 -2013Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Chỉ thị số 2737/ CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 03/ CT-UBND ngày 27/8/2012 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2012 - 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Tiếp tục thực hiện văn bản số: số 02/KH-SGDĐT- TĐKT ngày 03/01/2012 về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, công văn số 1592 /SGDĐT-TĐKT ngày 07/9/2012 về việc đăng kí thi đua năm học 2012 - 2013, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác thi đua khối năm học 2012-2013 cụ thể như sau:I. CÁC KHỐI THI ĐUA

1. Thành viên các Khối

Năm học 2012-2013, các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức công tác thi đua theo 4 khối:


- Khối I: 11 đơn vị, gồm Phòng GDĐT các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và Phòng GDĐT Thành phố.

- Khối II: 13 đơn vị, gồm các trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Chuyên Chu Văn An, Việt Bắc, Cao Lộc, Đồng Đăng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan, Lương Văn Tri, Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng và Hữu Lũng.

- Khối III: 12 đơn vị, gồm các trường THPT Đồng Bành, Hòa Bình, Vân Nham, Đình Lập, Na Dương, Tú Đoạn, Văn Lãng, Bình Độ, Vũ Lễ, Pác Khuông, Dân lập Ngô Thì Sỹ và Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp)

- Khối IV: 12 đơn vị, gồm các Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Tràng Định, Văn Lãng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.2. Trưởng khối và Phó Trưởng khối

Căn cứ đề nghị các khối thi đua tại hội nghị tổng kết các khối thi đua năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đạo tạo giao cho các đơn vị sau đây làm Trưởng khối và Phó Trưởng khối năm học 2012-2013:
Khối thi đua

Trưởng khối

Phó trưởng khối

Khối I: 11 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Gia

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình

Khối II: 13 trường Trung học phổ thông

Hiệu trưởng trường THPT Lộc Bình

Hiệu trưởng trường THPT Hữu Lũng

Khối III: 11 trường Trung học phổ thông và Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp

Hiệu trưởng trường THPT Pác Khuông

Hiệu trưởng trường THPT huyện Đình Lập

Khối IV: 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh Lạng Sơn.

Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Sơn

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG KHỐI

1. Trách nhiệm của Trưởng khối và Phó Trưởng khối thi đua

1.1. Trưởng khối

Trưởng các khối thi đua chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT về công tác thi đua của khối phụ trách

- Trước 16/10/2012: Hoàn thành Dự thảo Qui định về tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với khối phụ trách, Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm học.

Qui định về tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với khối phụ trách cần được xây dựng căn cứ vào Chỉ thị số 2737/ CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 03/ CT-UBND ngày 27/8/2012 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2012 - 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các vụ chức năng thuộc Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GDĐT.

- Gửi Dự thảo Qui định về tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác, Dự thảo Kế hoạch công tác thi đua đối với khối phụ trách xin ý kiến Lãnh đạo Sở GDĐT, các phòng chức năng thuộc Sở và các đơn vị trong khối.

- Tổ chức Hội nghị giao ban lần I, ký giao ước thi đua khối trong tháng 10/2012:

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học của Khối;


+ Ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với khối phụ trách, Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm học theo các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua.

+ Thảo luận để thống nhất kế hoạch, hoàn tất bản giao ước thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua.

+ Bản giao ước thi đua đã được ký, sao gửi cho lãnh đạo Sở, thường trực thi đua Sở, các phòng cơ quan Sở liên quan và các đơn vị trong khối.


- Tổ chức kiểm tra chéo, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối. Thành phần, thời gian do Trưởng khối quy định trên cở sở đề nghị của các đơn vị.

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I theo khối thi đua.

- Trước 24/6/2013, tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học theo Khối

+ Tổng kết năm học 2012-2013 theo khối

+ Bình chọn các đơn vị Nhất, Nhì, Ba khối.

+ Báo cáo Sở GDĐT công tác thi đua khối, hoàn thiện hồ sơ trình Sở GDĐT khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc công tác thi đua khối năm học 2012-2013.

+ Bàn giao công tác cho Khối trưởng được bình chọn cho năm học tới.

1.2. Phó Trưởng khối

- Giúp Trưởng khối điều hành và tổ chức thực hiện công tác thi đua khối.

- Thực hiện tốt trách nhiệm của một thành viên trong khối thi đua.

2. Trách nhiệm của các đơn vị trong khối

Tổ chức thực hiện công tác thi đua khối theo quy định của Trưởng khối, văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT và cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo đơn vị trưởng khối tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, đăng kí thi đua theo khối, Căn cứ các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn và đặc điểm đơn vị đăng ký hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác, hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân (tặng Cờ, Bằng khen của UBND tỉnh, bằng khen của Bộ GDĐT, Giấy khen của Sở GDĐT).

- Nghiên cứu Dự thảo do Trưởng khối đề xuất, góp ý kiến xây dựng Qui định về tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác và Kế hoạch công tác thi đua khối.

- Báo cáo Trưởng khối kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II.

- Tổ chức thực hiện các nội dung về công tác thi đua, báo cáo Trưởng khối và Sở GDĐT theo quy định. Tham gia tổng kết, bình chọn các đơn vị Nhất, Nhì, Ba khối thi đua. Đề cử Trưởng khối năm học 2013 - 2014.

- Các Phòng GDĐT huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thi đua theo cụm các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

Riêng Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng nội dung, đăng kí thi đua trên cơ sở lựa chọn các tiêu chí, nhiệm vụ chung của khối thi đua; các văn bản hướng dẫn của Bộ, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của đơn vị đã được Sở GDĐT phê duyệt.3. Các Trường Cao đẳng Sư phạm và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

Thực hiện công tác thi đua theo quy định của Khối thi đua các trường chuyên nghiệp của tỉnh.

Báo cáo Sở GDĐT kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và kết quả thực hiện 4 tiêu chí thi đua Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, theo văn bản hướng dẫn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT phối hợp với Công đoàn ngành chỉ đạo công tác thi đua 4 khối. Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT, căn cứ Chỉ thị số 2737/ CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 03/ CT-UBND ngày 27/8/2012 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2012 - 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các vụ chức năng thuộc Bộ GDĐT, hướng dẫn, góp ý cho quy định đánh giá và cho điểm phù hợp với từng khối thi đua và từng cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và các Trung tâm GDTX và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp).

Công đoàn ngành và các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT phối hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác của các khối thi đua.

+ Văn phòng - Sở GDĐT phụ trách khối I (các phòng GDĐT); Phòng GD Trung học – Sở GDĐT phụ trách khối II và khối III (các trường THPT và Trung tâm KTTH Hướng nghiệp); Phòng Giáo dục Thường xuyên phụ trách khối IV (các trung tâm GDTX và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học).2. Các Khối thi đua

2.1. Đăng kí thi đua năm học 2012 - 2013

Đăng kí thi đua là việc làm thường xuyên được tiến hành vào đầu năm học tại các cơ sở giáo dục. Các đơn vị tổng hợp, gửi đăng kí thi đua năm học 2012-2013 về Sở GDĐT và Khối trưởng các khối thi đua trước 16/10/2012 theo hướng dẫn tại văn bản số: 1592 /SGDĐT-TĐKT ngày 07/9/2012 về việc đăng kí thi đua năm học 2012 -2013 của Sở GDĐT Lạng Sơn.2.2. Tổ chức các hoạt động thi đua theo khối

Các đơn vị thực hiện công tác thi đua theo kế hoạch chung do Trưởng khối ban hành, báo cáo, tham gia đầy đủ các Hội nghị giao ban, Sơ kết Học kỳ I và Tổng kết năm học, thực hiện chế độ thông tin báo cáo Trưởng khối và Sở GDĐT theo quy định.

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng các khối thi đua báo cáo, xin ý kiến Sở GDĐT về kế hoạch thời gian, nội dung thi đua để lãnh đạo Sở GDĐT có ý kiến chỉ đạo, phân công theo dõi, kiểm tra và đánh giá công tác thi đua khối một cách hiệu quả, thiết thực.

Trên đây là hướng dẫn công tác thi đua khối năm học 2012-2013 của Sở GDĐT, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện tốt.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Công đoàn ngành;

- Các phòng cơ quan Sở GDĐT;

- Lưu VT, TĐ.
GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Thưởng: gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương