CAÂu hoûi traéc nghieäm oân chöÔng I câu 1tải về 78.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích78.28 Kb.
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM OÂN CHÖÔNG I

Câu 1: Cho ngũ giác ABCDE. Số các vecto (Khác vecto-không) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng:

 1. 20

 2. 25

 3. 16

 4. 10

Câu 2: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khi đó:

Câu 3: Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Mệnh đề nào sau đây đúng:

Câu 4: Cho hình bình hành ABCD,với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó:

Câu 5: Cho hình bình hành ABCD. Khi đó,

Câu 6: Cho 4 điểm bất kỳ A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây là đúng:

Câu 7: Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Gọi G là trọng tâm. Khi đó:

Câu 8: Cho tam giác ABC, có trung tuyến AM và trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là đúng

Câu 9: (1) Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn AB là

(2) Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn AB là

(3) Điều kiện cần và đủ để M là trung điểm của đoạn PQ là

Trong các câu trên, thì: 1. Câu (1) và câu (3) là đúng.

 2. Câu (1) là sai

 3. Chỉ có câu (3) sai

 4. Không có câu nào sai.

Câu 10: Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho MB=3MA. Khi đó, biễu diễn theo là:

Caâu 11: Töù giaùc ABCD laø hình bình haønh khi vaø chæ khi:

a) b) c) d)Caâu 12: Goïi O laø taâm hình bình haønh ABCD. Vectô naøo sau baèng :

a) b) c) d)Caâu 13: Cho vaø ngöôïc höôùng vaø {{ >{{

a) A naèm giöõa B vaø C b) A laø trung ñieåm cuûa BCc) B naèm giöõa A vaø C d) C naèm giöõa B vaø A

Caâu 14 : Cho =vaø =. Vectô +ñöôïc veõ ñuùng hình naøo sau ñaây:
a) b) +

+

c) d)+

+

Caâu 15: Cho hình bình haønh ABCD taâm O. Khi ñoù =

a) b) c) d)Caâu 16: Cho tam giaùc ABC ñeàu caïnh a. Khi ñoù {+{=

a) a b) a c) 2a d)Caâu 17: Cho ba ñieåm A,B,C phaân bieät. Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå ba ñieåm ñoù thaúng

haøng laø:

a) b)

c) d)Caâu 18: Cho tam giaùc ABC vôùi trung tuyeán AM vaø troïng taâm G .Khi ñoù =

a) b) 2 c) d)Caâu 19: Ñieàu kieän naøo sau ñaây khoâng phaûi laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå G laø troïng taâm

cuûa tam giaùc ABC, M laø trung ñieåm cuûa BC.

a) b) =

c) = - d)Caâu 20: Treân ñöôøng thaúng BC laáy ñieåm M sao cho . Ñieåm M ñöôïc veõ

ñuùng ôû hình naøo:a) B C M b) B M C


c) M C B d) M B C

Câu 21. Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng:

 1. 4

 2. 6

 3. 8

 4. 12

Câu 22. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ khác cùng phương với có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

 1. 4

 2. 6

 3. 7

 4. 8

Câu 23. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ bằng có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 6

Câu 24. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4. Độ dài của là:

 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 9

Câu 25. Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

Câu 26. Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Câu 27. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

Câu 28. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành OABC. Gọi C là điểm nằm trên Ox. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 1. có tung độ khác 0

 2. A và B có tung độ khác nhau.

 3. C có hoành độ bằng 0Câu 30. Cho . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 1. ngược hướng.

 2. cùng phương

 3. cùng hướng.

 4. cùng phương.

Câu 31. Cho tam giác ABC có A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Trọng tâm của tam giác ABC là:

 1. G1(-3; 4)

 2. G2(4; 0)

 3. G3(; 3)

 4. G4(3; 3)

Câu 32. Cho bốn điểm A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5). Chọn mệnh đề đúng.

 1. Tứ giác ABCD là hình bình hành.

 2. Điểm là trọng tâm của tam giác BCD. 3. cùng phương.

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 1. cùng hướng.

 2. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật

 3. Điểm I(-1; 1) là trung điểm của ACCâu 34. Cho tam giác ABC. Đặt . Các cặp vectơ nào sau đây cùng phương ?

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có gốc O là tâm của hình vuông và các cạnh của nó song song với các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng ? 1. cùng hướng

Câu 36. Cho M(3; -4). Kẻ MM1 vuông góc với Ox, MM2 vuông góc với Oy. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 1. có tọa độ (-3; -4)

 2. có tọa độ (3; -4).

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

 1. (6; 4)

 2. (2; 10)

 3. (3; 2)

 4. (8; -21)

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ của vectơ là:

 1. (15; 10)

 2. (2; 4)

 3. (5; 6)

 4. (50; 16)

Câu 39. Cho tam giác ABC có B(9; 7), C(11; -1), M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tọa độ của là:

 1. (2; -8)

 2. (1; -4)

 3. (10; 6)

 4. (5; 3)

Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm A(3; -2), B(7; 1), C(0; 1), D(-8; -5). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 1. đối nhau.

 2. cùng phương nhưng ngược hướng.

 3. cùng phương và cùng hướng.

 4. A, B, C, D thẳng hàng.

Câu 41. Cho 3 điểm A(-1; 5), B(5; 5), C(-1; 11). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 1. A, B, C thẳng hàng.

 2. cùng phương.

 3. không cùng phương.

 4. cùng phương.

Câu 42. Cho . Tọa độ của vectơ là:

 1. (-4; 6)

 2. (2; -2)

 3. (4; -6)

 4. (-3; -8)

Câu 43. Cho . Tọa độ của vectơ là:

 1. (6; -9)

 2. (4; -5)

 3. (-6; 9)

 4. (-5; -14)

Câu 44. Cho . Hai vectơ cùng phương nếu số x là:

 1. -5

 2. 4

 3. 0

 4. -1

Câu 45. Cho . Vectơ nếu:

 1. x= -15

 2. x =3

 3. x =15

 4. x =5

Câu 46. Cho A(1; 1), B(-2; -2), C(7; 7). Khẳng định nào đúng ?

 1. G(2; 2) là trọng tâm của tam giác ABC.

 2. Điểm B ở giữa hai điểm A và C.

 3. Điểm A ở giữa hai điểm B và C.

 4. Hai vectơ cùng hướng.

Câu 47: Các điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

 1. (1; 5)

 2. (-3; -1)

 3. (-2; -7)

 4. (1; -10)

Câu 48: Cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc tọa độ O, hai đỉnh A và B có tọa độ là A(-2; 2), B(3; 5). Tọa độ của đỉnh C là:

 1. (-1; -7)

 2. (2; -2)

 3. (-3; -5)

 4. (1; 7)

Câu 49: Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng ?

 1. Hai vectơ cùng hướng.

 2. Vectơ là vectơ đối của

 3. Hai vectơ cùng phương.

 4. Hai vectơ ngược hướng.

Câu 50: Trong hệ trục , tọa độ của vectơ là:

 1. (0; 1)

 2. (-1; 1)

 3. (1; 0)

 4. (1; 1).


Câu 51: Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba thì cùng phương.

C. Vectơ–không là vectơ không có giá.

D. Điều kiện cần và đủ để 2 vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

Câu 52: Khẳng định nào sau đây sai ?

Vectơ :A. cùng độ dài với mọi vectơ khác .

B. cùng phương với mọi vectơ .

C. cùng hướng với mọi vectơ.

D. cùng bằng mọi vectơ–không.

Câu 53: Cho có thể xác định bao nhiêu vectơ (khác vectơ–không) có điểm đầu và điểm cuối là A, B, C?

A. 6 B. 3 C. 4 D. 9

Câu 54: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây sai?

A. B.

C. D.

Câu 55: Cho hình bình hành tâm O. Khi đó

A. B. C. D.

Câu 56: Điều kiện nào sau đây là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

A. B. C. D.

Câu 57: Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Tìm câu đúng

A. B.

C. D.

Câu 58: Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Cho vectơ và vectơ cùng phương với , khi đó:A. có số m nào đó để cho . B. có số m >0 để cho .

C. có số m < 0 để cho . D. có số để cho .

Câu 59: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM và trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B.

C. D.

Câu 60: Cho hai vectơ không cùng phương.Hai vectơ nào sau đây cùng phương?

A. B.

C. D.
---------HẾT---------

ÑEÀ KIEÅM TRA TÖÏ LUAÄN

Ñeà 1:

Bài 1 (3đ): Cho tứ giác ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BD.

CMR:Bài 2 (2,5đ): Cho tam giác MNP. Gọi I là trung điểm của NP, và K là trung điểm của NI.

CMR:Bài 3 (1,5đ): CMR: Nếu G và G’ lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác A’B’C’ thì ta có:Ñeà 2:

Câu 1: (2 điểm)

Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F.CMR:Câu 2: (5 điểm)

Cho tứ giác lồi ABCD có E, F lần lượt là trung điểm của AC, BD sao cho là các vectơ không cùng phương và góc ABC = góc ADC = 900.a) CMR :Vectơ không phụ thuộc vào vị trí của M ( M là điểm tuỳ ý).(1đ)

b) Gọi G là trung điểm của EF. CMR: .(1.5đ)

c) Gọi I là trọng tâm của tam giác ADC. Chứng minh ba điểm B, G, I thẳng hàng.(1,5 đ)

d) CMR: giá của hai vectơ vuông góc với nhau.(1đ)
Đề 3:

Câu 1: (2 điểm)

Cho 6 điểm M, N, P, Q, R, S.CMR:Câu 2: (5 điểm)

Cho tứ giác lồi ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của AC, BD sao cho là các vectơ không cùng phương và góc ABC = góc ADC = 900.a) CMR :Vectơ không phụ thuộc vào vị trí của P ( P là điểm tuỳ ý).(1đ)

b) Gọi I là trung điểm của MN. CMR: .(1.5đ)

c) Gọi G là trọng tâm của tam giác ADC. Chứng minh ba điểm B, I, G thẳng hàng.(1,5 đ)

d) CMR: giá của hai vectơ vuông góc với nhau.(1đ)

Ñeà 4:

Caâu 1(2ñieåm):

Cho luïc giaùc ñeàu ABCDMN taâm O 1. Chöùng minh:

 2. Tìm nhöõng vectô baèng

Caâu 2(5 ñieåm)

Cho tam giaùc ABC. Goïi K laø trung ñieåm cuûa AC,I laø ñieåm treân caïch BC

sao cho 2CI=3BI vaø J laø ñieåm treân caïnh BC keùo daøi sao cho 5JB=2JC.


 1. Chöùng minh:

 2. Tính , theo vaø

 3. Cho ñieåm H thoûa maõn :.

Chöùng minh ba ñieåm I,J,H thaúng haøng.

Ñeà 5:

Caâu 1(2ñieåm):

Cho luïc giaùc ñeàu ABCDEF taâm O

a)Chöùng minh:

b)Tìm nhöõng vectô baèngCaâu 2(5 ñieåm)

Cho tam giaùc ABC. Goïi K laø trung ñieåm cuûa BC,M laø ñieåm treân caïch BC

sao cho 2CM=3BM vaø N laø ñieåm treân caïnh BC keùo daøi sao cho 5NB=2NC.

a)Chöùng minh:

b)Tính , theo vaø

c)Cho ñieåm H thoûa maõn :.Chöùng minh ba ñieåm M,N,H thaúng haøng.
: gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương