Các đại biểu dự họp đã nghe Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Trần Thị Hà báo cáo về quy trình soạn thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa họctải về 19.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.15 Kb.
#24236

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 653/TB-BGDĐT


Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009


THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tổ chức thi,
tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ngày 10/9/2009Ngày 10/9/2009, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về việc tổ chức thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. Tham dự cuộc họp có GS. TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Công tác học sinh - sinh viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục, Cục Đào tạo với nước ngoài.

Các đại biểu dự họp đã nghe Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Trần Thị Hà báo cáo về quy trình soạn thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học; Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Trần Văn Nghĩa báo cáo công tác chuẩn bị đề thi cung cấp cho các trường, tổng hợp các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tại cuộc họp ngày 28/8/2009. Sau khi tham khảo ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã có kết luận như sau:

1. Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm, vừa học được tổ chức hàng năm vào các tháng 3, tháng 4, tháng 10, tháng 11 như quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Quy chế 62) và Công văn số 681/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009, hướng dẫn về công tác đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2009. Các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, trước mắt (kỳ thi tháng 10 và tháng 11/2009) các trường tự ra đề các môn tự luận. Việc ra đề thi các môn tự luận phải tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế 62.

2. Các trường được chủ động trong việc lựa chọn ngày thi vào các ngày thứ bảy và chủ nhật trong 4 tháng được quy định tại khoản 1, Điều 3 của Quy chế 62. Trước kỳ thi 2 tháng, các trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch
tuyển sinh, đặc biệt là ngày thi, số lượng thí sinh đăng kí dự thi và địa điểm tổ chức thi; đồng thời liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để lấy đề thi các môn trắc nghiệm.

3. Vụ Giáo dục Đại học phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và các đơn vị liên quan soạn thảo công văn hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện các điều chỉnh trên và trình lãnh đạo Bộ kí ban hành.

4. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra công tác thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Đại học, Học viện, trường đại học, cao đẳng (để t/h);

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Lưu: VTTL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã kí)

Trần Quang Quý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Số / KTKĐCLGDtê tr×nh

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân

Về việc: kí Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp về tổ chức thi, tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học ngày 10/9/2009

Văn bản kèm theo: Dự thảo Thông báo kết luận


ý kiến lãnh đạo

Nội dung
Trên cơ sở kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp về tổ chức thi, tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học sáng 10/9/2009, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã soạn dự thảo Thông báo kết luận của Bộ trưởng.

Kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo làm cơ sở để Chánh văn phòng Bộ kí công văn.Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng ./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009
KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Nghĩa

tải về 19.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương