Đơn xin cấp giấy phép dạy thêmtải về 24.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích24.74 Kb.
#5210
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày tháng năm 200........
Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm

(Mẫu cá nhân)
Kính gửi : ..................................................................................................
Họ và tên :

Đơn vị công tác (nếu có) :......................................................................................

................................................................................................................................

Trình độ đào tạo (phù hợp môn xin dạy thêm):.....................................................

Năm vào ngành:.....................................................................................................

Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, thôn, xã, điện thoại):...............................................

................................................................................................................................

Xin đăng kí dạy thêm môn :.................Địa điểm dạy:...........................................

Số phòng học: .............trong đó: .............phòng loại.............m2

.............phòng loại.............m2

Cơ sở vật chất và phòng học đảm bảo yêu cầu tại Quy định vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến)
Lớp

Số lớp

Số học sinhHọc phí: ........................... đồng/tiết học/học sinh

Nếu được cơ quan có thẫm quyền cấp giấy phép dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh đã ban hành.


Ý kiến chính quyền địa phương Người làm đơn

(hay nơi thuê đặt điểm dạy) (Ký, ghi rõ họ, tên)


Ý kiến thủ trưởng đơn vị (nếu có)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày tháng năm 200
Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm

(Mẫu tập thể)
Kính gửi : ...................................................................................................
Tên đơn vị, tập thể: ...............................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:............................................................................................

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định về dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình , chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép dạy thêm.

Địa điểm: :.............................................................................................................

Số phòng học: .............trong đó: .............phòng loại.............m2

.............phòng loại.............m2

Cơ sở vật chất và phòng học đảm bảo yêu cầu tại Quy định vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

Giáo viên: (có danh sách kèm theo)

Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến):
Lớp

Môn.....................

Môn.....................

Môn.....................

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HSHọc phí: ............. đồng/tiết học/học sinhNếu được cơ quan có thẫm quyền cấp giấy phép dạy thêm, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh đã ban hành.Thủ trưởng đơn vị (hoặc người đứng đầu tổ chức).

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> TTHC
File -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TTHC -> Mẫu 1/TT: Trang bìa (Ban hành tại Thông tư 22/2009/tt-byt). HỒ SƠ ĐĂng ký thuốC
TTHC -> Mẫu số 1a/ĐĐn-cc
TTHC -> MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG
TTHC -> MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG

tải về 24.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương