CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 56.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích56.43 Kb.
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 732 /KH-SGDĐT Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2013


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2013


Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 9/4/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2013 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 9/4/2013 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) trong ngành nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác theo dõi tình hình THPL, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ CB, GV, NV, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Đảm bảo tăng cường hiệu quả THPL của các đơn vị, cá nhân.

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

- Việc thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cấp trong các văn bản QPPL và thực tiến thi hành pháp luật. Trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thông pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, quản lý nhà nước bằng pháp luật.2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 9/4/2013 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được thực hiện thường xuyên và sâu rộng, bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả giúp đội ngũ CB, GV, NV hiểu rõ những quy định của Nghị định.

- Công tác theo dõi tình hình THPL phải được thực hiện ở tất cả các đơn vị một cách khách quan, công khai, minh bạch, thường xuyên và toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình THPL; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Các đơn vị trong toàn ngành có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình THPL.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN


  1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở GDĐT, Phòng GDĐT các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện Quý II năm 2013.


  1. Hội nghị triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

2.1. Hội nghị cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở GDĐT.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2013.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác theo dõi tình hình THPL tại các Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc Sở.

2.2. Hội nghị cấp huyện, thành phố

- Cơ quan chủ trì: Phòng GDĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: đầu tháng 8 năm 2013.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng; Lãnh đạo các trường MN, TH, THCS trực thuộc Phòng, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác theo dõi tình hình THPL tại Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc quyền quản lý.

2.3. Hội nghị cấp cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Các đơn vị giáo dục và đào tạo.

- Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2013.3. Công tác theo dõi tình hình THPL

Nội dung theo dõi tình hình THPL:

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (như tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ và tình khả thi của văn bản).

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho THPL (như tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho THPL và mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho THPL).

- Tình hình tuân thủ pháp luật (như tính kịp thời, đầy đủ trong THPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền và mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được giao tại mục II của kế hoạch này triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ quy định.

+ Tiến hành củng cố, kiện toàn, chỉ đạo tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế để thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 9/4/2013 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành đến CB, GV, NV của đơn vị.

+ Các Phòng GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị thuộc quyền quản lý.

- Các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công nêu trong kế hoạch. định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về Sở GDĐT (Phòng Công tác học sinh, sinh viên). Riêng năm 2013 báo cáo trước ngày 30/9/2013.

- Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các đơn vị.

2. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch, các đơn vị được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp theo quy định.


Yêu cầu các Phòng thuộc Sở, các Phòng GDĐT, đon vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Phòng Công tác học sinh, sinh viên theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh, Bộ GDĐT, Sở Tư pháp theo quy định.


Nơi nhận:

- Vu Pháp chế Bộ GDĐT;

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- GĐ, các PGĐ;

- CĐN, các phòng thuộc Sở;

- Các Phòng GDĐT;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, CTHSSV.

GIÁM ĐỐC


Đã ký

Phạm Ngọc ThưởngUỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 37 /KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2013


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013


Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Công văn số 2252/BTP-VĐCXDPL về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) năm 2013; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi THPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Việc thực hiện công tác theo dõi THPL nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

- Kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các VBQPPL và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

2. Yêu cầu

- Công tác theo dõi THPL phải được thực hiện ở tất cả các ngành, các cấp một cách khách quan, công khai, minh bạch; thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp thực hiện theo dõi theo lĩnh vực và theo địa bàn. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi THPL; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Trong thực hiện công tác theo dõi THPL phải phân công trách nhiệm cụ thể và quy định cơ chế phối hợp chặt chẽ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện theo dõi THPL phù hợp, gắn việc thực hiện công tác theo dõi THPL với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.

- Công tác theo dõi THPL phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, toàn diện và kịp thời. Các ngành, các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi THPL.II. NỘI DUNG THEO DÕI

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL theo các nội dung sau:

1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL (Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản).

1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật).

1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân).2. Lĩnh vực trọng tâm và đơn vị theo dõi THPL năm 2013

- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Tràng Định, Đình Lập.

- Theo dõi THPL trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm tại thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

- Lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại huyện Văn Lãng, Hữu Lũng.III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Đối với các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn

Tổ chức hoạt động theo dõi THPL ở đơn vị, địa phương mình theo các cách thức quy định tại Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.2. Đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2013

2.1. Trong công tác xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các huyện được lựa chọn về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Thu thập, lập danh mục, kiểm tra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản làm cơ sở để tổng hợp và xử lý thông tin, đánh giá tình hình THPL.

In tờ rơi, tờ gấp về các quy định về bảo vệ và phát triển rừng đưa về cơ sở để góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng.2.2. Trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản và đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tiễn tại các huyện được lựa chọn và thông qua Báo cáo của các huyện về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và đăng ký giao dịch bảo đảm.2.3. Trên cơ sở kết quả theo dõi THPL của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; kết quả theo dõi THPL trong lĩnh vực trọng tâm, phân tích, tổng hợp thông tin và xây dựng báo cáo chung của UBND tỉnh về theo dõi THPL trên địa bàn tỉnh.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Trong tháng 4, 5, 6/2013:

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện theo dõi THPL trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình.

- Sở Tư pháp thành lập các Đoàn kiểm tra theo dõi THPL trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, bán đấu giá tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên.

Thu thập, rà soát và kiểm tra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.2. Trong tháng 7,8 /2013:

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức theo dõi THPL trong ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Các Đoàn kiểm tra tiến hành theo dõi THPL tại các địa bàn, địa phương về các lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, bán đấu giá tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm tại các đơn vị cấp huyện được lựa chọn.3. Tháng 9,10 /2013:

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng các báo cáo về theo dõi THPL trong ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Phân tích, tổng hợp kết quả kiểm tra về các lĩnh vực trọng tâm tại các đơn vị, địa bàn. Báo cáo kết quả kiểm tra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

- Tổng hợp Báo cáo chung của UBND tỉnh về theo dõi THPL năm 2013 trên địa bàn tỉnh.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Tràng Định, Đình Lập tổ chức theo dõi THPL trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Phối hợp với các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Hữu Lũng, Thành phố Lạng Sơn theo dõi THPL trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi THPL trong các lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi THPL về đăng ký giao dịch bảo đảm và lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. Xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá công tác theo dõi THPL gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2013 theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác theo dõi THPL trong ngành, đơn vị, địa phương trước ngày 30/4/2013.

- UBND các huyện, thành phố: Căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội ở địa phương lựa chọn lĩnh vực trọng tâm để theo dõi đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện theo dõi THPL theo kế hoạch; gửi Báo cáo công tác theo dõi THPL năm 2013 về cấp huyện để tổng hợp chung Báo cáo của cấp huyện đảm bảo theo đúng tiến độ.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi Báo cáo công tác theo dõi THPL năm 2013 về Sở Tư pháp trước ngày 30/9/2013 để Sở Tư pháp tổng hợp Báo cáo của UBND tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Tràng Định, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Hữu Lũng, Thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện việc theo dõi THPL trong các lĩnh vực trọng tâm tại mục 2, phần II của Kế hoạch đảm bảo công tác theo dõi THPL đạt hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch.

3. Về kinh phí thực hiện

3.1. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí về công tác theo dõi THPL năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác theo dõi THPL theo quy định.

3.2. UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí để thực hiện công tác theo dõi THPL trên địa bàn.

Giao cho Sở Tư pháp tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Vụ VĐCXDPL - Bộ Tư pháp (B/c);

- TT Tỉnh uỷ (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- C, PVP, NC, VX, TH;- Lưu: VT, (TTD).

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình


: gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương