Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 149.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích149.91 Kb.


UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1592 /SGDĐT-TĐKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2012

Về việc đăng kí thi đua

Năm học 2012 -2013Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục thực hiện văn bản số 02/KH-SGDĐT- TĐKT ngày 03/01/2012 về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai đăng kí thi đua năm học 2012-2013 như sau:

Trước khi tổ chức Hội nghị Công nhân, viên chức, các đơn vị hướng dẫn cá nhân và tập thể đăng kí thi đua đầu năm học 2012-2013. Danh sách đăng kí thi đua chính thức của các tập thể, cá nhân phải có chữ kí của cá nhân và đại diện tập thể đăng kí thi đua.

Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc tổng hợp, gửi đăng kí thi đua năm học 2012-2013 về Sở GDĐT và Khối trưởng các khối thi đua trước ngày 16/10/2012 (biểu mẫu gửi qua thư điện tử).

Các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT gửi tổng hợp đăng kí thi đua về Văn phòng Sở GDĐT trước 20/9/2012.

Đối với cá nhân thuyên chuyển đến hoặc nhận công tác sau 16/10/2012, các đơn vị cần kịp thời bổ sung đăng kí thi đua, báo cáo Sở GDĐT bằng văn bản.

Các tập thể, cá nhân không đăng kí thi đua sẽ không được xét, công nhận kết quả thi đua.

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt, gửi đăng kí thi đua năm học 2012-2013 về Sở GDĐT và Khối trưởng các khối thi đua đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị liên lạc qua Văn phòng Sở GDĐT (Thi đua), điện thoại: 3812203- 0912191620.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng cơ quan Sở GDĐT;

- Lưu VT, TĐ.


GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Thưởng

…………………..……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /...........- ĐKTĐ ……………….., ngày……..….tháng………..năm 2012

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Năm học 2012 - 2013Kính gửi: Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ văn bản số 1592/SGDĐT-TĐKT ngày 07/9/2012 của Sở GDĐT Lạng Sơn về Đăng kí thi đua năm học 2012- 2013;

Đơn vị............... đăng kí thi đua năm học 2012 - 2013 như sau:

I/ Tập thể:

1. Tập thể Lao động tiên tiến: ............

2. Tập thể Lao động xuất sắc: ............

3. Bằng khen của UBND tỉnh:...........

4. Cờ thi đua của UBND tỉnh: ............

5. Cờ thi đua của Bộ, ngành, đoàn thể TW: ............

6. Cờ thi đua của Chính phủ: ...........

7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ……

8. Huân chương ..........

II/ Cá nhân:

1. Hoàn thành nhiệm vụ: ...........

2. Lao động tiên tiến: ..................

3. Chiến sỹ thi đua cơ sở: ............

4. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: ............

5. Bằng khen của Bộ GDĐT:........

6. Bằng khen của UBND tỉnh:...........

7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…….

8. Huân chương ..........

(Danh sách tập thể và cá nhân kèm theo)

Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị

- Như kính gửi; (Ký tên, đóng dấu)- ...;

- Lưu VT.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐƠN VỊ ............................... (Kèm theo công văn số:...../ /ĐKTĐ ngày ...../...../2012 của.....)


TT

Giới tính

Họ và tên

Chức vụ


Môn giảng dạy

Đăng kí thi đua năm học 2012-2013

Hình thức khen thưởng


Chữ kí

Ghi chú

Hoàn thành nhiệm vụ

Lao động tiên tiến

Chiến sỹ thi đua cơ sở

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Ông

Nguyễn Văn A

Hiệu trưởng

Toán

x

x

x

Bằng khen của UBND tỉnh2Trần Thị B

Tổ trưởng tổ Sinh- Hóa - KTCN

Hóa

x

x

3Lê Thị C
Tiếng Anh

x

x

x

Bằng khen của Bộ GDĐT4

Ông

Vũ Văn D

Tổ phó tổ Khoa học Xã hội

Ngữ văn

x

x

....


Cộng


*Cột (4): Ghi chức vụ được hưởng phụ cấp; ghi rõ tên tổ nếu là tổ phó, tổ trưởng; để trống nếu là giáo viên* Cột (6), (7), (8): đăng ký danh hiệu nào, đánh dấu (x) vào cột tương đương

* Cột (9): ghi rõ hình thức và cấp khen thưởng (ví dụ: Bằng khen của UBND tỉnh).


Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Họ tên, chữ kí) (Kí, đóng dấu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÍ CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNHĐƠN VỊ .......................................................... (Kèm theo công văn số:...../ / - ĐKTĐ ngày ...../...../2012 của.....)TT

Giới tính

Họ và tên

Chức vụ

2 năm học trước đạt danh hiệu CSTĐCS

Hình thức

khen thưởng

Chữ kí

2010-2011

2011-2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Ông

Nguyễn Văn A

Hiệu trưởng

QĐ số 484/QĐ-SGDĐT ngày 05/7/2011

QĐ số 685/QĐ-SGDĐT ngày 02/7/2012

Bằng khen của UBND tỉnh
2Trần Thị B

Tổ trưởng tổ Sinh- Hóa - KTCN

3Lê Thị C

Giáo viên

QĐ số 484/QĐ-SGDĐT ngày 05/7/2011

QĐ số 685/QĐ-SGDĐT ngày 02/7/2012

Bằng khen của Bộ GDĐT
4

Ông

Vũ Văn D

Tổ phó tổ Khoa học Xã hội

....

*Cột (4): Ghi chức vụ được hưởng phụ cấp; ghi rõ tên tổ nếu là tổ phó, tổ trưởng;* Cột (5), (6): Ghi rõ số Quyết định (QĐ), ngày tháng năm và cấp ban hành QĐ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (CSTĐCS) 2 năm học trước liền kề năm đăng kí;

* Cột (11): ghi rõ hình thức và cấp khen thưởng (ví dụ: Bằng khen của UBND tỉnh...)
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Họ tên, chữ kí) (Kí, đóng dấu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN DANH SÁCH TẬP THỂ ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2012- 2013ĐƠN VỊ ............................... (Kèm theo công văn số:...../ - ĐKTĐ ngày ...../...../2012 của .........)TT

Tên tập thể

Tổng số CB,GV, NV

Đăng kí danh hiệu và hình thức khen thưởng

năm học 2012-2013

Ghi chú

Danh hiệu tập thể

Bằng khen

Cờ Thi đua

Toàn đơn vị

Trong biên chế và HĐ68

ngắn hạn


TT Lao động

tiên tiếnTT Lao động

xuất sắc


UBND tỉnh

Bộ GDĐT

Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh

Bộ GDĐT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Tổ/ phòng...


2

Tổ/ phòng...


....
Trường/TT...


Cộng

* Nếu đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Huân chương và Hình thức khen thưởng khác điền vào cột "Ghi chú";* Cột (7) chỉ dành cho đơn vị trường và Trung tâm (TT).
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Họ tên, chữ kí) (Ký tên, đóng dấu)

UBND HUYỆN (TP)................ DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÍ CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNHPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo công văn số:...../ / - ĐKTĐ ngày ...../...../2012 của.....)

TT

Giới tính

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

2 năm học trước

đạt danh hiệu CSTĐCS

Hình thức

khen thưởng

Chữ kí

2010-2011

2011-2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Ông

Nguyễn Văn E

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Đồng, huyệnBắc Sơn

QĐ số 1566/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của UBND huyện Bắc Sơn

QĐ số 9933/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND huyện Bắc Sơn

Bằng khen của UBND tỉnh
2Trần Thị F

Giáo viên trường THCS Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

QĐ số 1072/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND huyện Chi Lăng

QĐ số 1521/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Chi Lăng

Bằng khen của Bộ GDĐT
3

Ông

Vũ Văn H

Giáo viên trường THCS Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

QĐ số 945/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND huyện Lộc Bình

QĐ số 1391/QĐ-UBND

ngày 27/6/2012 của UBND huyện Lộc Bình

4Nguyễn Thị G

Hiệu trưởng Mầm non Liên cơ, Thành phố Lạng Sơn

QĐ số 2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND Thành phố Lạng Sơn

QĐ số 1235/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND Thành phố Lạng Sơn

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
....

*Cột (4): Ghi đầy đủ, không viết tắt chức vụ, đơn vị công tác;* Cột (5), (6): Ghi rõ số Quyết định (QĐ), thời gian và cấp ban hành QĐ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (CSTĐCS) 2 năm học trước liền kề năm đăng kí;

* Cột (11): ghi rõ hình thức và cấp khen thưởng (ví dụ: Bằng khen của UBND tỉnh.Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Họ tên, chữ kí) (Kí, đóng dấu)
UBND HUYỆN (TP)................ DANH SÁCH TẬP THỂ ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2011 2012

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo công văn số:...../ / - ĐKTĐ ngày ...../...../2011 của.....)TT

Tên tập thể

Tổng số CB,GV, NV

Đăng kí danh hiệu và hình thức khen thưởng

năm học 2012-2013

Ghi chú

Danh hiệu tập thể

Bằng khen

Cờ Thi đua

Toàn đơn vị

Trong biên chế và HĐ68

ngắn hạn


TT Lao động

tiên tiếnTT Lao động

xuất sắc


UBND tỉnh

Bộ GD&ĐT

Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh

Bộ GDĐT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

2

....
.


Cộng

* Nếu đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Huân chương và Hình thức khen thưởng khác điền vào cột "Ghi chú";* Cột (7) chỉ dành cho đơn vị trường và Phòng GDĐT.
Người lập biểu Trưởng phòng

(Họ tên, chữ kí) (Ký tên, đóng dấu): gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương