Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 74.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích74.29 Kb.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1475 /SGDĐT-KTKĐ

V/v Hướng dẫn quản lý, biên tập, gửi, nhận và đăng tin, bài lên trang TTĐTGDĐTLS


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2010


Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và đào tạo;

- Các đơn vị trực thuộc.
Nhằm chính thức đưa trang Thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn (TTĐTGDĐTLS) đi vào hoạt động, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị quản lý, biên tập, gửi, nhận và đăng tin, bài trên trang TTĐTGDĐTLS như sau:
I. QUẢN LÝ, CẬP NHẬT THÔNG TIN LÊN TRANG TTĐTGDĐTLS

1. Quy định chung

a) Trang TTĐTGDĐTLS là nơi công bố chính thức các thông tin phản ánh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn trên Internet. Trang TTĐTGDĐTLS có trang chủ và các trang thành viên là trang thông tin của các đơn vị (bao gồm các Phòng cơ quan Sở); có địa chỉ trên mạng Internet: http://www.sogdlangson.edu.vn và nằm trong Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ: http://www.langson.gov.vn

b) Sở GDĐT quản lý trang TTĐTGDĐTLS, cập nhật tin, bài lên các mục tin trên trang chủ. Các đơn vị quản lý, cập nhật tin, bài lên trang thành viên của mình và có trách nhiệm cung cấp tin, bài đăng lên trang chủ.

c) Thông tin trên trang TTĐTGDĐTLS được thể hiện bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa và các hình thức thể hiện được trên trang TTĐTGDĐTLS khác.

d) Tin, bài do các đơn vị, cá nhân đề nghị đăng lên trang chủ sẽ được Ban Biên tập trang Thông tin điện tử (TTĐT) của Sở tiến hành biên tập trước khi chính thức đăng tin.

đ) Các đơn vị, cá nhân gửi Phiếu đề nghị đăng tin và tin, bài đăng lên trang chủ theo đường công văn và qua Email như sau:

- Theo đường công văn:

+ Phiếu đề nghị đăng tin - Mẫu 1 (Bản in)

+ Toàn văn của tin, bài (Bản in)

+ Đĩa CD Rom hoặc DVD ghi tin, bài, file hình ảnh, video, dữ liệu minh họa... (nếu có)

Địa chỉ nhận: Ban Biên tập trang TTĐTGDĐTLS, Văn phòng Sở GDĐT Lạng Sơn, số 6, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Qua Email: theo địa chỉ BanBienTap@sogdlangson.edu.vn

+ Phiếu đề nghị đăng tin (Mẫu 1)

+ Toàn văn của tin, bài

+ File bảng biểu, hình ảnh, video, dữ liệu minh họa... (nếu có).

e) Kiểu chữ, cỡ chữ: Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode; kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
2. Quy định tần suất gửi tin, bài đăng lên trang chủ

a) Các Phòng GDĐT, trường THPT, TT GDTX, TT KTTH-HN, trường CĐSP, trường TH KT-KT: gửi ít nhất 1 tin, bài/ tháng.

b) Các phòng cơ quan Sở:

- Gửi ít nhất 1 tin, bài/ tháng

- Các văn bản, thông báo và các thông tin cần phổ biến rộng rãi qua trang chủ.

c) Khuyến khích tập thể, cá nhân gửi tin, bài đăng lên trang chủ; các tin, bài được đăng sẽ tính nhuận bút theo quy định.


3. Quy trình nhận, phân luồng, biên tập, kiểm duyệt, đăng tin, bài đăng lên trang chủ

B1. Nhận tin, bài: Tin bài các đơn vị, cá nhân được gửi về hộp thư Ban Biên tập và qua đường bưu điện

B2. Phân luồng tin, bài: Tổ trưởng tổ Biên tập (ông Lê Xuân Trường - Chánh Văn phòng Sở GDĐT) quản lý và mở hộp thư Ban Biên tập ít nhất 1 lần/ ngày. Phân luồng tin, bài và gửi đến hộp thư cá nhân của thành viên Ban Biên tập. Trường hợp cần thiết, trình Phó trưởng Ban Biên tập để xin ý kiến.

B3. Biên tập, duyệt đăng tin, bài: Các thành viên tổ Biên tập mở hộp thư cá nhân ít nhất 1 lần/ ngày. Tiến hành biên tập tin, bài (xem xét nội dung, tính chính xác, sắp xếp lại bố cục, sửa lỗi chính tả...). Trình lãnh đạo BBT phê duyệt đăng tin, bài (theo mẫu duyệt bài- Mẫu 2)

Thời gian hoàn thành: Không quá 2 ngày (kể từ ngày Tổ trưởng tổ Biên tập gửi đến). Các trường hợp đặc biệt xin ý kiến lãnh đạo BBT quyết định (tin liên quan tới nhiều phòng, chuyên viên đi công tác...)B4. Đăng tin, bài: Tin, bài được phê duyệt gửi về hộp thư đăng tin. Kỹ thuật viên phụ trách (bà Bùi Thị Bích Đào - chuyên viên Văn phòng Sở) mở hộp thư đăng tin mỗi ngày ít nhất 1 lần/buổi. Thực hiện đăng tin, bài (gồm cả ảnh, video minh họa,... nếu có) lên các mục đã ấn định trên Phiếu duyệt đăng tin, bài. Trường hợp đặc biệt, Tổ trưởng tổ Kỹ thuật chỉ định kỹ thuật viên tạm thời thay thế.

B5. Lưu trữ tin, bài: Tin, bài đã duyệt đăng được

- Biên tập viên: lưu bản gốc (bao gồm đĩa CD hoặc DVD); bản đã được phê duyệt gốc (gồm văn bản của tin, bài; các file hình ảnh, video,...; Phiếu đề nghị đăng tin.

- Kỹ thuật viên đăng tin: lưu Phiếu đề nghị đăng tin và bản đã được phê duyệt (bản sao).
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở GDĐT quản lý hoạt động và nội dung của trang TTĐTGDĐTLS, cập nhật thông tin lên trang chủ; ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định về quản lý, cập nhật thông tin trên trang TTĐTGDĐTLS.

2. Phòng GDĐT có trách nhiệm quản lý hoạt động và nội dung của trang TTĐT của Phòng; cung cấp tin, bài đăng lên trang chủ theo quy định; ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định về quản lý, cập nhật thông tin lên trang TTĐT của Phòng.

Các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT, trường PTDTNT THCS, Trung tâm học tập công đồng có trách nhiệm cung cấp tin, bài theo đăng lên trang TTĐT quy định của Phòng GDĐT.

3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý hoạt động và nội dung của trang TTĐT của đơn vị; thành lập Ban Biên tập (gồm thủ trưởng đơn vị, các biên tập viên, các cán bộ kỹ thuật), ban hành quy định về quản lý, cập nhật thông tin lên trang TTĐT của đơn vị.

4. Trách nhiệm của Ban Biên tập của đơn vị:

- Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và Giám đốc Sở GDĐT về hoạt động và nội dung trang TTĐT của đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

- Biên tập, phê duyệt, đăng tin lên trang TTĐT của đơn vị;

- Thường xuyên cập nhật tin, bài lên trang TTĐT của đơn vị (Tối thiểu 4 tin bài/ tháng/ 1 đơn vị).

5. Trang TTĐTGDĐTLS chính thức hoạt động vào ngày 15/11/2010. Sở GDĐT sẽ thông báo tới các đơn vị tài khoản quản trị ban đầu gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu. Các đơn vị có trách nhiệm thay đổi và quản lý ngay Mật khẩu để đảm bảo quyền quản lý trang TTĐT của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng KTKĐCLGD, Sở GDĐT - ĐT: (0253) 812 864 Fax: (0253) 812 821

Email: PhongKTKD.SoLangSon@moet.edu.vnNơi nhận:

  • Như kính gửi;

  • UBND tỉnh;

  • Cục CNTT - Bộ GDĐT;

  • GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;

  • Sở TTTT;

  • Các Phòng cơ quan Sở GDĐT;

  • Lưu: KTKĐ, VT.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Hà Thị Khánh VânMẫu 1
PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TIN, BÀI

(Dành cho tập thể, cá nhân)
Tiêu đề tin (bài):

Nội dung trích yếu (thuộc lĩnh vực nào? phản ánh về vấn đề gì? tại đâu?...):

.......................

Thể loại (tin thời sự, phóng sự, xã luận, ...):

Nguồn cung cấp:

Tên file tin, bài:

Tên file minh họa (biểu số liệu, hình ảnh, video, dữ liệu,...):

Các file tin, bài, minh họa gửi qua email hay ghi trong vật liệu lưu trữ (đĩa CD, DVD, thẻ nhớ, chất liệu khác):

Tác giả: Đơn vị:

Địa chỉ: Số ĐT

Đề nghị đăng lên các mục:

Tin tøc sù kiÖn

Tin næi bËt

V¨n b¶n

Thi ®ua khen th­ëng

C«ng nghÖ th«ng tin

Thi vµ tuyÓn sinh

Chuyªn ®Ò GD§T

§Ò tµi s¸ng kiÕn

Thµnh tùu

Sè liÖu thèng kª

Gi¸o dôc mÇm non

Gi¸o dôc trung häc

Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp

Th«ng b¸o

Tiªu ®iÓm

Hµnh chÝnh mét cöa

.....

Tin tõ c¬ së

.....

Ghi chú:

- Tin, bài sử dụng bộ mã tiếng Việt là Unicode, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman

- Thể thức trình bày (văn bản): lề trái: rộng 3cm; các lề trên, dưới, phải: rộng 2 cm

- Bố cục tin, bài:

1. Tiêu đề tin (bài):

2. Trích yếu nội dung tin (bài):

3. Nội dung tin (bài):

Lạng Sơn, ngày tháng năm 20..

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký) (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2
PHIẾU DUYỆT ĐĂNG TIN, BÀI

(Dành cho Ban Biên tập)
Tiêu đề tin (bài):

Nội dung trích yếu (thuộc lĩnh vực nào? phản ánh về vấn đề gì? tại đâu?...):

............

Thể loại (tin thời sự, phóng sự, xã luận, ...):

Nguồn cung cấp:

Tên file tin, bài:

Tên file minh họa (biểu số liệu, hình ảnh, video, dữ liệu,...):

Tác giả: Đơn vị:

Địa chỉ: Số ĐT:


Họ tên Biên tập viên:

Đơn vị:

Đề nghị đăng lên các mục:Tin tøc sù kiÖn

Tin næi bËt

V¨n b¶n

Thi ®ua khen th­ëng

C«ng nghÖ th«ng tin

Thi vµ tuyÓn sinh

Chuyªn ®Ò GD§T

§Ò tµi s¸ng kiÕn

Thµnh tùu

Sè liÖu thèng kª

Gi¸o dôc mÇm non

Gi¸o dôc trung häc

Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp

Th«ng b¸o

Tiªu ®iÓm

Hµnh chÝnh mét cöa

.....

.....

Trưởng Ban Biên tập cho phép đăng lên các mục:Tin tøc sù kiÖn

Tin næi bËt

V¨n b¶n

Thi ®ua khen th­ëng

C«ng nghÖ th«ng tin

Thi vµ tuyÓn sinh

Chuyªn ®Ò GD§T

§Ò tµi s¸ng kiÕn

Thµnh tùu

Sè liÖu thèng kª

Gi¸o dôc mÇm non

Gi¸o dôc trung häc

Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp

Th«ng b¸o

Tiªu ®iÓm

Hµnh chÝnh mét cöa

.....

Tin tõ c¬ së

.....
Ấn định số mục được duyệt đăng:...

Lạng Sơn, ngày tháng năm 20..BIÊN TẬP VIÊN TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
: gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương