CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúctải về 9.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.84 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1467/BGDĐT-VP


V/v rà soát và loại bỏ các nội dung không đúng trong xuất bản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúcHà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

- Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Thái Nguyên; Đại học Huế;

- Các trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Đại học Vinh; Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Cần Thơ.

Thời gian qua, báo chí phản ánh một số nhà xuất bản đã xuất bản và phát hành một số sách có nội dung, hình ảnh không phù hợp với đặc điểm, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, gây bức xúc trong xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các đại học, các trường đại học có nhà xuất bản:

1. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, loại bỏ các nội dung trong xuất bản phẩm không phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục và đào tạo theo quy định, đặc biệt lưu ý đối với các sách dịch, sách mua bản quyền, sách liên kết xuất bản. Tuyệt đối không xuất bản và phát hành các loại xuất bản phẩm không đúng với pháp luật, không phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý và thuần phong mỹ tục Việt Nam;

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành.

3. Yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các đại học, các trường đại học có nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này và báo cáo về Bộ (qua Văn phòng Bộ - số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 04.38694795; Email: vanphong.bo@moet.edu.vn).

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

: web -> data -> cong-van
web -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
web -> CỦa Chính phỦ SỐ 35/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2003 Quy đỊnh chi tiẾt thi hành mỘt sỐ điỀu cỦa LuẬt Phòng cháy và chỮa cháy
data -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng số 253-ct ngàY 7-7-1990 VỀ BỔ sung quỹ HỌc bổng cho học sinh, sinh viên cáC trưỜng sư phạm và HỌc sinh, sinh viên miền núI
data -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
cong-van -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 499/kh-bgdđT
data -> ĐỀ Án ngoại ngữ quốc gia 2020 trưỜng đẠi học hà NỘI
data -> VÀi nghi thức và TẬp tục hưỚng đẠo a- nghi thứC: Lễ Chào Cờ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương