Phụ lục II đỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiếNtải về 18.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích18.79 Kb.


Phụ lục II

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ, TRỰC THUỘC BỘ; CÁC HỘI, HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC;

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

(Kèm theo Quyết định số: 422/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) của các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trường cao đẳng, đại học trực thuộc Bộ gồm các nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo

1. Công tác tổ chức lấy ý kiến.

2. Các hình thức tổ chức lấy ý kiến.

3. Các đối tượng được lấy ý kiến.

4. Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo.

II. Đánh giá chung về Dự thảo

Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ Dự thảo, gồm:

1. Nội dung Dự thảo đã bảo đảm cụ thể hoá các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và văn kiện của Đại hội Đảng khoá XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cụ thể:

a) Dự thảo đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp;

b) Dự thảo đã thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh; tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ;

c) Dự thảo đã xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

d) Dự thảo đã đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp; xây dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992.

3. Dự thảo đã bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính dự báo và ổn định lâu dài.

III. Ý kiến cụ thể về nội dung của Dự thảo

1. Về các quy định cụ thể

a) Tham gia ý kiến vào toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: lời nói đầu; chương chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp;

b) Tập trung lấy ý kiến về những quy định liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II); Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III); Chính phủ (Chương VII) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

c) Trong mỗi quy định cụ thể cần đánh giá về phạm vi, ưu điểm, hạn chế của từng nội dung được sửa đổi; những nội dung tán thành, không tán thành và lý do của việc tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo.

Việc trình bày đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 hoặc sửa đổi, bổ sung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo bố cục sau:

- Nêu nội dung (điều/khoản) của Hiến pháp năm 1992 cần sửa đổi, bổ sung hoặc nội dung (điều/khoản) của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Dự thảo.

- Lập luận cho từng phương án sửa đổi, bổ sung của đề xuất gồm: cơ sở thực tiễn; cơ sở lý luận; kinh nghiệm quốc tế.

- Thiết kế các nội dung (điều/khoản) cụ thể được sửa đổi, bổ sung theo từng phương án của đề xuất.2. Về kỹ thuật lập hiến

a) Về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của Dự thảo;

b) Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của Dự thảo.

B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Báo cáo phải tập hợp và phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Đối với mỗi nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được góp ý thì cần chú thích cụ thể từng đối tượng góp ý.

Ví dụ: về Điều 36 có ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri, ý kiến của cơ quan chuyên môn…
: data -> file
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> Transformations
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương