Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 455.36 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích455.36 Kb.
  1   2   3

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1646 /SGDĐT-KT&KĐ

V/v Triệu tập hội nghị giáo viên cốt cán

và lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng,

quản lý ngân hàng câu hỏi thi


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào Tạo;

- Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị giáo viên cốt cán (GVCC) và Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi, cụ thể như sau:I . Hội nghị giáo viên cốt cán

1. Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h30’ ngày 24/12/2010

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1 tỉnh Lạng Sơn

3. Thành phần:

- Ban tổ chức Hội nghị giáo viên cốt cán

- Các trường THPT (9 người/1 đơn vị): đại diện lãnh đạo và giáo viên cốt cán các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

- Các TT GDTX (4 người/1 đơn vị): đại diện lãnh đạo và 03 đại diện giáo viên cốt cán các môn học.

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (7 người/1 phòng): đại diện lãnh đạo phòng, CV phụ trách các cấp học MN, TH, THCS; 03 đại diện giáo viên cốt cán của 3 cấp học.

4. Chuẩn bị của các đơn vị

Các đơn vị chuẩn bị các ý kiến phát biểu thảo luận theo gợi ý (Phụ lục 1); chuẩn bị báo cáo tham luận theo bảng phân công kèm theo công văn số 1459/SGDĐT-KT&KĐ ngày 10/11/2010 của Sở GD ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị giáo viên cốt cán.II. Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi

1. Thời gian: Từ 14h00’ ngày 24/12/2010 đến hết ngày 25/12/2010

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1 tỉnh Lạng Sơn

3. Thành phần:

- Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi.

- Các trường THPT, TT GDTX (9 người/ 1 đơn vị): đại diện lãnh đạo và giáo viên cốt cán các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (chọn cử các giáo viên có trình độ chuyên môn vững, có khả năng sử dụng máy tính thành thạo).

4. Chuẩn bị của các đơn vị

- Các đơn vị nghiên cứu công văn số 1550/SGDĐT-KT&KĐ ngày 24/11/2010 của Sở GD ĐT về việc xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi; chuẩn bị câu hỏi thi theo phân công (Phụ lục 2); gửi bản mềm hệ thống câu hỏi về Sở trước ngày 20/12/2010 theo địa chỉ hộp thư điện tử của các Tổ trưởng GVCC:

+ Môn Sinh học: Sinhhoc.gddtlangson@gmail.com

+ Môn Hóa học: Bedoantrong@gmail.com

+ Môn Lịch sử: Thanhtra.SoLangSon@moet.edu.vn

+ Môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý:

phongGDTrH.SoLangSon@moet.edu.vn

- Lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi (Mẫu 1), gửi về Sở GD ĐT- Phòng KT KĐ trước ngày 20/12/2010 qua đường email và văn bản.

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận (về tình hình triển khai việc xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi của đơn vị; việc sử dụng các phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi; những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị...)

- Giáo viên tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay và ổ cắm điện. Với các đơn vị đã trang bị phần mềm quản lý ngân hàng đề iQB và Trí Việt yêu cầu cài sẵn trên máy.


Đề nghị các đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung nêu trên và tham dự đúng thành phần, thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, điện thoại (025)3 812 864.Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các phòng cơ quan Sở;- Lưu: KTKĐ, VT.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hà Thị Khánh Vân


Mẫu 1

SỞ GD ĐT LẠNG SƠN

TRƯỜNG/TT: .....................

Số: /....

V/v cử CB, GV tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH

Cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký tham gia

Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi


STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Số năm công tác

Ghi chú
L¹ng S¬n, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010

Thủ trưởng đơn vị

(Kí, đóng dấu)

Phụ lục 1
Nội dung gợi ý thảo luận tại Hội nghị giáo viên cốt cán

(Kèm theo công văn số 1646 /SGDĐT-KT&KĐ ngày 10 /12/2010 của Sở GD ĐT)
1. Những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng và tổ chức hoạt động của giáo viên cốt cán; kết quả thực hiện của GVCC trong những năm qua (trên các nhiệm vụ trọng tâm) tại đơn vị.

2. Định hướng công tác GVCC trong thời gian tới

- Rà soát, kiện toàn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCC

- Nhiệm vụ của GVCC tại đơn vị:

+ Trong công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

+ Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục

+ Khai thác, phổ biến thành tựu CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục

+ Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ứng dụng các phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi

+ Xây dựng ngân hàng bài giảng điện tử

+ Công tác kiểm định CLGD

+ Công tác thanh tra, kiểm tra

+ Công tác phổ cập giáo dục

......

3. Đề xuất, kiến nghịĐề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ đối với GVCC nhằm phát huy vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của đội ngũ GVCC.


Phụ lục 2

PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ

Chuẩn bị câu hỏi cho lớp bồi dưỡng xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi

(Kèm theo CV số 1646 /SGDĐT-KT&KĐ ngày 10 /12/2010 của Sở GD ĐT)
A. Yêu cầu chung:

Các đơn vị hoàn thành việc chuẩn bị các câu hỏi thi theo bảng phân công của từng bộ môn; hoàn thành Phiếu thông tin bộ câu hỏi thi (Phụ lục 3) trước ngày 20/12/2010. Lưu ý:1.Quy định về nội dung trong 1 tệp (file):

- Câu hỏi thi của mỗi bài (chủ đề) được ghi trong một tệp; trong mỗi tệp sắp xếp câu hỏi trắc nghiệm trước, câu hỏi tự luận sau; mỗi câu hỏi thi kèm theo đáp án (hướng dẫn chấm).- Định dạng chữ: Câu hỏi thi soạn theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14

- Tệp chứa câu hỏi thi của mỗi bài được trình bày như sau:Tệp 1: Nội dung câu hỏi thi Bài 1 - Chương 1

Câu 1: ..... (Câu hỏi + Đáp án/Hướng dẫn chấm)

Câu 2: .....

................Câu 8:...... (Giả sử Tệp 1 gồm 8 câu hỏi thi )

Tệp 2: Nội dung câu hỏi thi Bài 2 – Chương 1

Câu 9: .....

Câu 10: .....

................2.Quy định về cách ghi tên tệp (File), tên thư mục (Folder)

- Định dạng tệp: ghi tệp theo định dạng Rich Text Format (có đuôi “.Rtf”)- Tên tệp và tên thư mục được viết bằng chữ thường không dấu.

- Tên tệp chứa câu hỏi thi của mỗi bài (chủ đề) có dạng: tênmônhọclớp_ban_bài(chủ đề)_tênđơnvị.Rtf

Ví dụ: lichsu12_cb_bai10_cvan.Rtf

hoặc lichsu12_cb_1919_1945_vbac.Rtf

- Định dạng ghi tên tệp chứa Phiếu thông tin bộ câu hỏi thi: Tên tệp có dạng phiếuthôngtin_tênđơnvị.Rtf

Ví dụ: phieuthongtin_trdinh.Rtf

- Tệp Phiếu thông tin bộ câu hỏi thi và các tệp chứa nội dung câu hỏi thi theo từng bài (chủ đề) của mỗi đơn vị được lưu trong 01 thư mục có tên tênmônhọclớp_ban_tênđơnvịVí dụ: lichsu12_cb_dtntru

(Tên đơn vị: Viết tắt, chữ cuối cùng viết đầy đủ, ví dụ: THPT Văn Lãng: vlang; THPT Vũ Lễ:vle; THPT Việt Bắc: vbac....)
B. Yêu cầu cụ thể đối với từng bộ môn:
I. Môn Toán: Các câu hỏi trong phạm vi chương trình SGK lớp 12 - Chương trình chuẩn

TT

Trường THPT

Giải tích

Số lượng câu hỏi

Hình học

Số lượng câu hỏi

1

Việt Bắc

Chương 1

10

Chương 1

8

2

DTNT Tỉnh

Chương 2

10

Chương 2

8

3

Chu Văn An

Chương 3

10

Chương 3

8

4

Cao Lộc

Chương 4

10

Chương 1

8

5

Đồng Đăng

Chương 1

10

Chương 2

8

6

Văn Lãng

Chương 2

10

Chương 3

8

7

Tràng Định

Chương 3

10

Chương 1

8

8

Bình Độ

Chương 4

5

Chương 2

5

9

Lộc Bình

Chương 1

10

Chương 3

8

10

Na Dương

Chương 2

10

Chương 1

8

11

Đình Lập

Chương 3

10

Chương 2

8

12

Văn Quan

Chương 4

10

Chương 3

8

13

Lương Văn Tri

Chương 1

10

Chương 1

8

14

Bình Gia

Chương 2

10

Chương 2

8

15

Bắc Sơn

Chương 3

10

Chương 3

8

16

Pác Khuông

Chương 4

5

Chương 1

5

17

Vũ Lễ

Chương 1

10

Chương 2

8

18

Chi Lăng

Chương 2

10

Chương 3

8

19

Hoà Bình

Chương 3

10

Chương 1

8

20

Hữu Lũng

Chương 4

10

Chương 2

8

21

Vân Nham

Chương 1

10

Chương 3

8

22

Đồng Bành

Chương 2

10

Chương 1

8

23

Tú Đoạn

Chương 3

5

Chương 2

5
Cộng
215
175


II. Môn Vật lý:

STT

Trường THPT

Số câu hỏi

Phạm vi câu hỏi

Trắc nghiệm

Tự luận

1

Chu Văn An

40

8

Chương II lớp 12 Nâng cao

2

Việt Bắc

40

8

Chương I lớp 12 cơ bản

3

DTNT tỉnh

30

6

Chương II lớp 12 cơ bản

4

Cao Lộc

40

8

Chương III lớp 12 cơ bản

5

Đồng Đăng

30

6

Chương IV lớp 12 cơ bản

6

Văn Lãng

30

6

Chương V lớp 12 cơ bản

7

Tràng Định

30

6

Chương VI lớp 12 cơ bản

8

Lộc Bình

40

8

Chương VII lớp 12 cơ bản

9

Na Dương

20

4

Chương VIII lớp 12 cơ bản

10

Đình Lập

30

6

Chương I lớp 11 cơ bản

11

Tú Đoạn

30

6

Chương II lớp 11 cơ bản

12

Văn Quan

30

6

Chương III lớp 11 cơ bản

13

Lương Văn Tri

30

6

Chương IV lớp 11 cơ bản

14

Bình Gia

30

6

Chương V lớp 11 cơ bản

15

Pác Khuông

20

4

Chương VI lớp 11 cơ bản

16

Bắc Sơn

30

6

Chương VII lớp 11 cơ bản

17

Vũ Lễ

30

6

Chương I lớp 11 cơ bản

18

Chi Lăng

30

6

Chương II lớp 10 cơ bản

19

Hòa Bình

30

6

Chương III lớp 10 cơ bản

20

Hữu Lũng

30

6

Chương IV lớp 10 cơ bản

21

Vân Nham

20

4

Chương V lớp 10cơ bản

22

Đồng Bành

20

4

Chương VI lớp 10 cơ bản

: gddt -> sites -> default -> files
files -> Căn cứ Luật Giáo dục 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Ubnd tỉnh lạng sơn sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ- sở TÀi chíNH
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 430 /bgdđt-ngcbqlgd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương