CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 80.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích80.81 Kb.
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /HD-PGD&ĐT Vĩnh Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2015

V/v hướng dẫn viết, chấm sáng kiến

năm học 2014-2015


Kính gửi: - Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị việc viết và chấm sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015 như sau:

I. Viết sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng:

Theo quy định tại Công văn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; năm học 2014-2015, cá nhân công chức, viên chức được đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp phải có báo cáo đề tài nghiên cứu hoặc báo cáo giải pháp.1. Báo cáo đề tài nghiên cứu:

Là những đề tài nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn. Đối với ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận không có các trường hợp này.2. Báo cáo giải pháp:

Bao gồm các giải pháp như: giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

Thủ trưởng đơn vị nghiên cứu kỹ các mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần I Công văn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để hướng dẫn cán bộ, giáo viên lựa chọn giải pháp và đặt tên giải pháp phù hợp. Ví dụ:

- Giải pháp quản lý: Tên giải pháp: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả ở trường tiểu học; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường THCS . . .

- Giải pháp tác nghiệp: Tên giải pháp: Biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 2; biện pháp rèn luyện học sinh yếu môn tập làm văn lớp 4 . . .

- Giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật: Tên giải pháp: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn khoa học, sử dụng đồ dùng dạy học trong dạy học môn địa lý . . .

Báo cáo giải pháp viết theo mẫu 2 kèm theo Công văn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Thời gian để các cá nhân hoàn thành việc viết sáng kiến hoặc giải pháp đã đăng ký là trước ngày 15/3/2015.II. Chấm sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác và quản lý:

1. Tổ chức Hội đồng chấm chọn sáng kiến (giải pháp) của đơn vị:

Hội đồng chấm sáng kiến (giải pháp) gồm: Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội, tổ trưởng các bộ môn và các thành viên am hiểu những vấn đề đặt ra trong sáng kiến (giải pháp), Hội đồng do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng chấm sáng kiến (giải pháp) chỉ chấm những sáng kiến (giải pháp) đã đăng ký đầu năm học.

Nội dung chấm: Theo thang điểm quy định tại phần II Công văn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Việc thực hiện chấm, chọn sáng kiến (giải pháp) ở đơn vị phải thực hiện chặc chẽ, sáng kiến (giải pháp) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Không sao chép của người khác hoặc sao chép trên mạng Internet.

- Không trùng với các sáng kiến, giải pháp đã được công nhận.

- Có yếu tố mới và sáng tạo.

- Hiệu quả và phạm vi áp dụng rộng. (trong cơ quan, trong huyện, tỉnh . .)

Lưu ý: Biên bản chấm của Hội đồng (theo mẫu) kẹp vào sau báo cáo giải pháp.

Thời gian thực hiện chấm, chọn sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp ở đơn vị: Từ 16 đến 25/3/2015.

Sau khi hoàn thành việc chấm, chọn sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp, đơn vị gửi hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo để Hội đồng cấp huyện xét duyệt; chỉ nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo những sáng kiến (giải pháp) đạt từ 6 điểm trở lên.

Trong quá trình thẩm định báo cáo, những báo cáo không đúng mẫu, không có biên bản chấm của trường, sai tên báo cáo . . .sẽ bị loại, không được đưa ra Hội đồng cấp huyện để chấm.

2. Hội đồng cấp huyện:

UBND huyện thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở chấm điểm đồng thời bỏ phiếu kín để chọn sáng kiến (giải pháp) đề nghị công nhận CSTĐ cấp cơ sở và CSTĐ cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện từ 01 đến 15/4/2015. Sau khi có kết quả chính thức, phòng Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả về đơn vị để Hội đồng thi đua-khen thưởng trường làm cơ sở xét thi đua và đề nghị khen thưởng.

III. Hồ sơ sáng kiến giải pháp nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo:

1. Báo cáo sáng kiến (giải pháp) của từng cá nhân (1 bản)

2. Biên bản chấm, chọn sáng kiến (giải pháp) của Hội đồng chấm SKGP cấp trường. (kẹp vào sau báo cáo của từng cá nhân).

3. Danh sách chấm SKGP của đơn vị (1 bản), đồng thời gửi danh sách này qua Email của đ/c Tùng.Hồ sơ gửi phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/4/2015.

Trên đây là Hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thành sáng kiến giải pháp năm học 2014-2015 đối với các cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng Nội vụ (để phối hợp);

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

- Lưu: TC.

(Đã ký)
Huỳnh Minh Tâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


………………., ngày …. tháng 3 năm 2015


BIÊN BẢN

Về việc chấm sáng kiến giải pháp trong công tác thi đua, khen thưởng

năm học 2014-2015


Căn cứ Công văn số 1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng;

Hội đồng chấm sáng kiến giải pháp năm học 2014-2015 trường . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , tiến hành chấm sáng kiến giải pháp của cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

- Họ tên người viết sáng kiến, giải pháp: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tên sáng kiến giải pháp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lĩnh vực: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I. NỘI DUNG CHẤM


Tiêu

chí


Nội dung

Điểm

Chuẩn


Điểm GK chấm

1

Có yếu tố mới và sáng tạo:

5Hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên

5Có nhiều cải tiến so với giải pháp trước đây

4Có một số (từ 3 trở lên) cải tiến so với giải pháp trước đây

3Có một vài (từ 1 đến 2) cải tiến so với giải pháp trước đây

2
2

Hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng:

5Từ tỉnh trở lên

5Trong cơ quan, đơn vị và có thể nhân rộng ra ở một số đơn vị trong tỉnh

4Trong cơ quan, đơn vị

3Ở một vài bộ phận trong đơn vị

2
Tổng số điểm

10
Phân loại: (Đạt, không đạt): . . . . . . . . . . . . .. . . .
II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Ưu điểm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Khuyết điểm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chủ tịch HĐ Người chấm

(chữ ký, họ tên)

Hiệu trưởng

…………………………

Lĩnh vực

I. Quản lý:
II.2- Dạy học THCS:

- Quản lý Mẫu giáo:
- Địa lí:

- Quản lý Tiểu học:
- GDCD:

- Quản lý THCS:
- Hóa học:

- Quản lý Tổ chuyên môn:
- Lịch sử:

II. Dạy học Mẫu giáo:
- Mỹ thuật:

II.1- Dạy học Tiểu học:
- Ngữ văn:

- Âm nhạc Tiểu học
- Sinh:

- Chính tả Tiểu học
- Thể dục:

- Đạo đức Tiểu học
- Tiếng Anh:

- Tập đọc Tiểu học
- Toán:

- Tập viết Tiểu học
- Vật lí:

- Tập làm văn Tiểu học
- CT chủ nhiệm:

- Toán Tiểu học
III. Các lĩnh vực khác:

- Khoa học Tiểu học
- CN thông tin:

- LT&C Tiểu học
- Công tác đội:

- Mỹ thuật Tiểu học
- Công đoàn:

- TNXH Tiểu học
- ĐD dạy học:

- Thể dục Tiểu học
- Kế toán:

- Tiếng Anh Tiểu học
- Thiết bị:

- CT chủ nhiệmTiểu học
- Thư viện:- Văn thư:PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG:………
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CHIẾN SĨ THI ĐUA

NĂM HỌC 2014-2015STT

Họ và tên

Chức
vụ


Tên sáng kiến kinh nghiệm
(ghi đầy đủ tên SKKN)


Lĩnh vực

Ghi
chú


1

Lê Thị Tú Thắm

Phó HT

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chuyên đề " Dinh dưỡng"trong trường Mẫu giáo hiện nay

Quản lý
mầm non

 

2

Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

Giúp trẻ 3 tuổi học tốt môn văn học " tiết kể chuyện"

Dạy học mẫu giáo

 

3

Phạm Thị Kim Loan

Giáo viên

Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5 tuổi học tốt môn MTXQ

Dạy học mẫu giáo

 

4

Bùi Thị Hồng Phương

Giáo viên

Hình thành kỹ năng học đếm từ 1 đến 10 cho trẻ 5 tuổi

DH mẫu giáo

 

5

Nguyễn Thị Nhường

Giáo viên

Một số biện pháp của giáo viên giúp trẻ 5 tuổi học tốt môn môi trường xung quanh

DH mẫu giáo

 

6

Nguyễn Thị Mến

Giáo viên

Một vài kinh biện pháp giúp trẻ học tốt môn MTXQ lớp mẫu giáo 4 tuổi

DH mẫu giáo

 

……., ngày ... tháng 3 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương