documents/20182/3120211
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1256/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120901
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1284/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119863
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119665
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/7241557
  V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
  V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
  V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
documents/20182/3121552
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
documents/20182/3119701
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1607/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/7199708
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
documents/20182/3121102
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 177/2013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121156
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 85/TTr-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/6319519
  TỈnh bắc ninh số: 310/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
documents/20182/3120121
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 317/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121300
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 396/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121318
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 417/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/7195824
  Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp
documents/20182/7199708
  V/v quản lý kỹ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
  V/v nội dung rà soát, đánh giá cam kết phát triển dự án của tỉnh theo Đề án 680
documents/20182/3121120
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120451
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
documents/20182/6316758
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
  TỈnh bắc ninh số: 632/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
  TỈnh bắc ninh số: 633/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh BẮc ninh
documents/20182/6319519
  TỈnh bắc ninh số: 636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 639/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 640/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
documents/20182/6321395
  TỈnh bắc ninh số: 641/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 643/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 644/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
documents/20182/6321953
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 646/QĐ-ubnd
documents/20182/3121192
  V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu lập quy hoạch khai thác
documents/20182/3120865
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 818/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121246
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ
documents/20182/3121228
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
documents/20182/3119791
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 841/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119809
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 932/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119827
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 936/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119845
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 937/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120487
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 942/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120505
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 944/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119737
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 970/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
documents/20182/7141145
  Danh sách cáC ĐƠn vị ĐÃ tiếp nhận và quản lý tài sảN
QTIUpload/LichCongTac/201822/5
  LỊch công tác của tt hđnd và ubnd
QTIUpload/LichCongTac/2018213
  LỊch công tác của tt hđnd và ubnd
directory documents 20182  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương