V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295Btải về 10.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.63 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1433/UBND-XDCB

V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến QL18 và TL.295B.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2016


Kính gửi:

- Công an tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải;

- UBND: thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn.


Xét đề nghị của Công an tỉnh tại công văn số 941/CT(PV11-PC67) ngày 06.6.2016 về việc kiến nghị khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến QL18 (cũ) và TL.295B;

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Về đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL.18 cũ.

1.1. UBND thành phố tập trung hoàn thành công tác GPMB dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao QL.18 với QL.1 hướng Quảng Ninh đi Lạng Sơn và chỉ đạo sớm thi công xây dựng hoàn chỉnh nút giao.

1.2. Sở Giao thông vận tải:

- Làm việc với Tổng Cục đường bộ về việc đầu tư xây dựng 02 cầu vượt dân sinh qua QL.18 sang KCN Quế Võ. Rà soát, thay mới, sửa chữa các biển báo, hệ thống trụ tiêu mềm đã hư hỏng, cũ nát; sơn vạch kẻ đường trên tuyến QL.18.

- Khẩn trương thực hiện dự án đường gom KCN Quế Võ (giai đoạn 3).

2. Về đảm bảo an toàn giao thông trên TL.295B.

2.1. UBND thị xã Từ Sơn tập trung thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án đoạn qua địa bàn thị xã, đặc biệt là khu vực Chùa Dận để sớm thi công mở rộng lòng đường TL.295 và thi công mở rộng cầu Chùa Dận.

2.2. Sở Giao thông vận tải.

Chỉ đạo Công ty Nam Hồng tập trung thi công hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp đường TL.295B theo hình thức BT.

Rà soát, thay thế, cắm mới các biển báo hạn chế tải trọng tại các cầu trên tuyến TL.295B theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên tuyến TL.295B.

Điều chỉnh điểm đỗ xe Bus trước cửa Bưu điện Chùa Dận sang vị trí hợp lý đảm bảo không gây cản trở giao thông.

3. Công an tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông trên tuyến TL.295B và các tuyến đường đấu nối xung quanh./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;- Lưu: VT, CN.XDCB.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương