V/v nội dung rà soát, đánh giá cam kết phát triển dự án của tỉnh theo Đề án 680tải về 7.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.97 Kb.
#22774

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 533/UBND-KTTH


V/v nội dung rà soát, đánh giá cam kết phát triển dự án của tỉnh theo Đề án 680.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Ban quản lý Khu công nghiệp;

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;

- Cục thuế Bắc Ninh.

Thực hiện công văn số 166/BTC-TCDN ngày 09.3.2016 của Bộ Tài chính về việc nội dung rà soát, đánh giá cam kết phát triển dự án của tỉnh Bắc Ninh theo Đề án 680; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban quản lý Khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu cụ thể tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung Báo cáo rà soát, đánh giá do Bộ Tài chính dự thảo theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu trên; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23.3.2016 (có văn bản kèm theo)./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu : VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Mầu Quang Thắng

Каталог: documents -> 20182 -> 7199708
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
7199708 -> Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
7199708 -> V/v quản lý kỹ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

tải về 7.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương