Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh BẮc ninhtải về 9.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.28 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:634/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 133/TTr-SNV ngày 03/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam đã có nhiều thành tích trong việc tham gia tổ chức thành công chương trình sân chơi “Đất học Kinh Bắc” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2007-2016.

Kèm theo tiền thưởng cho tập thể: 2.420.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm, hai mươi nghìn đồng chẵn).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

  • Như điều 2;

  • Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

  • Ban TĐKT, Sở Nội vụ (5);

  • Lưu: VT, NC, CVP.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tử Quỳnh

: documents -> 20182 -> 6316758
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6316758 -> Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
6316758 -> TỈnh bắc ninh số: 632/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
6316758 -> TỈnh bắc ninh số: 633/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương