V/v quản lý kỹ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninhtải về 8.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.97 Kb.
#22753

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 532/UBND-KTTH


V/v quản lý kỹ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 139/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 189/KH-KTTT&TN ngày 9/3/2016 về việc quản lý ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án đã và đang thực hiện ký quỹ theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 139/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh thì vẫn thực hiện theo các quy định tỉnh đã ban hành.

2. Đối với các dự án thực hiện theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, quản lý ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là chủ tài khoản số 999999329999 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên việt chi nhánh tỉnh Bắc Ninh để quản lý về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH (02), CVP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành

Каталог: documents -> 20182 -> 7199708
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
7199708 -> Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
7199708 -> V/v nội dung rà soát, đánh giá cam kết phát triển dự án của tỉnh theo Đề án 680

tải về 8.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương