Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháptải về 7.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.82 Kb.
#22726

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 530/UBND-KTTH


V/v tham gia ý kiến vào

Dự thảo Nghị định.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp.

Thực hiện công văn số 3289/BTC-CST ngày 11.3.2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phí BVMT đối với nước thải; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu trên; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế); Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28.3.2016 (có văn bản kèm theo)./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Каталог: documents -> 20182
20182 -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1256/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1284/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

tải về 7.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương