Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trungtải về 9.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích9.08 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 313/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước

theo phương thức tập trungUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét Tờ trình số 126/TTr-SNV ngày 19/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cho các đơn vị như sau:

1. Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh (trực thuộc Sở Tài chính) là đơn vị thực hiện mua sắm tập trung tài sản của tỉnh (không bao gồm thuốc).

2. Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với thuốc theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và các văn bản khác theo quy định pháp luật.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, CVP.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh: documents -> 20182 -> 6319519
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 310/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 639/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 640/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương