V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tảitải về 6.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích6.6 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1434/UBND-XDCB

V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện công văn số 5467/BGTVT-VP ngày 08.6.2016 của Bộ Giao thông vận tải về chương trình làm việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo, kiến nghị và đề xuất những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải theo tinh thần công văn số 5467/BGTVT-VP (có công văn kèm theo). Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải trước ngày 13.6.2016.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP CN.XDCB;

- Lưu: VT, CN.XDCB.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương