TỈnh bắc ninh số: 310/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 39.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích39.42 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 310/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đấu giá quyền

sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn thành phố Bắc NinhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của: UBND thành phố Bắc Ninh tại tờ trình số 842/TTr-UBND ngày 27/4/2016; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 256/TTr-STNMT ngày 26/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, như sau:

I. Lý do điều chỉnh

06 dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo các Quyết định: số 674/QĐ-UBND ngày 28/5/2012; số 1124/QĐ-UBND ngày 22/8/2012; số 1231/QĐ-UBND ngày 17/9/2012; số 973/QĐ-UBND ngày 23/8/2013; số 385/QĐ-UBND ngày 29/4/2014. Theo đó thời gian dự kiến tổ chức thực đấu giá trong năm 2012 và năm 2013, UBND thành phố Bắc Ninh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên, đến nay còn 247 lô đất chưa đấu giá quyền sử dụng đất.


II. Khu đất tổ chức đấu giá

Tổng diện tích đất ở đấu giá: 42.407,2 m2 (247 lô), gồm:

1. Dự án khu nhà ở dân cư dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Vân Dương và xã Nam Sơn.

- Tổng số lô đấu giá: 68 lô, theo quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-SXD ngày 24/6/2011.

- Diện tích đất ở đấu giá : 12.113,2 m2.

- Địa điểm dự án: phường Vân Dương và xã Nam Sơn.2. Dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và khu trụ sở một số cơ quan đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Ninh (Hồ Ngọc Lân 4).

- Số lô đấu giá: 41 lô, theo quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 27/4/2011.

- Diện tích đất ở đấu giá: 11.034,0 m2.

- Địa điểm dự án: phường Kinh Bắc.3. Dự án Khu nhà ở dân cư dịch vụ cư dịch vụ phường Khắc Niệm.

- Số lô đấu giá: 93 lô, theo quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng phê duyệt tại các Quyết định: số 229/QĐ-SXD ngày 13/9/2011; số 191/QĐ-SXD ngày 23/8/2012.

- Diện tích đất ở đấu giá: 14.323,1 m2.

- Địa điểm dự án: phường Khắc Niệm.4. Dự án khu dân cư xen kẹp phường Vân Dương.

- Số lô đấu giá: 40 lô, theo quy hoạch chi tiết được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt tại các Quyết định: số 2700/QĐ-UBND ngày 13/12/2011; số 1141/QĐ-UBND ngày 04/9/2012.

- Diện tích đất ở đấu giá: 4.149,7 m2.

- Địa điểm dự án: phường Vân Dương.5. Dự án khu nhà ở thôn Dương Ổ, phường Phong Khê.

- Số lô đấu giá: 03 lô, theo quy hoạch chi tiết được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 20/01/2010.

- Diện tích đất ở đấu giá: 552,9 m2.

- Địa điểm dự án: phường Phong Khê.6. Dự án các lô đất xen kẹp khu Châm Khê, phường Phong Khê.

- Số lô đấu giá: 02 lô, theo quy hoạch chi tiết được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 13/12/2012.

- Diện tích đất ở đấu giá: 234,3 m2.

- Địa điểm dự án: phường Phong Khê.III. Mục đích, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích, hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

IV. Hiện trạng của khu đất, hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất tại thời điểm bán đấu giá

Khu đất đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.V. Phương án tổ chức bán đấu giá

1. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Trong năm 2016.

2. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh và các quy định về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Nộp tiền đặt trước từ 10% đến 15% giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

- Mức phí tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh.3. Phương thức, hình thức đấu giá

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đến từng lô đất ở.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, người tham gia đấu giá đăng ký trả giá bằng hình thức giơ tay. Việc trả giá được thực hiện liên tục đến khi không còn người giơ tay đăng ký trả giá thì người có mức giá trả cao nhất và cao hơn giá khởi điểm là người trúng đấu giá.

4. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc bán đấu giá

Thực hiện theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh.5. Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền trúng đấu giá

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá đất vào ngân sách nhà nước, như sau:

- Đợt 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

- Đợt 2: Trong vòng 30 ngày tiếp theo, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất còn lại vào ngân sách nhà nước (Sau khi trừ tiền đặt cọc nếu có).6. Dự kiến giá trị thu được và sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá

- Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước là 265.516.469.000 đồng (theo giá khởi điểm tại các Quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt).

- Sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá: Thực hiện theo Quyết định số 154/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh.

7. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thành phố Bắc Ninh.8. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá

UBND thành phố Bắc Ninh ủy quyền cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Ninh ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.9. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thành phố Bắc Ninh xác định lại giá khởi điểm trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.10. Các nội dung khác

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ; Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp; Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 7/3/2016 của UBND tỉnh.Điều 2. UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng phương án được phê duyệt và các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận :
- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);- Lưu : VT, TNMT, PVPTN, CVP.

TM. UBND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành


: documents -> 20182 -> 6319519
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6319519 -> Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 639/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 640/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương