TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 7.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích7.69 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1441/UBND-VX


V/v thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 07 tháng 6 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.(Sao tài liệu gửi kèm theo)./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách văn xã (b/c);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T14.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Ngô Văn Luyến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương