TỈnh bắc ninh số: 640/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt namtải về 15.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.64 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 640/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề xuất dự án ĐTXD đường trục khu trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 275/KHĐT-KTĐN ngày 27/5/2016, về việc phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường trục khu trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT),


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường trục khu trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường trục khu trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

2. Cơ quan nhà nước được ủy quyền: UBND huyện Yên Phong.

3. Nhà đầu tư đề xuất dự án: Công ty cổ phần thủy sản khu vực 1.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích sử dụng đất: 1,4 ha.

5. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Theo quy định của pháp luật về đất đai.

6. Quy mô xây dựng công trình

Đầu tư xây dựng đường trục xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, gồm lòng đường, hè đường, cây xanh, hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng; tổng chiều dài tuyến khoảng 838,75 m; từ trung tâm xã Đông Tiến đến thôn Đông Thái theo quy hoạch được duyệt; tuyến gồm 3 loại mặt cắt ngang: Mặt cắt 1 - 1 rộng: 19,5 m = (4,5 + 10,5 + 4,5), dài 635,97 m; mặt cắt 2 - 2 rộng: 14,0 m = (3,5 + 7,0 + 3,5), dài 106,31 m; mặt cắt 3 - 3 rộng: 10,0 m = 1,5 + 7,0 + 1,5, dài 96,47 m. Cao độ khống chế theo quy hoạch và các tuyến đường hiện trạng thôn Đông Thái.

7. Tổng mức đầu tư: 56.184.593.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn đồng);

8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đảm bảo quy định và vốn huy động, vốn vay của nhà đầu tư.

9. Phương án hoàn trả vốn công trình BT: Khai thác giá trị quyền sử dụng đất khu đất xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, theo quy định; diện tích khu đất dự kiến khoảng 14,0 ha.

10. Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2018.

11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai đề xuất dự án, thông tin và nhà đầu tư đề xuất dự án thu hút vốn đầu tư theo hình thức BT theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Phong, UBND xã Đông Tiến, nhà đầu tư đề xuất dự án và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP KTTH;- Lưu: HCTC, KTTH, NNTN, CN.XDCB.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường

: documents -> 20182 -> 6319519
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 310/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
6319519 -> Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 639/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương