TỈnh bắc ninh số: 636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.22 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 636/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

V/v phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn thu

Xổ số kiến thiết
CHỦ TỊCH UBND TỈNH.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016,

Xét đề nghị của liên Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính tại Tờ trình số 55/KH&ĐT-TC ngày 03.6.2016;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, số tiền 11.500 triệu đồng (Mười một tỷ, năm trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

1. Dự án nhà học chức năng, hạng mục phụ trợ, Trường THPT Thuận Thành 3, số tiền 3.000 triệu đồng,

2. Dự án nhà học bộ môn, hạng mục phụ trợ, Trường THPT Yên Phong 2, số tiền 1.000 triệu đồng,

3. Dự án nhà học chức năng, hạng mục phụ trợ, Trường THPT Lý Nhân Tông, số tiền 3.500 triệu đồng,

4. Dự án Trường tiểu học xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, số tiền 2.000 triệu đồng,

5. Dự án Trường THCS xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, số tiền 2.000 triệu đồngĐiều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

: documents -> 20182 -> 6319519
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 310/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
6319519 -> Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 639/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
6319519 -> TỈnh bắc ninh số: 640/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương