V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01tải về 8.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1442/UBND-VX


V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2016


Kính gửi:

Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 1952/LĐTBXH-PCTNXH ngày 02/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT/BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTWMTTQVN ngày 17/11/2005 về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban MTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 theo tinh thần văn bản nêu trên.(Có văn bản và đề cương đính kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/8/2016./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách Văn xã (b/c);

- Công an tỉnh;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban MTTQ tỉnh;- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T18.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Ngô Văn Luyến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương