Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1284/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.86 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 1284/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 09 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thị trấn Hồ,

huyện Thuận Thành, đến năm 2030.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của UBND huyện Thuận Thành tại tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 09/8/2011; Báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng số 130/BCTĐ-SXD ngày 11/9/2012, về việc thẩm định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, đến năm 2030 tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh, với nội dung như sau:

- Điều chỉnh một phần lô đất ký hiệu C2 tờ bản đồ cơ cấu sử dụng đất, thành đất ở có diện tích là 1.88 ha; cơ cấu sử dụng đất lô C2 sau khi điều chỉnh: Diện tích đất ở: 1,88 ha, diện tích đất trụ sở các công trình: 0,14 ha (Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển và Bưu điện thị trấn Hồ).

- Các nội dung khác theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị trấn Hồ; UBND huyện Thuận Thành, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu: HCTC, CN. XDCB, PVP.CNXDCB, CVP.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

: documents -> 20182
20182 -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1256/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1607/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương