Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 936/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 35.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích35.45 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 936/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 08 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp

Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2000

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1129/TTg-CN ngày 18.12.1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Văn bản số 808/CP-CN ngày 18.6.2003 của Chính phủ về việc đồng ý chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-BXD ngày 02.11.1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn I); Quyết định số 475/QĐ-BXD ngày 30.3.2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn mở rộng, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn I)

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07.4.2010 của Chính phủ về thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07.4.2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng - Tổng Công ty Viglacera tại tờ trình số 481/CTHT-KTXD ngày 30.10.2010, của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tại công văn số 700/BQL-QHXD ngày 05.11.2010, của Sở Xây dựng tại tờ trình số 243/TTr-SXD ngày 28.4.2011 về báo cáo thẩm định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2000,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1372/QĐ-BXD ngày 02.11.1999 và 475/QĐ-BXD ngày 30.3.2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quy mô diện tích.

Quy mô diện tích giảm 16,95ha. Tổng diện tích Khu công nghiệp trong ranh giới quy hoạch sau khi điều chỉnh khoảng 332,05ha, cụ thể:

Điều chỉnh một phần ranh giới phía Tây (KCN phía Tây), đoạn giáp thôn Vĩnh Kiều Lớn, xã Đồng Nguyên; phía Tây (KCN giai đoạn I), đoạn giáp núi Bất Lự; phía Nam, đoạn giáp núi Móng.

2. Quy hoạch sử dụng đất.

- Tổng diện tích Khu công nghiệp Tiên Sơn sau khi điều chỉnh giảm 16,95ha do dành lại một phần diện tích để địa phương xây dựng khu dân cư và dịch vụ;

- Điều chỉnh vị trí các khu đất dịch vụ và kỹ thuật sang phía Bắc KCN; khu đất kỹ thuật (KCN phía Tây) sang thành đất công nghiệp;

- Dịch chuyển vị trí và cắt một phần diện tích lô đất hạ tầng kỹ thuật phía Đông Bắc KCN sang vị trí trung tâm KCN (gần núi Móng) để xây dựng trạm xử lý nước thải, hồ điều hòa;

- Giảm diện tích đất cây xanh giáp lô đất công nghiệp có ký hiệu H (theo quy hoạch đã được phê duyệt).
Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh


STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Ðất trung tâm điều hành

5,53

1,67

2

Ðất xí nghiệp công nghiệp, kho tàng

249,65

75,18

3

Ðất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

3,74

1,13

4

Ðất cây xanh

Mặt nước (mương thoát nước)18,76

8,06


8,08

5

Ðất giao thông

Ðất lòng đường vỉa hè

Ðất cây xanh giao thông

46,31

31,53

14,78

13,94

9,50

4,44
Tổng

332,05

100,00

3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

3.1. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Bổ sung tuyến đường đôi nối giữa KCN và khu đô thị Tiên Sơn có mặt cắt rộng 41,8m(9,0x2+13,8+5x2).

- Bổ sung 02 tuyến đường (hướng Bắc Nam) trong KCN (giai đoạn I) có mặt cắt rộng 11m(7+2x2).

- Điều chỉnh vị trí 01 tuyến đường có mặt cắt rộng 23,25m(11,25+6x2) phía Đông KCN ra sát với mương tiêu 6 xã.

- Giảm 02 tuyến đường giao thông có mặt cắt rộng 23,25m(11,25+6x2), một đoạn hướng Bắc - Nam nối từ đường quy hoạch trong KCN đến QL1A và đoạn hướng Đông Bắc - Tây Nam.

- Giảm 02 tuyến đường giao thông thuộc khu vực phía Tây KCN, có mặt cắt rộng 23,25m(11,25+6x2), tạo các lô đất có diện tích lớn hơn, đáp ứng nhu cầu thuê đất của Nhà đầu tư; điều chỉnh vị trí và giảm bề rộng 01 tuyến đường gom song song với TL295 tại khu vực phía Tây KCN, có mặt cắt rộng 11m(7+2x2).

- Điều chỉnh mặt cắt tuyến đường khu vực phía Tây KCN từ mặt cắt rộng 44,5m thành mặt cắt rộng 33,5m(11,25x2+3+6x2).

3.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền:

* Hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch được thiết kế riêng và theo nguyên tắc tự chảy.

- Hướng thoát nước từ trung tâm lô đất về phía các tuyến đường bao xung quanh lô đất. Nước mặt từ các lô đất được thu vào hệ thống thoát nước bố trí trên hè đường, đổ vào hệ thống thoát nước chung là kênh tiêu mới bao quanh Khu công nghiệp.

* San nền:

- Cao độ thiết kế san nền thấp nhất: +5,5m.

- Cao độ thiết kế san nền cao nhất: +6,2m.

- Độ dốc san nền: 0,2%.

3.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ.

- Nhà máy xử lý và cấp nước cho KCN sau khi điều chỉnh có công suất 11.000m3/ngày đêm.

3.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống thu gom nước thải điều chỉnh theo các tuyến đường giao thông và vị trí khu xử lý mới;

- Lưu lượng nước thải cần xử lý khoảng 7.032m3/ngày đêm.

3.5.Quy hoạch hệ thống cấp điện:

Hệ thống điện trong KCN được thiết kế đi ngầm theo các tuyến đường được điều chỉnh trong KCN.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1372/QĐ-BXD ngày 02.11.1999 và 475/QĐ-BXD ngày 30.3.2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Giao Sở xây dựng thẩm định, trình phê duyệt và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn; UBND huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn theo chức năng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Chủ đầu tư tổ chức công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn; Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh chỉ đạo Chủ đầu tư quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (đã điều chỉnh) được phê duyệt; quản lý thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác có liên quan.Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Nhân Chiến

: documents -> 20182
20182 -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1256/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1284/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương