TỈnh bắc ninh số: 643/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 36.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích36.56 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 643/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với

người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14//10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia; Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 647/LĐTBXH-NCC ngày 31/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với 09 người thuộc các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài và thành phố Bắc Ninh đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền trợ cấp: 148.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài và thành phố Bắc Ninh và các đối tượng có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách văn xã;

- Phòng LĐTBXH các huyện: Quế Võ, Tiên Du,

Gia Bình, Lương Tài, thành phố Bắc Ninh;- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T28.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Phong

DANH SÁCH

Người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg

(Kèm theo Quyết định số:643/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
STT

Họ tên người hưởng trợ cấp

Năm sinh

Nơi ở hiện nay

Tổng thời gian tham gia công tác (năm)

Số tiền trợ cấp (đồng)

1

Phùng Đức Thể

1946

Xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài

20 năm 11 tháng

36.000.000

2

Bùi Huy Tòng

1945

Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du

2 năm 9 tháng

9.000.000

3

Trần Hậu Cường

1945

Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ

7 năm 6 tháng

24.000.000

4

Nguyễn Thị Khoa

1949

Xã Yên Giả, huyện Quế Võ

4 năm 7 tháng

15.000.000

5

Nguyễn Bá Hạc

1945

Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ

3 năm 10 tháng

12.000.000

6

Trần Danh Mỡ

1953

Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ

10 năm

30.000.000

7

Vũ Văn Hóa

1954

Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình

3 năm 4 tháng

10.500.000

8

Khuất Tường

1940

Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

9 tháng

3.000.000

9

Vũ Văn Thiện

1936

Phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh

2 năm 10 tháng

9.000.000

Tổng cộng

148.500.000


(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)./.
: documents -> 20182 -> 6321395
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6321395 -> TỈnh bắc ninh số: 641/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
6321395 -> TỈnh bắc ninh số: 644/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương