Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninhtải về 23.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích23.22 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 631/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ công văn số 137-CV/TC ngày 01/6/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 118/TTr-SNgV ngày 02/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép 14 (mười bốn) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo được đi tham quan, du lịch tại Malaysia và Singapore.

Thời gian: Từ ngày 07/6/2016 đến ngày 12/6/2016.Kinh phí chuyến đi: Do các cá nhân tự túc.

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam, Malaysia và Singapore. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Bộ Ngoại giao;

  • Bộ Công an;

  • Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  • Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;

  • Lưu: VT, CVP.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh


DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ ĐI THAM QUAN, DU LỊCH

TẠI MALAYSIA VÀ SINGAPORE

(Kèm theo Quyết định số: 631/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh)


STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

1

Hà Sỹ Tiếp

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh

2

Nguyễn Trọng Tân

TUV, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

3

Lê Đức Kỳ

Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh

4

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh

5

Trần Thị Vân

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

6

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

7

Nguyễn Đăng Khang

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

8

Nguyễn Công Thao

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

9

Nguyễn Văn Kỹ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

10

Nguyễn Thị Nhanh

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

11

Trần Công Thế

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh

12

Nguyễn Văn Lan

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh

13

Nguyễn Công Trình

Trưởng phòng Cán bộ công chức Sở Nội vụ

14

Bạch Duy Ninh

Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh

: documents -> 20182 -> 6316758
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6316758 -> TỈnh bắc ninh số: 632/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
6316758 -> TỈnh bắc ninh số: 633/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
6316758 -> Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh BẮc ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương