TỈnh bắc ninh số: 633/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích32.53 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 633/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.


CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011, số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 35/BC-STC ngày 29/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

- Địa điểm: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND phường Đình Bảng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2008 - 2010.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh.Điều 2. Kết quả đầu tư:

1.Nguồn vốn đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Dự án được duyệt

CĐT thực hiện

t+TT Tổng cộng

23.545.907.000

21.890.327.400

Thu từ các hộ được giao đất23.545.907.000

21.890.327.400

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư

được quyết toánTổng số

- Xây lắp

- GPMB

- QLDA


- Tư vấn

- Chi khác22.911.960.260

18.340.896.000

3.111.831.000

268.754.000

882.769.800

307.709.46020.804.708.674

16.472.831.000

3.106.830.674

161.350.000

764.620.000

299.077.000


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT)

thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao

đơn vị khác quản lý


Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định20.804.708.674
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp

nhận tài sảnTài sản

cố định


Tài sản

lưu động


Chi tiết theo

nguồn vốnUBND phường

Đình Bảng20.804.708.674Thu từ các hộ

được giao đất2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu : 988.348.274 đồng;

+ Vốn thu từ các hộ được giao đất cấp bổ sung : 988.348.274 đồng;

- Nợ phải trả : 988.348.274 đồng;

+ Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh : 472.831.000 đồng;

+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh: 67.552.000 đồng;

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá AAFC : 92.532.000 đồng;

+ Trung tâm kiểm định chất lượng và KTXD Bắc Ninh : 49.045.000 đồng;

+ UBND phường Đình Bảng : 278.569.274 đồng;

+ Sở Tài chính : 27.819.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND phường Đình Bảng và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận: - Như Điều 4;

- UBND thị xã Từ Sơn;- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

: documents -> 20182 -> 6316758
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6316758 -> Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
6316758 -> TỈnh bắc ninh số: 632/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
6316758 -> Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh BẮc ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương