TỈnh bắc ninh số: 632/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năMtải về 14.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.33 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 632/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí

quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh

giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI ) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 9/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Nghị quyết số 12 -NQ/TU ngày 26/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TU ngày 26/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung như sau:

1. Tên Đề cương: Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh.

3. Cơ quan tư vấn: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, sản phẩm quy hoạch (theo bản Đề cương chi tiết kèm theo).


6. Kinh phí thực hiện: từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

(Dự toán kinh phí thực hiện: 372.500.000 đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhân:
- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Lưu: VT, VX, KTTH, PVP (VX_KTTH), CVP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Phong: documents -> 20182 -> 6316758
20182 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
20182 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
20182 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
20182 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
20182 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
20182 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
20182 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
6316758 -> Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
6316758 -> TỈnh bắc ninh số: 633/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
6316758 -> Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh BẮc ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương