Uploaded/file/hang
  LỜi giới thiệU
  Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded/file/thuydung/Tap chi - Ban tin
  Năm thứ ba mươi sáu. Phát hành mỗi tháng một kỳ Số 107 (229) Xuân Quý Tỵ 2013 Trong số này
uploaded/files
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Uploaded/file
  Tiêu chuẩn mpeg-1 – Định dạng âm thanh, phim ảnh của nhóm chuyên gia ảnh động Tổng quan về mpeg-1
Uploaded/file/thuydung/thue
  CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/van ban
  QUỐc hội luật số: 34/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/thuydung/thue
  TỈnh quảng nam
Uploaded/FileDinhKem
  CHÍnh phủ Số: 158
Uploaded/file/admin
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/file
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/van ban
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Uploaded/file/hang
  TỈnh quảng nam số: 1750 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/thuydung/Quyetdinh
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 10
Uploaded/file/hang
  TỈnh quảng nam số: 1893/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11
Uploaded/file/Bau_cu_Quoc_hoi-HDND
  Ubnd thành phố HỘi an phòng văn hóa và thông tin
Uploaded/file/hang
  Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/van ban
  Thông tư liên tịch 03/2001/ttlt-tchq-bng ngày 21 tháng 6 năm 2001 bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/ttlt/tchq-bng ngày
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/Dau tu
  Ban quản lý khu kinh tế MỞ chu lai dự Án cơ HỘi khu công nghiệp cơ khí Đa dụng và Ô TÔ TẬp trung chu lai
dhsphue/uploaded/file/THU VIEN
  Danh mục sách mới phòng tntt 3 Tháng 05- 06/2012
  Danh mục sách mới phòng tntt 3 Tháng 12- 2012
Uploaded/file
  S&p law firm đ/C: Tầng 5, Tòa nhà vp số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Uploaded/FileDinhKem
  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Uploaded/file/hang
  Phụ lục 1 danh sách đÀo tạO ĐẠi học ngành quân sự CƠ SỞ NĂM 2013
Uploaded/file/NONG THON MOI
  Kết luận của Chủ tịch ubnd tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và năm 2015
Uploaded/file/thuydung/Thong bao
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Uploaded/file/thuydung/Quyetdinh
  QuyếT ĐỊnh quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện VI phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Uploaded/file/thuydung/Tu tuong HCM
  TỈnh quảng nam số: 2615 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded/file/nong thon moi
  QuyếT ĐỊnh quy định danh mục nghề và định mức kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Uploaded/file/thuydung/Quyetdinh
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 01/8/2009
Uploaded/file/BC CCHC
  SỞ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/hang
  Phương án đặt tên đường tại thành phố Hội An
dhsphue/uploaded/file/THU VIEN
  Danh mục sách mới phòng tntt 3 Tháng 04/2014
Uploaded/file
  TỈnh quảng nam số: 1287 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/tap chi/Ban tin hang ngay
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 02 tháng 01 năm 2013)
Uploaded/file/hang
  TỈnh quảng nam số: 1748 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file
  Số: 09 /bc-vhtt hội An, ngày 29 tháng 01 năm 2016
Uploaded/file/tap chi/Ban tin hang ngay
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 10 tháng 9 năm 2012)
Uploaded/file/thuydung/Lich Tuan
  Ubnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/thuydung/Thong bao ket luan
  Bnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/file/thuydung/Quyetdinh
  Công tác chỉ đạo điều hành của ubnd tỉnh; tình hình kt-xh tháng 5
Uploaded/FileDinhKem
  HƯỚng dẫN Áp dụng bộ tiêu chí ĐÁnh giá CỔng thông tin đIỆn tử CỦa cơ quan nhà NƯỚC
Uploaded/file/thuydung/Thong bao
  QuyếT ĐỊnh giải quyết khiếu nại lần hai của ông Zơ Râm Nhứa trú tại thôn Tà Lâu, xã Ba, huyện Đông Giang chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
Uploaded/file/thuydung/Quyetdinh
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Uploaded/file/tap chi/Ban tin hang ngay
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 15 tháng 8 năm 2012)
dhsphue/uploaded/file
  Ll & ppdh môn Vật lý
Uploaded/file/hoian
  Số: 28 /vhtt-bc hội An, ngày 4 tháng 4 năm 2016
httt/components/com_joomlaboard/uploaded/files
  1. Kiến thức cơ bản
dhsphue/uploaded/file/TTKT&DBCLGD/Dam Bao chat luong _ TA/LY lich khoa hoc giang vien/Phong ban
  SƠ LƯỢc lý LỊch khoa học giảng viêN
dhsphue/uploaded/file/TTKT&DBCLGD/Dam Bao chat luong _ TA/LY lich khoa hoc giang vien/Khoa Sinh hoc
  SƠ LƯỢc lý LỊch khoa học giảng viêN
Uploaded/file
  GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho hệ thống thư ĐIỆn tử
UpLoaded/files/thongtinkyhop
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/file/tap chi
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 02 tháng 11 năm 2011)
Uploaded/file/hoian
  Số: 25 /vhtt-bc hội An, ngày 28 tháng 3 năm 2016
Uploaded/file/thuydung/Lich Tuan
  VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/file
  VIỆn khoa học và CÔng nghệ MỎ luyện kim báo cáo tổng hợP ĐỀ ÁN
directory Uploaded file  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương