TỈnh quảng nam số: 1893/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích17.52 Kb.
#12408

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 1893/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung kinh phí cho các đơn vị để triển khai các hoạt động phục vụ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V-2013
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh và xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 336/TTr-STC ngày 13/6/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, khoản 554, kinh phí hoạt động không thường xuyên, số tiền: 11.180.000.000 đồng (Mười một tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng), để triển khai các hoạt động phục vụ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V – 2013, từ nguồn số dư ngân sách tỉnh năm 2012 chuyển sang năm 2013, gồm:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 7.300 triệu đồng (sử dụng cùng với dự toán đã phân bổ 7.500 triệu đồng), để thực hiện các nhiệm vụ: Chương trình khai mạc, bế mạc; cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam; Festival Di sản văn hóa các nước ASEAN; Trưng bày triển lãm nghệ thuật tranh trên cát; Liên hoan nghệ thuật các dân tộc Việt Nam; Hội thảo Quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; Hội thảo quốc gia phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển kinh tế du lịch; thuê phòng ở cho đại biểu tham dự 02 Hội thảo; hoạt động thể thao; truyên truyền, cổ động trực quan; thực hiện nghĩa vụ đối với nhà tài trợ; công tác hậu cần và hoạt động của Văn phòng Ban tổ chức, tổ giúp việc; khai trương sản phẩm du lịch mới và đón các đoàn Famtrip, lữ hành trong nước…;

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: 490 triệu đồng, để hợp đồng truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc “Festival Di sản Quảng Nam”, thực hiện tuyên truyền, ghi hình lưu động, truyền hình trực tiếp các hoạt động tại “Festival Di sản Quảng Nam”.

- Văn phòng UBND tỉnh: 1.000 triệu đồng, để thanh toán chi phí in ấn, phát hành giấy mời; xăng xe phục vụ đưa đón khách; tổ chức tiệc chiêu đãi chiều ngày 22/6; thanh toán tiền phương tiện đi lại cho đại biểu lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu; tiền ăn, ở của Đoàn A và lãnh đạo các tỉnh, thành phố; tiền ăn, ở cho lái xe, phục vụ, công an dẫn đường Đoàn A.

- Sở Y tế (Trung tâm cấp cứu 115): 10 triệu đồng, để chi tiền xăng xe, thuốc dự phòng, bồi dưỡng phục vụ tại các hoạt động “Festival Di sản Quảng Nam”.

- Sở Thông tin và Truyền thông: 850 triệu đồng, để phục vụ công tác tuyên truyền trên các Báo; xây dựng và đưa tin trên Website Festival; các hoạt động tại Trung tâm báo chí; hỗ trợ cho phóng viên báo chí; tổ chức họp báo Festival Di sản tại Quảng Nam.

- Sở Ngoại vụ: 1.000 triệu đồng, để phục vụ Đoàn Bà Bokova (Tổng Giám đốc UNESCO); phục vụ các đoàn địa phương nước ngoài; điều động sỹ quan liên lạc, tình nguyện viên; chi phí dịch thuật; gặp mặt ngoại giao đoàn và các địa phương…

- Điện lực Quảng Nam: 100 triệu đồng, để tổ chức phục vụ, đảm bảo an toàn điện cho các hoạt động tại “ Festival Di sản Quảng Nam”.

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 40 triệu đồng, để chi tiền xăng xe, bồi dưỡng phục vụ tại các hoạt động “Festival Di sản Quảng Nam”.

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 300 triệu đồng, để chi tiền xăng, điều ca nô, tàu, bồi dưỡng phục vụ tại các hoạt động “Festival Di sản Quảng Nam”.

- Báo Quảng Nam: 90 triệu đồng, để tổ chức Hội thảo “Báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên”.

Điều 2. Các cơ quan đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện thanh, quyết toán theo quy định;

Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp toàn bộ số kinh phí của các tổ chức, đơn vị đóng góp, tài trợ cho hoạt động “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V – 2013 vào ngân sách tỉnh theo quy định để cân đối nguồn tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- CPVP;


- Lưu: VT,VX,QTTV, KTTH.

()KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Ngọc Quang

Каталог: Uploaded -> file -> hang
hang -> LỜi giới thiệU
hang -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
hang -> TỈnh quảng nam số: 1750 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hang -> Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11
hang -> Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005
hang -> Phụ lục 1 danh sách đÀo tạO ĐẠi học ngành quân sự CƠ SỞ NĂM 2013
hang -> Phương án đặt tên đường tại thành phố Hội An
hang -> TỈnh quảng nam số: 1748 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 17.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương