TỈnh quảng nam số: 1750 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích19.02 Kb.
#10992

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 1750 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thiết kế trồng rừng

theo lô đến hộ gia đình năm 2013, Dự án Phát triển ngành

Lâm nghiệp (WB3) tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ/BNN-HTQT ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Sổ tay thực hiện Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) đã được ban hành theo Quyết định số 448/QĐ/BNN-LN ngày 03/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Công văn số 354/DALN-KHKT ngày 26/2/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp Trung ương về việc thông báo kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) năm 2013;

Căn cứ Công văn số 606/DALN-WB3 ngày 02/4/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp Trung ương về việc thông báo kế hoạch mua sắm năm 2013 đã được Ngân hàng Thế giới cho ý kiến không phản đối;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 197/TTr- SNN&PTNT ngày 29/5/2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí Thiết kế trồng rừng theo lô đến hộ gia đình năm 2013 thuộc Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) tỉnh Quảng Nam bằng nguồn viện trợ của Ngân hàng Thế giới, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) tỉnh Quảng Nam.

2. Hạng mục: Thiết kế trồng rừng theo lô đến hộ gia đình năm 2013.

3. Đơn vị lập đề cương, dự toán và triển khai thực hiện: Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Trung Trung bộ.

4. Nội dung nhiệm vụ khảo sát thiết kế: Theo nội dung đề cương khảo sát thiết kế trồng rừng theo lô đến hộ gia đình năm 2013 do Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Trung Trung bộ lập đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định.

5. Địa điểm và quy mô diện tích: tại 32 xã, thị trấn với tổng diện tích 2.000 ha, cụ thể như sau:

- Huyện Bắc Trà My (7 xã, thị trấn): Trà Kót, Trà Nú, Trà Dương, Trà Giang, thị trấn Trà My, Trà Đông, Trà Sơn: 720 ha.

- Huyện Tiên Phước (10 xã): Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Châu, Tiên Lập, Tiên Cảnh, Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Hiệp, Tiên Mỹ, Tiên Phong: 630 ha.

- Huyện Hiệp Đức (7 xã): Hiệp Thuận, Hiệp Hoà, Quế Bình, Quế Lưu, Phước Gia, Phước Trà, Sông Trà: 425 ha.

- Huyện Quế Sơn (8 xã, thị trấn): Quế Hiệp, Quế Xuân II, Phú Thọ, Quế An, Quế Cường, Quế Minh, Quế Thuận, thị trấn Đông Phú: 225 ha.(Diện tích dự kiến ở các xã, huyện trong đề cương có thể thay đổi nhưng tổng mức không được vượt quá diện tích theo Quyết định được phê duyệt.)

6. Dự toán chi phí khảo sát và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật:

- Dự toán kinh phí tính cho 01 ha: 640.000 đồng.

- Tổng dự toán tính cho 2.000 ha: 1.280.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng).

7. Phân theo nguồn vốn đầu tư : 1.280.000.000 đồng

+ Nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới : 1.220.000.000 đồng

+ Nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh (chi phí thẩm định): 60.000.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp Quảng Nam có trách nhiệm làm việc với Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp Trung ương để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục hợp đồng với Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Trung Trung bộ triển khai thực hiện thiết kế trồng rừng theo lô đến hộ gia đình; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo quy định và nội dung đề cương được phê duyệt, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng, giá trị công trình.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện và thanh, quyết toán nguồn vốn theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam; Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh; Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Trung Trung bộ; Chủ tịch UBND các huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang;- CPVP;

- Lưu: VT, KTN.()


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


đã ký
Nguyễn Ngọc Quang


Каталог: Uploaded -> file -> hang
hang -> LỜi giới thiệU
hang -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
hang -> TỈnh quảng nam số: 1893/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hang -> Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11
hang -> Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005
hang -> Phụ lục 1 danh sách đÀo tạO ĐẠi học ngành quân sự CƠ SỞ NĂM 2013
hang -> Phương án đặt tên đường tại thành phố Hội An
hang -> TỈnh quảng nam số: 1748 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 19.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương