TỈnh quảng namtải về 20.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích20.84 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số:   318 /TB-UBND

CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Quảng Nam, ngày 04    tháng 10 năm 2012


    THÔNG BÁOKết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Nam

Ngày 21/9/2012, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 và lãnh đạo UBND các huyện có Chương trình 135.

Sau khi nghe Ban Dân tộc (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 (CT 135) 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 kết luận:            

Do đã có kinh nghiệm qua nhiều năm tổ chức triển khai thực hiện CT 135 nên sau khi được phân bổ nguồn vốn; từ tỉnh đến huyện, xã, thôn đã khẩn trương triển khai thực hiện CT 135 đúng mục tiêu quy định; tổ chức tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xác định đúng đối tượng đầu tư, phương thức thực hiện; đồng thời đã phân bổ kịp thời nguồn vốn năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc quản lý và tổ chức thực hiện. Thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân ở miền núi nắm bắt được kỹ thuật trồng lúa nước, việc sử dụng giống lúa mới, giống nguyên chủng, hiệu quả của việc sử dụng phân bón đã đưa năng suất lúa tăng từ 25 tạ/ha (năm 2006), đến nay đạt trên 30 tạ/ha. Thông qua các dự án này, một bộ phận nhân dân là người dân tộc thiểu số bước đầu tiếp cận với cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; việc trang bị máy gặt đập liên hợp giúp nhân dân thu hoạch mùa màng kịp thời, nhất là vụ hè - thu phòng tránh được thất thoát do lụt bão gây ra, giải phóng sức lao động cho nông dân trong sản xuất cây lúa.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần sớm chấn chỉnh, khắc phục như: tiến độ giải ngân một số dự án thành phần còn thấp, chủ yếu là do các xã làm chủ đầu tư, bước đầu có lúng túng trong việc lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: xây dựng phương án phát triển sản xuất, lập hồ sơ dự toán thiết kế, thẩm định phê duyệt...; các huyện chưa phát huy mạnh mẽ vai trò các Tổ hỗ trợ kỹ thuật của huyện trong việc giúp các xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; công tác chỉ đạo, báo cáo từ Ban Dân tộc đến một số huyện và ngược lại gặp phải khó khăn, chưa kịp thời, số liệu phản ảnh thiếu chính xác,...

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 năm 2011 chuyển sang năm 2012 và nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 theo Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện có CT 135 triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. UBND các huyện có CT 135:

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình hạ tầng đảm bảo chất lượng, tiến độ; đảm bảo giải ngân toàn bộ nguồn vốn dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất vào cuối tháng 11/2012; nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thuộc CT 135 năm 2012 đã bố trí cần để lại một phần để tổ chức duy tu, sửa chữa nhỏ các công trình 135 đã đầu tư; phân bổ về cho các xã để UBND xã có kinh phí tổ chức duy tu, bảo trì công trình 135 đúng theo qui định tại Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh. Không dùng nguồn kinh phí này để xây dựng mới công trình.

- Chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn cho các thôn tổ chức thành lập các Tổ quản lý công trình CT 135 của thôn theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh làm cơ sở cho việc tổ chức duy tu bảo dưỡng các công trình trong những năm tiếp theo; có giải pháp theo dõi, quản lý, tổ chức thực hiện nguồn vốn Chương trình 135 khi đã giao cho UBND xã là chủ đầu tư.

- Thực hiện nghiêm túc và kịp thời công tác thông tin, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện CT 135 trên địa bàn quản lý theo yêu cầu của Ban Dân tộc (cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Chương trình).

- Khẩn trương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng CT 135 đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm nay, không được để tồn ngân kết dư chuyển sang năm 2013 như những năm trước.

2. Ban Dân tộc: tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo giải trình cụ thể trường hợp xã Trà Don không có tên trong danh sách xã ĐBKK được đầu tư CT 135 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc công nhận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7044/VPCP-KGVX ngày 20/9/2012 của Văn phòng Chính phủ.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nguồn vốn năm 2011 chuyển sang 2012 theo đúng quy định và kịp tiến độ đề ra; trường hợp giá cả thực tế các nội dung hỗ trợ (giống cây trồng, con vật nuôi,...) vượt mức quy định, sớm báo cáo UBND tỉnh để có điều chỉnh cho phù hợp.

4. Kho bạc Nhà nước theo dõi, hướng dẫn các địa phương hoàn thành tốt công tác giải ngân, đảm bảo đúng thời gian quy định.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Trung ương xem xét, cho phép không áp dụng quy định về chỉ định thầu theo Thông tư 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-XD-TC-NNPTNT ngày 15/9/2008 của Liên Bộ: Ủy ban Dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, hướng áp dụng theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình 135, đề nghị các ngành, địa phương có liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên BCĐ CT 135;

- UBND các huyện có CT 135;

- CPVP (A Trân);

- Lưu: VT, KTN.TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
đã ký 


 

Trương Công Trân
: Uploaded -> file -> thuydung -> thue
thue -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
thuydung -> QUỐc hội luật số: 34/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thuydung -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
thuydung -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 10
thuydung -> Thông tư liên tịch 03/2001/ttlt-tchq-bng ngày 21 tháng 6 năm 2001 bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/ttlt/tchq-bng ngày
thuydung -> Ban quản lý khu kinh tế MỞ chu lai dự Án cơ HỘi khu công nghiệp cơ khí Đa dụng và Ô TÔ TẬp trung chu lai
thuydung -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
thuydung -> QuyếT ĐỊnh quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện VI phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
thuydung -> TỈnh quảng nam số: 2615 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương