TỈnh quảng nam số: 2615 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 48.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích48.42 Kb.
#21904

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 2615 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 09 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Bố trí vốn đối ứng cho các dự án thực hiện

Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2012 cho các Sở, Ban, ngành, địa phương;

Theo Công văn số 4444/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 giao kế hoạch 2012 cho tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 375/TTr-SKHĐT ngày 26/7/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí cho các địa phương, tổng số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương năm 2012 ghi cho Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học tỉnh Quảng Nam (đã được điều chỉnh tại Công văn số 4444/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), để bổ sung vốn đối ứng cho các dự án thuộc Chương trình, cụ thể:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp phát kinh phí, kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Các địa phương có tên tại phụ lục đính kèm chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện có tên tại phụ lục đính kèm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- CPVP;


- Lưu VT,VX,KTTH.

()CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Phước Thanh


PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2615 /QĐ-UBND ngày 09 / 8 /2012 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT


Danh mục dự án


Chủ đầu tư

Mã ngành kinh tế

(khoản)


Mã số

dự án


Kinh phí bổ sung

1

Dự án Trường Tiểu học xã Ba

UBND huyên Đông Giang

492

7354897

120

2

Dự án Trường Tiểu học Jơ Ngây và Trường Tiểu học Sông Kôn

UBND huyên Đông Giang

492

7312454

130

3

Dự án Trường Tiểu học Lê Văn Tám

UBND huyện Bắc Trà My

492

7292688

50

4

Dự án Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

UBND huyện Bắc Trà My

492

7304207

30

5

Dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

UBND huyện Bắc Trà My

492

7304205

60

6

Dự án Trường Tiểu học Trần Cao Vân xã Thăng Phước

UBND huyện Hiệp Đức

492

7318705

50

7

Dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

UBND huyện Hiệp Đức

492

7303803

40

8

Dự án Trường Tiểu học Kim Đồng

UBND huyện Hiệp Đức

492

7303801

50

9

Dự án Trường Tiểu học Quế Lộc và Trường Tiểu học Sơn Viên

UBND huyện Nông Sơn

492

7283888

60

11

Dự án Trường Tiểu học Vừ A Dính

UBND huyện Nam Trà My

492

7350320

70

12

Dự án Trường Tiểu học Trà Vân

UBND huyện Nam Trà My

492

7304280

60

13

Dự án Trường Tiểu học Kim Đồng

UBND huyện Nam Trà My

492

7304283

40

14

Dự án Trường Tiểu học xã Atiêng

UBND huyện Tây Giang

492

7308329

50

15

Dự án Trường Tiểu học xã Ch’ơm

UBND huyện Tây Giang

492

7308325

70

16

Dự án Trường Tiểu học xã Phước Hiệp

UBND huyện Phước Sơn

492

7273671

50

17

Dự án Trường THCS Kim Đồng xã Phước Đức

UBND huyện Phước Sơn

493

7306414

70
Tổng số


1.000

Каталог: Uploaded -> file -> thuydung
thuydung -> Năm thứ ba mươi sáu. Phát hành mỗi tháng một kỳ Số 107 (229) Xuân Quý Tỵ 2013 Trong số này
thuydung -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
thuydung -> QUỐc hội luật số: 34/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thuydung -> TỈnh quảng nam
thuydung -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
thuydung -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 10
thuydung -> Thông tư liên tịch 03/2001/ttlt-tchq-bng ngày 21 tháng 6 năm 2001 bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/ttlt/tchq-bng ngày
thuydung -> Ban quản lý khu kinh tế MỞ chu lai dự Án cơ HỘi khu công nghiệp cơ khí Đa dụng và Ô TÔ TẬp trung chu lai
thuydung -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
thuydung -> QuyếT ĐỊnh quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện VI phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

tải về 48.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương