TỈnh quảng nam số: 1748 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích14.84 Kb.
#28692

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 1748 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 04 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Quảng Nam”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BYT ngày 21/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 398/TTr-SYT ngày 27/5/2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Quảng Nam” (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án) gồm các Ông (Bà) có tên sau:

I. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế;

II. Phó Trưởng ban: Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh;

III. Thư ký: Ông Trần Văn Vũ, Phó Trưởng khoa Giám sát, tư vấn HIV/AIDS, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh;

IV. Các Thành viên:

1. Bà Đinh Thị Lan Nhi, Phụ trách kế toán Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án;

2. Ông Nguyễn Phước Lâm, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Cán bộ Dự án;


3. Bà Nguyễn Thị Vân, Kế toán viên Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Kế toán viên Ban Quản lý Dự án.
Điều 2. Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và làm đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, kế hoạch đấu thầu của Dự án trên cơ sở kế hoạch hàng năm, lập dự toán và báo cáo quyết toán hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Dự án thành phần trên địa bàn tỉnh và thực hiện các gói thầu mua sắm do tỉnh chủ trì.

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá và chủ trì chuẩn bị các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Dự án thành phần tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm báo cáo trung thực, đúng thời hạn các hoạt động Dự án. Lập báo cáo kết thúc, quyết toán Dự án trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức bàn giao tài liệu, tài sản, tài chính khi Dự án kết thúc theo quy định hiện hành.

Ban Quản lý Dự án có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng và kế toán độc lập để hoạt động giao dịch theo các quy định riêng thuộc phạm vi Dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- CPVP UBND tỉnh;- Lưu: VT, KTTH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Minh Cả
Каталог: Uploaded -> file -> hang
hang -> LỜi giới thiệU
hang -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
hang -> TỈnh quảng nam số: 1750 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hang -> TỈnh quảng nam số: 1893/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hang -> Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11
hang -> Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005
hang -> Phụ lục 1 danh sách đÀo tạO ĐẠi học ngành quân sự CƠ SỞ NĂM 2013
hang -> Phương án đặt tên đường tại thành phố Hội An

tải về 14.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương