Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 181.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích181.6 Kb.

Bé x©y dùng

Sè: 1066/BXD-KTXDcéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
V/v: C«ng bè mÉu hîp ®ång t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2008


KÝnh göi:

- C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ.

- Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.

- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty Nhµ n­íc.

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

Bé X©y dùng c«ng bè mÉu hîp ®ång t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh kÌm theo v¨n b¶n nµy ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan sö dông vµo viÖc so¹n th¶o, ®µm ph¸n vµ qu¶n lý thùc hiÖn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007 cña ChÝnh phñ.

ViÖc vËn dông mÉu hîp ®ång nµy vµo c«ng t¸c so¹n th¶o, ®µm ph¸n vµ qu¶n lý thùc hiÖn hîp ®ång cho tõng gãi thÇu cô thÓ do c¸c bªn cã liªn quan tù quyÕt ®Þnh vÒ: sè l­îng, thø tù, tªn, néi dung, ... cña c¸c ®iÒu kho¶n trªn c¬ së h­íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng theo Th«ng t­ sè 06/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng.N¬i nhËn:

 • Nh­ trªn;

 • V¨n phßng Quèc héi;

 • Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi;

 • V¨n phßng Chñ tÞch n­íc;

 • C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ;

 • Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;

 • ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;

 • V¨n phßng ChÝnh phñ;

 • C¸c Së XD, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh;

 • C¸c Côc, Vô thuéc Bé XD;

 • L­u VP, Vô PC, XL, KTXD, VKT. T 400.

kT. Bé tr­ëng

thø tr­ëng


§· ký

§inh TiÕn Dòng

Bé x©y dùng
mÉu hîp ®ång
T­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
(C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1066/BXD-KTXD ngµy 05/6/2008 cña Bé X©y dùng v/v c«ng bè mÉu hîp ®ång t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh)

Hµ Néi, n¨m 2008

Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do – H¹nh phóc
(§Þa danh), ngµy……th¸ng……..n¨m.......

Hîp ®ång t− VÊn Gi¸m S¸t
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
Sè: ……/(N¨m) /...(Ký hiÖu hîp ®ång)
VÒ viÖc: T− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

Cho c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu (tªn c«ng tr×nh vμ hoÆc

gãi thÇu) Sè ..............
thuéc dù ¸n (tªn dù ¸n) ...........

Gi÷a


( Tªn giao dÞch cña chñ ®Çu t− )( Tªn giao dÞch cña t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh )Môc lôc
PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång................................................... 4
PhÇn 2 – C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång ............................ 4
§iÒu 1. Hå s¬ cña hîp ®ång vµ thø tù −u tiªn ............................................ 5
§iÒu 2. C¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i ................................................................ 6
§iÒu 3. M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc........................................................................ 7
§iÒu 4. Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n ........................................ 12
§iÒu 5. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) .......................................... 13
§iÒu 6. Thay ®æi vµ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ........................................... 14
§iÒu 7. TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång................................................................ 14
§iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô chung cña TVGS................................ 14
§iÒu 9. QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t−................................ 16
§iÒu 10. Nh©n lùc cña TVGS ............................................................................... 17
§iÒu 11. T¹m ngõng vµ ChÊm døt hîp ®ång ............................................... 18
§iÒu 12. Båi th−êng vµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm .......................................... 20
§iÒu 13. B¶n quyÒn vµ quyÒn sö dông tµi liÖu........................................ 21
§iÒu 14. ViÖc b¶o mËt ............................................................................................ 21

.

§iÒu 15. B¶o hiÓm...................................................................................................... 21


§iÒu 16. BÊt kh¶ kh¸ng ........................................................................................ 21
§iÒu 17. Th−ëng, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång..................................................... 23
§iÒu 18. KhiÕu n¹i, tranh chÊp vµ träng tµi ............................................ 23
§iÒu 19. QuyÕt to¸n hîp ®ång ......................................................................... 23
§iÒu 20. §iÒu kho¶n chung ................................................................................ 24

PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång

C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi ho¸ XI, kú häp thø 4;

C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngày 29 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Quèc héi kho¸ XI;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§ - CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ h−íng dÉn thi hµnh LuËt ĐÊu thÇu vµ lùa chän Nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh;

C¨n cø Th«ng t− sè 06/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng;

C¨n cø kÕt qu¶ lùa chän Nhµ thÇu t¹i v¨n b¶n sè (QuyÕt ®Þnh sè ...).

PhÇn 2 – C¸c ®iÒu kho¶n vμ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång

më ®Çu


H«m nay, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ....... t¹i (®Þa danh) ..............................................,

chóng t«i gåm c¸c bªn d−íi ®©y:1. Chñ ®Çu t− (viÕt t¾t lµ C§T):

Tªn giao dÞch ................................

§¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: .................. Chøc vô: ............

§Þa chØ: .......................

Tµi kho¶n: ...................

M· sè thuÕ : ....................

§iÖn tho¹i: .......................... Fax : ..............................

E-mail : .................................

vµ mét bªn

2. T− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (viÕt t¾t lµ TVGS):

Tªn giao dÞch:

§¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: …...... Chøc vô: ……………

§Þa chØ: ………………………………………………………………..

Tµi kho¶n: …………………………………………………………………..

M· sè thuÕ : .......................................................................................................

§iÖn tho¹i: ………………………… Fax : …………………………..

E-mail : .....................

lµ bªn cßn l¹i

Chñ ®Çu t− vµ TVGS ®−îc gäi riªng lµ Bªn vµ gäi chung lµ C¸c Bªn.

C¸c Bªn t¹i ®©y thèng nhÊt tho¶ thuËn nh− sau:

§iÒu 1. Hå s¬ cña hîp ®ång vμ thø tù −u tiªn

1.1. Hå s¬ hîp ®ång lµ bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña hîp ®ång, bao gåm c¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång, ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång nµy vµ c¸c tµi liÖu sau:

1.1.1. Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu;

1.1.2. §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc]; Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n]; Phô lôc sè ... [C¸c lo¹i biÓu mÉu];

1.1.3. §Ò xuÊt cña TVGS vµ tµi liÖu kÌm theo;

1.1.4. §iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]);

1.1.5. C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång;

1.1.6. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã), b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c (nÕu cã);

1.1.7. C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång).

1.2. Thø tù −u tiªn cña c¸c tµi liÖu

Nguyªn t¾c nh÷ng tµi liÖu cÊu thµnh nªn hîp ®ång lµ quan hÖ thèng nhÊt gi¶i thÝch t−¬ng hç cho nhau, nh−ng nÕu cã ®iÓm nµo kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng thèng nhÊt th× c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ thèng nhÊt. Tr−êng hîp, c¸c bªn kh«ng thèng nhÊt ®−îc th× thø tù −u tiªn c¸c tµi liÖu cÊu thµnh hîp ®ång ®Ó xö lý vÊn ®Ò kh«ng thèng nhÊt ®−îc qui ®Þnh nh− sau (hoÆc do c¸c bªn tù tho¶ thuËn):

1.2.1. Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu;

1.2.2. §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc]; Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n]; Phô lôc sè ... [C¸c lo¹i biÓu mÉu];

1.2.3. C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn nµy;

1.2.4. §Ò xuÊt cña TVGS vµ tµi liÖu kÌm theo (Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt cña Nhµ thÇu];

1.2.5. §iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−]);

1.2.6. C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång;

1.2.7. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c (nÕu cã);

1.2.8. C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång).

§iÒu 2. C¸c ®Þnh nghÜa vμ diÔn gi¶i

C¸c tõ vµ côm tõ (®−îc ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i) sÏ cã ý nghÜa nh− diÔn gi¶i sau ®©y vµ ®−îc ¸p dông cho hîp ®ång nµy, trõ khi ng÷ c¶nh ®ßi hái diÔn ®¹t râ mét ý nghÜa kh¸c

2.1. "Chñ ®Çu t−" là .....(tªn giao dÞch Chñ ®Çu t−) nh− ®· nãi trong phÇn më ®Çu vµ nh÷ng ng−êi cã quyÒn kÕ thừa hợp pháp của Chủ đầu tư mµ kh«ng ph¶i lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn.

2.2. "T− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh" là .........(tªn cña TVGS trong ®¬n dù thÇu ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn) nh− ®−îc nªu ë phÇn më ®Çu vµ nh÷ng ng−êi kÕ thõa hîp ph¸p cña TVGS mµ kh«ng ph¶i lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn.

2.3. “Dù ¸n” lµ dù ¸n ... (tªn dù ¸n).

2.4. “C«ng tr×nh” lµ c¸c c«ng tr×nh ... (tªn c«ng tr×nh) ®−îc thùc hiÖn bëi Nhµ thÇu thiÕt kÕ theo Hîp ®ång thiÕt kÕ ®· ký kÕt.

2.5. “H¹ng môc c«ng tr×nh” lµ mét c«ng tr×nh ®¬n lÎ ®−îc nªu trong hîp ®ång (nÕu cã).

2.6. “§¹i diÖn Chñ ®Çu t−” lµ ... (ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®−îc chØ ®Þnh cho tõng giai ®o¹n theo §iÒu ... Kho¶n ... [§¹i diÖn cña Chñ ®Çu t−]) vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt cho Chñ ®Çu t−.

2.7. “§¹i diÖn cña TVGS” lµ ... (ng−êi ®−îc TVGS nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®−îc TVGS chØ ®Þnh theo Kho¶n ... [§¹i diÖn cña TVGS] vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt TVGS.

2.8. “Hîp ®ång” lµ phÇn 1, phÇn 2 vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång... (theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n 1.1 [Hå s¬ hîp ®ång]).

2.9. “Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−” lµ toµn bé tµi liÖu theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−].

2.10. “Hå s¬ Dù thÇu hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt cña TVGS” lµ hå s¬ kÌm theo ®¬n dù thÇu ®−îc ký bëi TVGS do TVGS ®Ö tr×nh ®−îc ®−a vµo trong hîp ®ång theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt cña TVGS].

2.11. “Bªn” lµ Chñ ®Çu t− hoÆc TVGS tuú theo ng÷ c¶nh.

2.12. “Ngµy” trõ khi ®−îc qui ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång, “ngày” ®d−¬ng lÞch và th¸ng ®−îc hiÓu lµ th¸ng d−¬ng lÞch.

2.13. “BÊt kh¶ kh¸ng” ®−îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu ... [BÊt Kh¶ kh¸ng]

2.14. “LuËt” lµ toµn bé hÖ thèng luËt ph¸p cña n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cã liªn quan.

2.15. “V¨n b¶n chÊp thuËn” lµ thÓ hiÖn sù chÊp thuËn chÝnh thøc cña C§T vÒ bÊt kú ghi nhí hoÆc tho¶ thuËn nµo gi÷a hai bªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång.

2.16. “Phô lôc hîp ®ång” lµ nh÷ng trang hoµn chØnh nh»m lµm râ mét néi dung trong hîp ®ång, ®−îc gäi tªn lµ Phô lôc cña Hîp ®ång vµ lµ mét phÇn kh«ng t¸ch rêi cña Hîp ®ång.

2.17. “C«ng viÖc” ®−îc hiÓu lµ c¸c dÞch vô do TVGS thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 [M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc].−îc hiÓu là ngày

§iÒu 3. M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc

Chñ ®Çu t− ®ång ý thuª vµ TVGS ®ång ý nhËn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ... (tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) hoÆc cho gãi thÇu (tªn, sè gãi thÇu) thuéc dù ¸n ... (tªn dù ¸n) nh− sau:

1. Gi¸m s¸t chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh:

a- KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt;

b- KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng, bao gåm:

+ KiÓm tra vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®−a vµo c«ng tr−êng;

+ KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

+ KiÓm tra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t− cã yªu cÇu an toµn phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

+ KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng phôc vô thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

c- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÊt l−îng vËt t−, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu cung cÊp thiÕt bÞ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao gåm:+ KiÓm tra giÊy chøng nhËn chÊt l−îng cña nhµ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l−îng thiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®èi víi vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh tr−íc khi ®−a vµo c«ng tr×nh;

+ Tr−êng hîp nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu cung cÊp thiÕt bÞ thùc hiÖn th× TVGS b¸o c¸o chñ ®Çu t− ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp vËt t−, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng.

d- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm:+ KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

+ KiÓm tra vµ gi¸m s¸t th−êng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn tr−êng. KÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh;

+ X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;

+ NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng (NghÞ ®Þnh sè .../.../N§-CP ngµy ... cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l−äng c«ng tr×nh);

+ TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;

+ Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®Ò nghÞ chñ ®Çu t− ®iÒu chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh;

+ Phèi hîp víi chñ ®Çu t− tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt l−îng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt l−îng;

+ Phèi hîp víi chñ ®Çu t− vµ c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng v−íng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

2. Gi¸m s¸t chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi h×nh thøc tæng thÇu:

a- Tr−êng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng x©y dùng vµ tæng thÇu thiÕt kÕ, cung øng vËt t− thiÕt bÞ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (EPC):

+ Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu vµ víi c¸c nhµ thÇu phô;

+ Thùc hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t theo ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu x©y dùng;

+ Tham gia cïng tæng thÇu kiÓm tra vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu phô.

b- Tr−êng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu ch×a khãa trao tay:+ Trªn c¬ së tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ thêi ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng do Nhµ thÇu tr×nh, T− vÊn gi¸m s¸t nghiªn cøu vµ ®Ó xuÊt tr×nh Chñ ®Çu t− phª duyÖt;

+ Tr−íc khi nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, TVGS ph¶i tiÕp nhËn, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, ®Çy ®ñ cña tµi liÖu vµ ®Ò xuÊt víi chñ ®Çu t− tiÕn hµnh kiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng nÕu thÊy cÇn thiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

(Néi dung Chñ ®Çu t− thuª TVGS cña tõng dù ¸n cô thÓ do c¸c bªn tù tho¶ thuËn)

TVGS ®¶m b¶o gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu... (tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu) thuéc dù ¸n ... (tªn dù ¸n) ®óng thiÕt kÕ, ®óng quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®−îc ¸p dông, b¶o ®¶m c«ng tr×nh ®¹t chÊt l−îng cao, khèi l−îng ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, ®óng tiÕn ®é ®· ®−îc duyÖt; ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh m«i tr−êng vµ phßng chèng ch¸y, næ.

Ph¹m vi c«ng viÖc cña TVGS ®−îc thÓ hiÖn nh−ng kh«ng giíi h¹n trong Phô lôc sè .....[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−] bao gåm c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau:

a) Giai ®o¹n chuÈn bÞ thi c«ng x©y dùng:

- LËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n;

- KiÓm tra, b¸o c¸o Chñ ®Çu t− vÒ c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra vµ b¸o c¸o Chñ ®Çu t− vÒ n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu so víi hîp ®ång ®· ký kÕt;

- KiÓm tra vµ b¸o c¸o Chñ ®Çu t− vÒ tÝnh phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña dù ¸n vµ hîp ®ång ®· ký ®èi víi c¸c lo¹i vËt t−, thiÕt bÞ cña c¸c nhµ thÇu chuÈn bÞ ®−a vµo sö dông cho c«ng tr×nh;

- KiÓm tra vµ b¸o c¸o Chñ ®Çu t− vÒ ®iÒu kiÖn, biÖp ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr−êng vµ phßng chèng ch¸y, næ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

b) Giai ®o¹n thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng:

- §¸nh gi¸, kiÓm so¸t c¸c qui tr×nh, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l−îng, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña nhµ thÇu, ®ång thêi kiÕn nghÞ thay thÕ hoÆc hiÖu chØnh c¸c biÖn ph¸p do nhµ thÇu ®−a ra (nÕu cÇn thiÕt).

- §«n ®èc c¸c nhµ thÇu thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña dù ¸n vµ c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n−íc;

- KiÓm tra, gi¸m s¸t hÖ thèng tr¾c ®¹c cho c«ng tr×nh cña c¸c nhµ thÇu nh−: to¹ ®é, cao ®é, l−íi khèng chÕ, hÖ thèng quan tr¾c, ...;

- KiÓm tra tÝnh phï hîp cña c¸c thiÕt bÞ thi c«ng vµ nh©n lùc cña nhµ thÇu so víi hîp ®ång ®· ký kÕt víi Chñ ®Çu t− nh−: KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc thi c«ng do nhµ thÇu tr×nh tr−íc khi ®−a vµo thi c«ng nh−: ph¶i ®−îc kiÓm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (®èi víi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ yªu cÇu ph¶i kiÓm ®Þnh); KiÓm tra bè trÝ nh©n lùc cña nhµ thÇu ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh nh−: chøng chØ hµnh nghÒ cña lùc l−îng c«ng nh©n kü thuËt, viÖc bè trÝ c¸n bé kü thuËt, chØ huy c«ng tr−êng, ...

- KiÓm tra, gi¸m s¸t vµ chÊp thuËn biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng cña tõng c«ng viÖc do nhµ thÇu tr×nh so víi yªu cÇu cña dù ¸n vµ hîp ®ång ®· ký kÕt, cô thÓ: Tr−íc khi triÓn khai thi c«ng c¸c c«ng viÖc träng yÕu, TVGS ph¶i yªu cÇu nhµ thÇu tr×nh biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®Ó xem xÐt vµ chÊp thuËn; Tr−êng hîp biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña Nhµ thÇu ch−a phï hîp th× TVGS ph¶i yªu cÇu nhµ thÇu chØnh söa cho phï hîp hoÆc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¸c thay thÕ ®Ó lµm c¬ së cho nhµ thÇu thi c«ng; Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña nhµ thÇu so víi c¸c biÖn ph¸p ®· ®−îc phª duyÖt.

- KiÓm tra chøng chØ, chÊt l−îng vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖp hîp chuÈn ®· ®−îc nªu trong hîp ®ång hoÆc ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn do nhµ thÇu tr×nh tr−íc khi ®−îc vµo sö dông cho c«ng tr×nh, cô thÓ: ChØ ®−îc cho phÐp sö dông vµo c«ng tr×nh c¸c lo¹i vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n, hîp ®ång ®· ký kÕt víi Chñ ®Çu t−; C¸c lo¹i vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng ®−a vµo c«ng tr×nh ph¶i cã xuÊt xø râ rµng, chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt vµ ph¶i ®−îc thÝ nghiÖm t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn phï hîp víi hîp ®ång ®· ký; Duy tr× th−êng xuyªn vµ liªn tôc viÖc gi¸m s¸t vµ c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÊt l−îng c¸c lo¹i vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng ®−a vµo c«ng tr×nh.

- KiÓm tra vµ b¸o c¸o Chñ ®Çu t− vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm mÉu vµ s¶n phÈm ®−îc s¶n xuÊt s½n;

- KiÓm tra chøng chØ, chÊt l−îng thiÕt bÞ c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña n¬i s¶n xuÊt thiÕt bÞ, kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l−îng cña c¸c tæ chøc cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt do c¸c nhµ thÇu tr×nh; nghiÖm thu theo c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ c¸c qui chuÈn, tiªu chuÈn, qui ph¹m hiÖn hµnh tr−íc khi cho phÐp l¾p ®Æt;

- Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, TVGS sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c phßng thÝ nghiÖm mµ nhµ thÇu sö dông ®Ó thÝ nghiÖm c¸c lo¹i vËt liÖu, cÊu kiÖn x©y dùng sö dông cho c«ng tr×nh;

- Tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm, thiÕt bÞx©y dùng trong tr−êng hîp cÇn thiÕt;

- Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu nh»m tu©n thñ ®óng thiÕt kÕ vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt;

- KiÓm tra, nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ ®óng c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh;

- §«n ®èc viÖc lËp, kiÓm tra vµ x¸c nhËn c¸c b¶n vÏ hoµn c«ng theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh;

- §«n ®èc viÖc lËp, kiÓm tra vµ x¸c nhËn hå s¬ thanh to¸n, quyÕt to¸n theo hîp ®ång ®· ký kÕt;

- Qu¶n lý, kiÓm tra vµ tËp hîp c¸c hå s¬ tµi liÖu cña dù ¸n bµn giao cho Chñ ®Çu t− sau khi hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc;

- Khi ph¸t hiÖn thiÕt bÞ thi c«ng, viÖc bè trÝ nh©n lùc, c¸c vËt liÖu, thiÕt bÞ c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®· ký, th× TVGS cã quyÒn: Yªu cÇu nhµ thÇu thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt víi Chñ ®Çu t− vµ víi c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt; LËp biªn b¶n vµ yªu cÇu nhµ thÇu ngõng thùc hiÖn c«ng viÖc cho ®Õn khi nhµ thÇu thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh cña hîp ®ång ®· ký kÕt, tr−êng hîp nhµ thÇu kh«ng tu©n thñ th× TVGS b¸o c¸o ®Ó Chñ ®Çu t− xö lý phi ph¹m hîp ®ång ®èi víi c¸c nhµ thÇu; Tõ chèi nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y l¾p, c¸c giai ®o¹n x©y l¾p, viÖc ch¹y thö khi kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu theo hîp ®ång ®· ký kÕt víi Chñ ®Çu t−. ViÖc tõ chèi nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc cña TVGS ph¶i ®−îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n göi cho Chñ ®Çu t− vµ nhµ thÇu trong ®ã nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu.

- §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý c¸c khiÕm khuyÕt ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng vµ ch¹y thö;

- KiÓm tra, rµ so¸t l¹i thiÕt kÕ ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o Chñ ®Çu t− c¸c m©u thuÉn, c¸c bÊt hîp lý trong thiÕt kÕ nÕu cã.

§iÒu 4. Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vμ thanh to¸n

4.1. Gi¸ hîp ®ång

- Gi¸ hîp ®ång ®−îc x¸c ®Þnh theo Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] víi sè tiÒn lµ: ...... ( B»ng ch÷ : ....)

- Trong ®ã bao gåm chi phÝ ®Ó thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc ®−îc thÓ hiÖn t¹i §iÒu 3 [M« t¶ ph¹m vi c«ng viªc] vµ §iÒu 8 [Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña TVGS];

- Nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh theo §iÒu 6 [Thay ®æi vµ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång].

4.2. Néi dung cña Gi¸ Hîp ®ångGi¸ Hîp ®ång ®· bao gåm:

- Chi phÝ nh©n c«ng cho chuyªn gia, chi phÝ vËt t−, vËt liÖu, m¸y mãc, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ kh¸c, chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, nh− ®−îc chi tiÕt t¹i phô lôc sè [Gi¸ Hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n]

- Chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc hoµn chØnh hå s¬ sau c¸c cuéc häp, b¸o c¸o;

- Chi phÝ ®i thùc ®Þa, chi phÝ ®i l¹i khi tham gia vµo qu¸ tr×nh nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n t¹i hiÖn tr−êng vµ nghiÖm thu ch¹y thö, bµn giao;

- Chi phÝ mua tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho c«ng viÖc t− vÊn, ...

4.3. T¹m øng

Thêi gian chËm nhÊt lµ ... ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc hoÆc nhËn ®−îc B¶o ®¶m t¹m øng theo §iÒu 5 [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] Chñ ®Çu t− øng tr−íc cho TVGS ... gi¸ hîp ®ång t−¬ng øng sè tiÒn lµ ... (§VN).

B»ng ch÷: ......

4.4. TiÕn ®é thanh to¸n

ViÖc thanh to¸n hîp ®ång tu©n theo tiÕn ®é thanh to¸n nh− phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n] víi c¸c qui ®Þnh cô thÓ nh− sau:

4.4.1. Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ký biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh ... (tªn h¹ng môc c«ng tr×nh), C§T sÏ thanh to¸n cho TVGS lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký;

4.4.2. Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ký biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh ... (tªn h¹ng môc c«ng tr×nh tiÕp theo), C§T sÏ thanh to¸n tiÕp cho TVGS lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký;

4.4.3. Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ký biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh ®−a vµo sö dông, C§T sÏ thanh to¸n tiÕp cho Nhµ thÇu lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký;

4.4.4. Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt to¸n hîp ®ång ®−îc phª duyÖt Chñ ®Çu t− sÏ lµm thñ tôc thanh to¸n nèt ... cßn l¹i cña Gi¸ hîp ®ång ®· ký cho TVGS.

4.5. Hå s¬ thanh to¸n: theo qui ®Þnh t¹i phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n.

§iÒu 5. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã)

5.1. TVGS ph¶i nép giÊy b¶o l·nh t¹m øng (nÕu cã) cña Ng©n hµng t−¬ng ®−¬ng víi ... gi¸ trÞ cña sè tiÒn t¹m øng theo biÓu mÉu nh− Phô lôc sè … [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] vµ b¶o ®¶m nµy ph¶i cã hiÖu lùc cho ®Õn khi Chñ ®Çu t− thu håi hÕt t¹m øng (¸p dông cho tr−êng hîp yªu cÇu ph¶i cã b¶o ®¶m t¹m øng).

5.2. TVGS ph¶i nép giÊy b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) cña ng©n hµng t−¬ng ®−¬ng ... gi¸ hîp ®ång theo ®óng biÓu mÉu trong phÇn Phô lôc kÌm theo Hîp ®ång nµy. Ng©n hµng b¶o l·nh lµ Ng©n hµng mµ phÝa TVGS cã tµi kho¶n ho¹t ®éng t¹i ®ã. C§T sÏ kh«ng thùc hiÖn bÊt cø mét ®iÒu kho¶n thanh to¸n nµo khi ch−a nhËn ®−îc GiÊy b¶o l·nh hîp lÖ cña Nhµ thÇu.

5.3. TVGS sÏ kh«ng ®−îc tr¶ l¹i sè tiÒn B¶o l·nh trong tr−êng hîp TVGS tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt.

5.4. Sau khi TVGS thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh theo hîp ®ång, C§T sÏ cã v¨n b¶n göi ng©n hµng ph¸t hµnh giÊy B¶o l·nh ®Ó tr¶ l¹i b¶o l·nh cho TVGS.

§iÒu 6. Thay ®æi vμ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång

6.1. Chi phÝ ph¸t sinh chØ ®−îc tÝnh nÕu c«ng viÖc cña TVGS gia t¨ng ph¹m vi c«ng viÖc theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−;

6.2. KÐo dµi c«ng viÖc v× lý do tõ phÝa C§T hoÆc c¸c Nhµ thÇu x©y l¾p hoÆc c¸c Nhµ cung cÊp trong qu¸ tr×nh x©y dùng C«ng tr×nh. Thêi gian kÐo dµi chØ ®−îc tÝnh b¾t ®Çu sau ... th¸ng kÓ tõ ngµy bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiÕn ®é cña Dù ¸n ®· ®−îc phª duyÖt (hoÆc ®−îc ®iÒu phª duyÖt chØnh).

6.3. NÕu nh÷ng tr−êng hîp trªn ph¸t sinh hoÆc cã xu h−íng ph¸t sinh, TVGS sÏ th«ng b¸o cho C§T tr−íc khi thùc hiÖn c«ng viÖc. Kh«ng cã chi phÝ ph¸t sinh nµo ®−îc thanh to¸n trõ khi ®−îc C§T chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tr−íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc.

6.4. Chi phÝ ph¸t sinh sÏ ®−îc tho¶ thuËn vµ thanh to¸n gi÷a C§T vµ TVGS. ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ ph¸t sinh sÏ c¨n cø trªn c¬ së tÝnh to¸n Gi¸ hîp ®ång t¹i Phô lôc sè .... vµ c¸c tho¶ thuËn vÒ viÖc ®iÒu chØnh Gi¸ hîp ®ång khi cã c¸c thay ®æi cho phÐp tÝnh to¸n chi phÝ ph¸t sinh theo ®iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ viÖc thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh.

§iÒu 7. TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång

§−îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc] víi tæng thêi gian thùc hiÖn lµ ... ngµy kÓ c¶ ngµy lÔ tÕt vµ ngµy nghØ.§iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm vμ nghÜa vô chung cña TVGS

8.1. TVGS ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc TVGS thùc hiÖn theo Hîp ®ång nµy ph¶i phï hîp víi Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu t− ®−îc qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... vµ tu©n thñ c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn hiÖn hµnh vµ c¸c qui ®Þnh vÒ tiªu chuÈn cña N−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam;

8.2. TVGS ph¶i ®¶m b¶o gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu ... (tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu) nh»m hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, ®óng thiÕt kÕ, ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ an toµn;

8.3. TVGS ph¶i lËp ®Ò c−¬ng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®Ó tr×nh chñ ®Çu t− chÊp thuËn tr−íc khi thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t;

8.4. TVGS ph¶i thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c s¶n phÈm c«ng viÖc cña m×nh. C«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn bëi TVGS ph¶i do c¸c nhµ chuyªn m«n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, tr×nh ®é thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu cña Dù ¸n.

8.5. TVGS sÏ thùc hiÖn mét c¸ch chuyªn nghiÖp c¸c c«ng viÖc ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong hîp ®ång nµy b»ng tÊt c¶ c¸c kü n¨ng phï hîp, sù thËn träng, sù chuyªn cÇn vµ thÝch øng víi c¸c yªu cÇu cña C§T ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu. TVGS sÏ lu«n lu«n th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng theo hîp ®ång nµy cho Chñ ®Çu t−.

8.6. TVGS cã tr¸ch nhiÖm th−êng xuyªn qu¶n lý, gi¸m s¸t, ®«n ®èc c¸c nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é ®· ®−îc ®Ò ra, ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ an toµn cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu.

8.7. TVGS sÏ s¾p xÕp, bè trÝ nh©n lùc cña m×nh vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt nh− danh s¸ch ®· ®−îc C§T phª duyÖt, liÖt kª t¹i Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña TVGS] cña Hîp ®ång nµy ®Ó phôc vô c«ng viÖc cña m×nh.

8.8. TVGS ph¶i cam kÕt r»ng, khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, TVGS sÏ cö ®¹i diÖn cã ®ñ thÈm quyÒn, n¨ng lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cßn v−íng m¾c t¹i bÊt kú thêi ®iÓm do C§T Ên ®Þnh (kÓ c¶ ngµy nghØ) cho tíi ngµy hoµn thµnh vµ bµn giao C«ng tr×nh.

8.9. TVGS sÏ ph¶i tu©n thñ sù chØ ®¹o vµ h−íng dÉn cña Chñ ®Çu t−, ngo¹i trõ nh÷ng h−íng dÉn hoÆc yªu cÇu tr¸i víi luËt ph¸p hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc.

8.10. TVGS cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hå s¬, tµi liÖu phôc vô cho c¸c cuéc häp, b¸o c¸o, thÈm ®Þnh ... víi sè l−îng theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−.

8.11. TVGS ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Chñ ®Çu t− vµ ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng do nh©n lùc cña m×nh thùc hiÖn.

8.12. TVGS ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt;

8.13. TVGS ph¶i b¶o vÖ lîi Ých vµ quyÒn lîi hîp ph¸p cña Chñ ®Çu t− trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña m×nh;

8.14. TVGS ph¶i tù thu xÕp ph−¬ng tiÖn ®i l¹i, chç ¨n ë khi ph¶i lµm viÖc xa trô së cña m×nh;

8.15. TVGS ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr−íc C§T vÒ quan hÖ giao dÞch, thùc hiÖn c«ng viÖc vµ thanh to¸n, quyÕt to¸n theo Hîp ®ång víi Chñ ®Çu t−.

8.16. Båi th−êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc;

8.17. TVGS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cö ng−êi cã ®ñ chuyªn m«n cïng víi Chñ ®Çu t− chøng minh, b¶o vÖ sù chÝnh x¸c ®Çy ®ñ cña c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn khèi l−îng, chÊt l−îng cña c«ng tr×nh tr−íc c¸c c¬ quan cã liªn quan trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc theo hîp ®ång nµy;

8.18. TVGS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o qu¶n, sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých tÊt c¶ c¸c tµi liÖu, thiÕt bÞ hay bÇt kú tµi s¶n nµo do Chñ ®Çu t− trang bÞ cho vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ cho Chñ ®Çu t− khi hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt;

8.19. TVGS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh−: ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký hµnh nghÒ, hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô thuÕ, ...;

8.20. TVGS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o mËt c¸c tµi liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn dù ¸n;

8.21. TVGS sÏ phóc ®¸p b»ng v¨n b¶n c¸c yªu cÇu hoÆc ®Ò nghÞ cña C§T trong vßng ... ngµy kÓ tõ khi nhËn ®−îc yªu cÇu hoÆc ®Ò nghÞ ®ã.§iÒu 9. QuyÒn vμ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t−

9.1. Chñ ®Çu t− ph¶i th«ng b¸o quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh biÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.

9.2. Khi ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh th× ph¶i buéc nhµ thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶.

9.3. Chñ ®Çu t− sÏ cung cÊp cho TVGS c¸c th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n mµ Chñ ®Çu t− cã ®−îc trong kho¶ng thêi gian sím nhÊt theo ®Ò nghÞ cña TVGS;

9.4. Chñ ®Çu t− sÏ cung cÊp cho TVGS mét (01) b¶n sao cña tÊt c¶ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, hîp ®ång ®· ký kÕt víi c¸c nhµ thÇu kh¸c;

9.5. Chñ ®Çu t− sÏ cïng hîp t¸c víi TVGS vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Õn møc tèi ®a cho TVGS trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång;

9.6. Thanh to¸n

C§T sÏ thanh to¸n cho TVGS toµn bé gi¸ hîp ®ång theo ®óng c¸c qui ®Þnh ®−îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång nµy.

9.7. Th«ng tin

C§T sÏ tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña TVGS trong vßng ... ngµy lµm viÖc.

9.8. Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t−

C§T cã tr¸ch nhiÖm cö nh÷ng c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc vµ chuyªn m«n phï hîp víi tõng c«ng viÖc ®Ó lµm viÖc víi TVGS. Cô thÓ nh− Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t−].

9.9. Chñ ®Çu t− sÏ cïng bµn b¹c vµ ®i tíi thèng nhÊt tr−íc khi quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng liªn quan ®Õn ph¹m vi c«ng viÖc cña TVGS;

9.10 Chñ ®Çu t− sÏ cÊp biªn b¶n x¸c nhËn viÖc hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång nµy cho TVGS. Tuy nhiªn tÊt c¶ viÖc phª duyÖt hay cÊp bÊt kú v¨n b¶n nµo cña Chñ ®Çu t− kh«ng lµm gi¶m tr¸ch nhiÖm cña TVGS trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nµy.§iÒu 10. Nh©n lùc cña TVGS

10.1. TVGS ph¶i cö ng−êi cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó lµm ®¹i diÖn vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt cho TVGS.

10.2. Nh©n lùc cña TVGS ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng, kinh nghiÖm phï hîp, t−¬ng xøng vÒ nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc cña hä nh− ®−îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô Lôc sè ... [Nh©n lùc cña TVGS];

10.3. Nh©n lùc chÝnh cña TVGS ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®−îc giao trong kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc tiÕn ®é cña dù ¸n. TVGS kh«ng ®−îc thay ®æi bÊt kú nh©n Nh©n lùc chÝnh nµo cña m×nh khi ch−a ®−îc sù chÊp thuËn tr−íc cña Chñ ®Çu t−;

10.4. Chñ ®Çu t− cã quyÒn yªu cÇu TVGS thay thÕ bÊt kú nh©n lùc nµo nÕu ng−êi ®ã ®−îc cho lµ qu¶n lý kÐm hoÆc kh«ng ®ñ n¨ng lùc, thiÕu sù cËn träng trong c«ng viÖc hoÆc v¾ng mÆt qu¸ ... ngµy mµ kh«ng cã lý do vµ ch−a ®−îc sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t−. Khi ®ã, TVGS ph¶i cö ng−êi kh¸c cã ®ñ n¨ng lùc thay thÕ trong vßng ... ngµy khi nhËn ®−îc yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, chi phÝ thay thÕ nh©n sù nµy do TVGS tù chÞu vµ trong tr−êng hîp nµy TVGS kh«ng ®−îc tr× ho·n c«ng viÖc cña m×nh;

10.5. Tr−íc khi thay ®æi nh©n sù TVGS ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ víi Chñ ®Çu t− tr−íc ... ngµy ®Ó Chñ ®Çu t− xem xÐt chÊp thuËn;

10.6. Nh©n lùc cña TVGS ®−îc h−ëng c¸c chÕ ®é theo ®óng qui ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng cña ViÖt Nam vµ chi phÝ cho c¸c chÕ ®é nµy do TVGS chi tr¶;

10.7. Nh©n sù cña TVGS ph¶i sö dông thµnh th¹o ng«n ng÷ theo qui ®Þnh cña hîp ®ång.§iÒu 11. T¹m ngõng vμ ChÊm døt hîp ®ång

11.1. T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−:

11.1.1. T¹m ngõng hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−

NÕu TVGS kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ ra th«ng b¸o t¹m ngõng c«ng viÖc cña TVGS vµ yªu cÇu TVGS ph¶i thùc hiÖn vµ söa ch÷a c¸c sai sãt trong kho¶ng thêi gian hîp lý cô thÓ.

11.1.2. ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−

Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc quyÒn chÊm døt Hîp ®ång nÕu TVGS:

(a) Kh«ng tu©n thñ §iÒu 5 [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] hoÆc víi mét th«ng b¸o theo môc 11.1.1 [T¹m ngõng] nªu trªn,

(b) Bá dë c«ng viÖc hoÆc thÓ hiÖn râ rµng ý ®Þnh kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång,

(c) Kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mµ l¹i kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc theo §iÒu 7 [TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång],

(d) ChuyÓn nh−îng Hîp ®ång mµ kh«ng cã sù tháa thuËn theo yªu cÇu,

(e) BÞ ph¸ s¶n hoÆc vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n, ph¶i th−¬ng l−îng víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù gi¸m s¸t cña ng−êi qu¶n lý tµi s¶n, ng−êi ®−îc uû quyÒn hoÆc ng−êi qu¶n lý v× lîi Ých cña chñ nî hoÆc ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo x¶y ra (theo c¸c LuËt ®−îc ¸p dông) cã ¶nh h−ëng t−¬ng tù tíi c¸c ho¹t ®éng hoÆc sù kiÖn nµy, hoÆc NÕu cã ë mét trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, Chñ ®Çu t− cã thÓ, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho TVGS tr−íc ... ngµy chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn, trong tr−êng hîp (e), Chñ ®Çu t− cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc.

Sù lùa chän cña Chñ ®Çu t− trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊm døt Hîp ®ång sÏ kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña Chñ ®Çu t− theo Hîp ®ång.

Sau khi chÊm døt Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ tiÕp tôc hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ / hoÆc s¾p ®Æt cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. Chñ ®Çu t− vµ c¸c ®¬n vÞ nµy khi ®ã cã thÓ sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo cña TVGS hoÆc do ®¹i diÖn TVGS thùc hiÖn theo hîp ®ång.

11.1.3. QuyÒn chÊm døt Hîp ®ång cña Chñ ®Çu t−

Chñ ®Çu t− cã quyÒn chÊm døt Hîp ®ång vµo bÊt cø lóc nµo thuËn tiÖn cho Chñ ®Çu t−, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho TVGS viÖc chÊm døt Hîp ®ång. ViÖc chÊm døt nµy sÏ cã hiÖu lùc sau ... ngµy kÓ tõ ngµy mµ TVGS nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy cña Chñ ®Çu t−. Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng ®−îc chÊm døt Hîp ®ång theo Kho¶n nµy ®Ó tù thùc hiÖn c«ng viÖc hoÆc s¾p xÕp ®Ó mét ®¬n vÞ t− vÊn qu¶n lý kh¸c thùc hiÖn c«ng viÖc.

11.2 T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi TVGS:

11.2.1. QuyÒn t¹m ngõng c«ng viÖc cña TVGS

NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng tu©n thñ §iÒu 4 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] TVGS cã thÓ, sau khi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− kh«ng muén h¬n ... ngµy, sÏ t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) trõ khi vµ cho ®Õn khi TVGS ®−îc t¹m øng, thanh to¸n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, tïy tõng tr−êng hîp vµ nh− ®· m« t¶ trong th«ng b¸o.

Hµnh ®éng cña TVGS kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn quyÒn lîi cña TVGS ®èi víi c¸c chi phÝ tµi chÝnh cho c¸c kho¶n thanh to¸n bÞ chËm trÔ vµ ®Ó chÊm døt hîp ®ång theo §iÓm 11.2.2 [ChÊm døt Hîp ®ång bëi TVGS].

NÕu TVGS tiÕp ®ã nhËn ®−îc chøng cø hoÆc thanh to¸n (nh− ®· nªu trong Kho¶n t−¬ng øng vµ trong th«ng b¸o trªn) tr−íc khi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång, TVGS ph¶i tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc trë l¹i nh− b×nh th−êng ngay khi cã thÓ ®−îc.

NÕu TVGS ph¶i chÞu sù chËm trÔ vµ / hoÆc c¸c chi phÝ ph¸t sinh lµ hËu qu¶ cña viÖc t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc do gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) theo Kho¶n nµy, TVGS ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ cã quyÒn :

(a) Gia h¹n thêi gian ®Ó bï cho sù chËm trÔ nh− vËy, nÕu viÖc hoµn thµnh ®ang hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ vµ

(b) Thanh to¸n c¸c chi phÝ ®ã céng thªm lîi nhuËn hîp lý, ®−îc tÝnh vµo gi¸ hîp ®ång.

Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− sÏ ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nµy.

11.2.2. ChÊm døt Hîp ®ång bëi TVGS

TVGS cã thÓ chÊm døt hîp ®ång nh−ng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tr−íc cho Chñ ®Çu t− tèi thiÓu lµ ... ngµy trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh d−íi ®©y:

(a) C§T kh«ng thanh to¸n bÊt kú kho¶n tiÒn nµo ®Õn h¹n cho TVGS theo hîp ®ång nµy vµ kh«ng thuéc ®èi t−îng tranh chÊp theo §iÒu 4 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cña TVGS vÒ nh÷ng kho¶n thanh to¸n ®· bÞ qu¸ h¹n;

(b) Chñ ®Çu t− vÒ c¬ b¶n kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång,

(c) Do hËu qu¶ cña sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ TVGS kh«ng thÓ thùc hiÖn mét phÇn quan träng c«ng viÖc trong thêi gian kh«ng d−íi .... ngµy.

(d) Chñ ®Çu t− bÞ ph¸ s¶n, vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n ph¶i ®iÒu ®×nh víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù ®iÒu hµnh cña ng−êi ®−îc uû th¸c hoÆc ng−êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña chñ nî hoÆc nÕu ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo ®ã xÈy ra (theo c¸c LuËt hiÖn hµnh) cã t¸c dông t−¬ng tù tíi c¸c hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn ®ã.

Trong bÊt cø sù kiÖn hoÆc tr−êng hîp nµo ®−îc nªu trªn, TVGS cã thÓ, b»ng th«ng b¸o tr−íc ... ngµy cho Chñ ®Çu t− ®Ó chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn trong tr−êng hîp cña phÇn (d), TVGS cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc.

Sù lùa chän cña TVGS ®Ó chÊm døt Hîp ®ång sÏ kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña b¶n th©n m×nh theo Hîp ®ång.

11.3. Thanh to¸n khi chÊm døt hîp ®ång

11.3.1. NÕu x¶y ra mét trong nh÷ng tr−êng hîp ph¶i chÊm døt hîp ®ång, mét bªn cã thÓ th«ng b¸o cho bªn kia vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång tr−íc ... ngµy.

11.3.2. TVGS ph¶i chuyÓn c¸c tµi liÖu mµ m×nh ®· thùc hiÖn ®−îc t¹i thêi ®iÓm chÊm døt hîp ®ång cho Chñ ®Çu t−.

11.3.3. Sau khi chÊm døt hîp ®ång C§T cã thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc hoÆc s¾p ®Æt cho ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. C§T vµ ®¬n vÞ nµy khi ®ã cã thÓ sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo cña TVGS ®· ®−îc thùc hiÖn hoÆc ®¹i diÖn TVGS thùc hiÖn.

11.3.4. Sím nhÊt cã thÓ sau khi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång vµ kh«ng muén h¬n ... ngµy sau ®ã, C§T vµ TVGS sÏ th¶o luËn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c«ng viÖc vµ c¸c tµi liÖu cña TVGS ®· thùc hiÖn theo hîp ®ång (Gi¸ trÞ hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm chÊm døt). Trong vßng ... ngµy sau khi x¸c ®Þnh Gi¸ trÞ hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm chÊm døt, C§T sÏ thanh to¸n cho TVGS toµn bé sè tiÒn nµy.

§iÒu 12. Båi th−êng vμ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm

12.1. TVGS ph¶i båi th−êng b»ng toµn bé chi phÝ kh¾c phôc thùc tÕ vµ g¸nh chÞu nh÷ng tæn h¹i cho C§T, c¸c nh©n viªn cña C§T ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, háng hãc, mÊt m¸t vµ c¸c chi phÝ (bao gåm phÝ vµ c¸c chi phÝ ph¸p lý) cã liªn quan ®Õn:

12.1.1. H− háng bÊt cø tµi s¶n nµo mµ nh÷ng h− háng nµy:

a) Ph¸t sinh do lçi cña TVGS;

b) §−îc quy cho sù thiÕu tr¸ch nhiÖm, cè ý hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi TVGS, c¸c nh©n viªn cña TVGS hoÆc bÊt cø ng−êi trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp do TVGS thuª.

12.2. Tr¸ch nhiÖm båi th−êng cña TVGS nh− quy ®Þnh t¹i ®iÒu 12.1 ë trªn ®−îc quy ®Þnh t¹i môc ... ®iÒu ... ch−¬ng ... NghÞ ®Þnh sè ... cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh.§iÒu 13. B¶n quyÒn vμ quyÒn sö dông tμi liÖu

13.1. TVGS sÏ gi÷ b¶n quyÒn tÊt c¶ tµi liÖu b¸o c¸o vµ c¸c tµi liÖu kh¸c ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c nh©n viªn cña TVGS. C§T ®−îc toµn quyÒn sö dông c¸c tµi liÖu nµy, sao chôp ®Ó phôc vô c«ng viÖc mµ kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp TVGS.

13.2. TVGS ph¶i cam kÕt r»ng c¸c tµi liÖu b¸o c¸o vµ c¸c tµi liÖu kh¸c do TVGS lËp vµ cung cÊp cho C§T kh«ng vi ph¹m b¶n quyÒn hoÆc quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña bÊt cø c¸ nh©n hoÆc bªn thø ba nµo.

13.3. C§T sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm hoÆc hËu qu¶ tõ viÖc khiÕu n¹i r»ng bÊt cø tµi liÖu b¸o c¸o hoÆc c¸c tµi liÖu kh¸c theo Hîp ®ång nµy ®· vi ph¹m b¶n quyÒn hay quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña mét c¸ nh©n hay bªn thø ba nµo kh¸c.§iÒu 14. ViÖc b¶o mËt

Ngo¹i trõ nh÷ng nhiÖm vô ®−îc C§T yªu cÇu, TVGS kh«ng ®−îc phÐp tiÕt lé cho bÊt kú bªn thø ba nµo vÒ c«ng viÖc cña m×nh hoÆc bÊt cø th«ng tin nµo liªn quan ®Õn Dù ¸n, C«ng tr×nh, H¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu do TVGS thùc hiÖn theo hîp ®ång nµy mµ kh«ng cã sù ®ång ý tr−íc b»ng v¨n b¶n cña Chñ ®Çu t−.§iÒu 15. B¶o hiÓm

§Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro vÒ tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, TVGS ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.§iÒu 16. BÊt kh¶ kh¸ng

16.1. §Þnh nghÜa vÒ bÊt kh¶ kh¸ng

“BÊt kh¶ kh¸ng” lµ sù kiÖn s¶y ra mang tÝnh kh¸ch quan vµ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c¸c bªn nh− ®éng ®Êt, b¶o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; ho¶ ho¹n; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh…vµ c¸c th¶m ho¹ kh¸c ch−a l−êng hÕt tr−íc ®−îc hoÆc nh÷ng yªu cÇu cña c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

16.2. Th«ng b¸o t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng

NÕu mét trong hai bªn v× ®iÒu kiÖn b¾t buéc kh«ng thÓ thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé tr¸ch nhiÖm, c«ng viÖc cña m×nh do tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc do bÞ ¶nh h−ëng bëi mét bªn kh¸c theo hîp ®ång th× trong vßng ... ngµy sau khi sù cè x¶y ra bªn bÞ ¶nh h−ëng sÏ th«ng b¸o cho bªn kia b»ng v¨n b¶n toµn bé sù viÖc chi tiÕt cña tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng.

Bªn ®ã, khi ®· th«ng b¸o, ph¶i ®−îc miÔn cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc thuéc nghÜa vô trong thêi gian mµ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng c¶n trë viÖc thùc hiÖn cña hä.

Khi tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra, th× kh«ng ¸p dông ®èi víi nghÜa vô thanh to¸n cña bÊt cø bªn nµo cho bªn kia theo Hîp ®ång.

Mét bªn ph¶i göi th«ng b¸o cho Bªn kia khi kh«ng cßn bÞ ¶nh h−ëng bëi t×nh tr¹nh bÊt kh¶ kh¸ng.

16.3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bªn trong tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng

ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®Ó bªn kia chÊm døt hîp ®ång.

Trong tr−êng hîp x¶y ra sù bÊt kh¶ kh¸ng thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ®−îc kÐo dµi b»ng thêi gian diÔn ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ ¶nh h−ëng kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång cña m×nh, sù cè nµy sÏ ph¶i ®−îc gi¶i quyÕt cµng sím cµng tèt víi sù nç lùc cña c¶ hai bªn.

16.4 ChÊm døt hîp ®ång cã lùa chän vµ thanh to¸n.

NÕu tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra mµ mäi nç lùc cña mét Bªn hoÆc c¸c Bªn kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ vµ buéc ph¶i chÊm døt c«ng viÖc t¹i mét thêi ®iÓm bÊt kú. Bªn cã th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng sÏ göi th«ng b¸o vÒ viÖc chÊp døt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n cho bªn kia vµ viÖc chÊm døt sÏ cã hiÖu lùc trong vßng ... ngµy sau khi Bªn kia nhËn ®−îc th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång.

Sau khi chÊm døt hîp ®ång theo Kho¶n nµy, TVGS sÏ ®−îc thanh to¸n:

16.4.1. C¸c kho¶n thanh to¸n cho c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh vµ ®· ®−îc C§T x¸c nhËn.

16.4.2. Chi phÝ di chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ cña TVGS vÒ n−íc nÕu TVGS cã ®Ò nghÞ vµ ®−îc chøng thùc cña c¬ quan H¶i quan ViÖt Nam (®èi víi c¸c hîp ®ång cã sù tham gia cña phÝa n−íc ngoµi).

16.4.3. Chi phÝ tiÒn vÐ vÒ n−íc cho ®éi ngò c¸n bé cña TVGS lµm viÖc t¹i ViÖt Nam theo ®¨ng ký thùc tÕ vµ ®−îc C§T chÊp thuËn (®èi víi c¸c hîp ®ång cã sù tham gia cña phÝa n−íc ngoµi).

16.5. NghÜa vô thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt

BÊt kÓ mäi quy ®Þnh kh¸c cña §iÒu nµy, nÕu mét sù viÖc hay tr−êng hîp ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña c¸c Bªn (bao gåm, nh−ng kh«ng giíi h¹n ë bÊt kh¶ kh¸ng) x¶y ra mµ lµm mét hoÆc hai Bªn kh«ng thÓ hoÆc kh«ng theo luËt ®Þnh ®Ó hoµn thµnh nghÜa vô theo hîp ®ång cña hä hoÆc theo LuËt ®iÒu chØnh hîp ®ång, mµ c¸c bªn ®−îc quyÒn kh«ng ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång, trªn c¬ së th«ng b¸o cña bªn nµy cho bªn kia vÒ sù viÖc hoÆc tr−êng hîp nµy, th× c¸c Bªn sÏ hÕt nghÜa vô tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc nµy, mµ kh«ng lµm ph−¬ng h¹i c¸c quyÒn cña bÊt kÓ bªn nµo.

§iÒu 17. Th−ëng, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång

17.1. Th−ëng hîp ®ång: Tr−êng hîp TVGS cã nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc hoµn thµnh sím h¬n so víi thêi h¹n theo tiÕn ®é ®· ®−îc phª duyÖt th× cø mçi ... ngµy Chñ ®Çu t− sÏ th−ëng cho TVGS ... nh−ng møc th−ëng tèi ®a kh«ng qu¸ ... (12%) phÇn gi¸ trÞ hîp ®ång lµm lîi.

17.2. Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång

17.3. §èi víi TVGS: NÕu do lçi cña TVGS lµm chËm tiÕn ®é ... ngµy ph¹t ... nh−ng tæng sè tiÒn ph¹t kh«ng qu¸ ... (12%) phÇn gi¸ trÞ hîp ®ång vi ph¹m.

17.4. §èi víi Chñ ®Çu t−: NÕu kh«ng cung cÊp kÞp thêi nh÷ng tµi liÖu vµ thanh to¸n theo yªu cÇu cña tiÕn ®é ®· ®−îc x¸c ®Þnh th× còng sÏ bÞ ph¹t theo h×nh thøc trªn.

§iÒu 18. KhiÕu n¹i, tranh chÊp vμ träng tμi

NÕu cã ph¸t sinh tranh chÊp gi÷a c¸c bªn liªn quan ®Õn hîp ®ång nµy hoÆc bÊt cø vÊn ®Ò g× ph¸t sinh, c¸c bªn ph¶i lËp tøc tiÕn hµnh th−¬ng l−îng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch h÷u h¶o. NÕu th−¬ng l−îng kh«ng cã kÕt qu¶ th× trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t sinh tranh chÊp, c¸c bªn sÏ ®Ö tr×nh vÊn ®Ò lªn Toµ ¸n Nh©n d©n hoÆc Träng tµi ®Ó xö lý tranh chÊp theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n Nh©n d©n hoÆc Träng tµi lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ cã tÝnh chÊt b¾t buéc víi c¸c bªn.§iÒu 19. QuyÕt to¸n hîp ®ång

19.1. QuyÕt to¸n hîp ®ång

Trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc Biªn b¶n x¸c nhËn cña Chñ ®Çu t− r»ng TVGS ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh cña hîp ®ång, TVGS sÏ tr×nh cho Chñ ®Çu t− ... bé dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång víi c¸c tµi liÖu tr×nh bµy chi tiÕt theo mÉu mµ Chñ ®Çu t− ®· chÊp thuËn:

a) Gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®−îc lµm theo ®óng Hîp ®ång vµ

b)Sè tiÒn kh¸c mµ TVGS coi lµ ®Õn h¹n thanh to¸n theo Hîp ®ång hoÆc c¸c tháa thuËn kh¸c .

NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng ®ång ý hoÆc cho r»ng TVGS ch−a cung cÊp ®ñ c¬ së ®Ó x¸c nhËn mét phÇn nµo ®ã cña dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång, TVGS sÏ cung cÊp thªm th«ng tin khi Chñ ®Çu t− cã yªu cÇu hîp lý vµ sÏ thay ®æi dù th¶o theo sù nhÊt trÝ cña hai bªn. TVGS sÏ chuÈn bÞ vµ tr×nh cho Chñ ®Çu t− quyÕt to¸n hîp ®ång nh− hai bªn ®· nhÊt trÝ.

Tuy nhiªn nÕu sau khi cã nh÷ng cuéc th¶o luËn gi÷a c¸c bªn vµ bÊt kú thay ®æi nµo trong dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång mµ hai bªn ®· nhÊt trÝ, Chñ ®Çu t− sÏ thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ cña phÇn nµy cho TVGS.

19.2. ChÊm døt tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t−

Sau khi quyÕt to¸n hîp ®ång ®· ®−îc ký bëi c¸c bªn, Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng

chÞu tr¸ch nhiÖm víi TVGS vÒ bÊt cø vÊn ®Ò g× liªn quan ®Õn Hîp ®ång, trõ khi

TVGS ®· nªu cô thÓ:
a) Trong QuyÕt to¸n hîp ®ång, vµ
b) Trõ nh÷ng vÊn ®Ò vµ c«ng viÖc n¶y sinh sau khi ký Biªn b¶n x¸c nhËn viÖc hoµn thµnh nghÜa vô theo hîp ®ång cña TVGS trong b¶n quyÕt to¸n hîp ®ång ®−îc nªu trong Kho¶n 19.1 [QuyÕt to¸n hîp ®ång].
§iÒu 20. §iÒu kho¶n chung

20.1. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång nµy

20.2. Hîp ®ång nµy bao gåm ... trang, vµ ......... Phô lôc ®−îc lËp thµnh ... b¶n b»ng tiÕng ViÖt. Chñ ®Çu t− sÏ gi÷ ... b¶n tiÕng ViÖt. TVGS sÏ gi÷ ... b¶ntiÕng ViÖt (Tr−êng hîp cã sö dông tõ hai thø Ng«n ng÷ trë lªn th× qui ®Þnh thªm vÒ sè b¶n hîp ®ång b»ng c¸c Ng«n ng÷ kh¸c).

20.3. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy...............................

§¹i diÖn TVGS§¹i diÖn chñ ®Çu t−/

: uploaded -> files
uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
files -> 1. Kiến thức cơ bản
files -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương