QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Namtải về 18.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích18.4 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 1366 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18/12/2012 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 09/KH-STP ngày 05/3/2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với những nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu: Nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp người khuyết tật, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, giúp đỡ cho người khuyết tật có cuộc sống tốt đẹp hơn; tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và hiệu quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, bảo đảm 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

II. Nội dung, thời gian, đơn vị thực hiện:


  1. Nội dung, gồm các nội dung chính sau:

a) Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

- Khảo sát nhu cầu TGPL của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo dạng tật như: khiếm thị, khiếm thính,...);

- Thực hiện các hình thức TGPL (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức TGPL khác);

- Tổ chức các đợt TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, ... khi có yêu cầu.

b) Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông: Website HĐPHCTPBGDPL - Sở Tư pháp, các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, xây dựng các nội dung về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Biên soạn và phát hành sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật (tiếng việt và tiếng dân tộc thiểu số), băng cát -xét, đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật;

- Đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại 20% địa điểm trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật;

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục và truyền thông pháp luật và TGPL cho người khuyết tật với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật ở địa phương (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề,..)

c) Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

- Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ TGPL.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2013

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

III. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách chi thường xuyên hàng năm của địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; từ đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Sở Tư pháp:

- Chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

- Chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, chất lượng; lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp thống kê, báo cáo số lượng người khuyết tật, Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn về Sở Tư pháp (qua Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh) trước ngày 30/5/2013; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước) tổ chức tốt các hoạt động TGPL cho người khuyết tật tại địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cục TGPL-BTP;- CVP;

- Lưu: VT, NC.D:\Kien 2013\Tu phap\QD phe duyet Ke hoach TGPL cho nguoi khuyet tat 2013.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký
Nguyễn Ngọc Quang: Uploaded -> file -> thuydung -> Thong%20bao
thuydung -> QUỐc hội luật số: 34/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thuydung -> TỈnh quảng nam
thuydung -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
thuydung -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 10
thuydung -> Thông tư liên tịch 03/2001/ttlt-tchq-bng ngày 21 tháng 6 năm 2001 bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/ttlt/tchq-bng ngày
thuydung -> Ban quản lý khu kinh tế MỞ chu lai dự Án cơ HỘi khu công nghiệp cơ khí Đa dụng và Ô TÔ TẬp trung chu lai
thuydung -> QuyếT ĐỊnh quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện VI phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
thuydung -> TỈnh quảng nam số: 2615 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thong%20bao -> Bnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thong%20bao -> QuyếT ĐỊnh giải quyết khiếu nại lần hai của ông Zơ Râm Nhứa trú tại thôn Tà Lâu, xã Ba, huyện Đông Giang chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương