PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuchanhchinh/App_Upload/Mau_TTHC
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: Độc lập Tự do Hạnh phúc
GMH/Upload/2014/10
  Ubnd tỉnh bình thuận sở NÔng nghiệp và ptnt
ubnd/system/files
  Vnc center PhÇn cøng m¸y tÝnh
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1721/BC KTXH
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2015/10/5
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ubnd/system/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2013/8
  THỊ XÃ an nhơN Độc lập – Tự do – Hạnh p
CNTVIC/UBND/vbpq.nsf/0634440299D6F20347257C4F0063F343/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
UploadFiles/Site0054/Van ban/UBND Tinh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  THÀnh phố HẢi phòNG
Portals/0/Attachs/Nam2016/T6
  TỈnh thừa thiên huế
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập- tự do- hạnh phúc
UploadFiles/Site0054/Van ban/UBND Tinh
  Vĩnh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2013
UploadFiles/TinTuc/2014/7/9
  TỈnh thừa thiên huế
ubnd/system/files/vbdh
  I. MỤc tiêU, nhiệm vụ ĐẾn năM 2020
PortalFolders/ImageUploads/SXD/44/HanhChinhCong/UBNDTP
  II. Lĩnh vực phát triển đô thị Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc thẩm quyền của ubnd thành phố
imgs/van_phong
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơN
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/930/docs
  UỶ ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: /bc-ubnd (DỰ thảO)
Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020
  Phụ lục 1: Bảng thống kê điều chỉnh lộ giới một số tuyến đường tỉnh quy hoạch đến năm 2020
portals/0/VanBan/QuyetDinh/UBND/2013
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/0/Attachs/Nam2015/T10
  PHỤ LỤc phân công nhiệm vụ VÀ nhu cầu vốn thực hiệN
ubnd/system/files
  Đơn giá Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn số: 1781 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Docs/QH-GTVT-DEN-2020
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh khánh hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Phụ lục 1: Bảng thống kê điều chỉnh lộ giới một số tuyến đường tỉnh quy hoạch đến năm 2020
UploadFiles/Site0054/Van ban/UBND Tinh
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1874
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
ubnd/system/files
  TỈnh lạng sơn số: 1537/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học b mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
portals/0/vanban/CongVan/UBND/2013
  V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tndn và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế gtgt
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  VĂn phòng chính phủ
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1638
  Ủy ban dự thảo sửA ĐỔi hiến pháp năM 1992 BẢng so sánh giữa hiến pháp năM 1992 VỚi dự thảo sửA ĐỔi hiến pháp năM 1992
UploadFiles/TinTuc/2014/11/4
  Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2014
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1638
  Chỉ thị số 23 -ct/tw ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm
ubnd/system/files
  ĐIỀu khiển chuột trong chế ĐỘ ĐỒ hoạ 256 MÀU
UploadFiles/TinTuc/2016/5/31
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế
CNTVIC/UBND/vbdh.nsf/D339EED952E4EFA047257C4F00649E9C/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ToChucBoMay/UBNDHuyenThanhPho/QuangTrach
  UỶ ban nhân dân huyện quảng trạCH
CNTVIC/UBND/vbdh.nsf/D605BF302165ABCC47257C4F00649EA4/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2014/12/31
  1. ĐẶC ĐIỂm tự nhiên xã HỘi vị trí địa lý kinh tế và các đặc điểm tự nhiên
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  2. Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, đặc biệt là tiềm năng biển, để phát triển hệ thống giao thông vận tải hợp lý, tiết kiệm chi phí xã hội
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sitefolders/congbao/2284/congbao
  Ủy ban nhân dân tỉnh nam đỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ubnd/system/files
  Phụ lục: Bảng giá và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại xe
  Xe hai bánh gắn máy mớI (100%)
UploadFiles/TinTuc/2016/4/5
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2015/3/23
  Về việc thu tiền sử dụng đất (đất tái định cư) đã có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12/2014 còn vướng mắc trên địa bàn tỉnh
UserFiles/file/VanBan/UBND_2009
  PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔ
CNTVIC/UBND/vbdh.nsf/2C383842C8A74A0D47257C4F00649F73/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2016/5/13
  QuyếT ĐỊnh về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các huyện ven biển
Resources/Docs
  Số: /ubnd-nc khánh Hòa, ngày tháng năm 2013
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính số: 69/2013/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
portals/0/vanban/QuyetDinh/UBND/2011
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-ubnd ngày 16/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng năm 2008
ubnd/system/files
  Về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
  BIỂu tổng hợp phưƠng án bồi thưỜNG, HỖ trợ VÀ TÁI ĐỊnh cư Khu vực có đất sẽ quy thuộc về phía Trung Quốc sau phân giới cắm mốc thuộc các thôn Kòn Kéo, Kòn Háng và Phạc Táng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Portals/0/VanBan/QuyetDinh/UBND/2014
  Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp, ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
UploadFiles/TinTuc/2015/9/1
  KẾ hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2014
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8
UploadFiles/TinTuc/2015/6/15
  Số: 929 /QĐ-ubnd
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1721/BC KTXH
  CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1785
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước
UploadFiles/TinTuc/2014/12/29
  Ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
thutuchanhchinh/App_Upload/Mau_TTHC
  ĐƠN ĐỀ nghị ĐIỀu chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đẠi diệN/chi nháNH
  Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images/stories/files/UBND_Huyen/Thong_Bao
  Huyện bắc trà my cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/UBNDTP/1455
  HỆ thống thư ĐIỆn tử Các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ToChucBoMay/UBNDHuyenThanhPho/TuyenHoa
  Ủy ban nhân dân huyện tuyên hóA
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ToChucBoMay/UBNDHuyenThanhPho/MinhHoa
  PHẦn I đẶC ĐIỂm kinh tế XÃ HỘi của huyện minh hoá
directory ubnd  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương