UỶ ban nhân dân tỉnh hòa bìNHtải về 91.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích91.43 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HÒA BÌNH

–––


Số:1297 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hßa B×nh, ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình thuỷ lợi năm 2007
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 22-10-2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiến cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-BTC ngày 01-02-2007 của Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 18-12-2006 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 619/STC-QLNS ngày 28-5-2007,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Giao bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình thuỷ lợi chuyển tiếp của năm 2007 là 8.500.000.000 đồng.

(có biểu chi tiết đính kèm)

Nguồn kinh phí: + Sử dụng nguồn kinh phí vay Ngân hàng phát triển theo Quyết định số 512/QĐ-BTC ngày 01-02-2007 của Bộ Tài chính là 5.000.000.000 đồng;

+ Trích nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2007: 3.500.000.000 đồng

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các huyện có tên tại Điều 1, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện: Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ căn cứ Quyết định thi hành./.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Qu¸ch ThÕ Hïng
giao bæ sung kinh phÝ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh thuû lîi chuyÓn tiÕp n¨m 2007

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè1297 /Q§-UBND ngµy 1-6-2007 cña Chñ tÞch UBND tØnh)

§¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång

STT

Tªn c«ng tr×nh

§Þa ®iÓm x©y dùng

chñ ®Çu t­

Tæng dù to¸n ®­îc phª duyÖt

Kinh phÝ
®· giao

Kinh phÝ bæ sung n¨m 2007

Ghi chó

1

2

3

4

5

6

7

9

 

Tæng sè

 

 

14,550,120

3,410,000

8,500,000

 

1HuyÖn Mai Ch©u
 

 

1,694,990

150,000

928,000

 

-

Bai Te

X· X¨m KhoÌ

UBND huyÖn Mai Ch©u

394,990

50,000

220,000

 

-

Kªnh M­­¬ng Bai Kh¸n

X· V¹n Mai

UBND huyÖn Mai Ch©u

400,000

50,000

220,000

 

-

Sö lý s¹t lë ®­êng

 

UBND huyÖn Mai Ch©u

900,000

50,000

488,000

 

2

HuyÖn Kim B«i

 

 

1,057,270

550,000

507,270

 

-

KÌ sau huyÖn ®éi

ThÞ trÊn Bo

UBND huyÖn Kim B«i

907,270

500,000

407,270

 

-

KÌ Bai Sèng Chanh

X· VÜnh §ång

UBND huyÖn Kim B«i

150,000

50,000

100,000

 

3

HuyÖn L¹c S¬n

 

 

6,448,410

1,840,000

4,055,180

 

-

Hå Cµnh

X· B×nh Ch©n

UBND huyÖn L¹c S¬n

3,155,160

1,200,000

1,955,160

 

-

Kªnh m­¬ng tr¹m b¬m T©n Mü

HuyÖn L¹c S¬n

Së NN vµ PTNT

828,100

100,000

728,100

 

-

NgÇm BÕn LÊp

X· Nh©n NghÜa

UBND huyÖn L¹c S¬n

207,000

40,000

167,000

 

-

Hå B×nh C¶ng

X· B×nh C¶ng

UBND huyÖn L¹c S¬n

644,920

400,000

244,920

 

-

Hå Lôc

X· Yªn NghiÖp

UBND huyÖn L¹c S¬n

613,230

50,000

357,000

 

-

Hå Xãm Cäi, x· Yªn Phó

X· Yªn Phó

UBND huyÖn L¹c S¬n

1,000,000

50,000

603,000

 

4

HuyÖn T©n L¹c

 

 

598,970

50,000

548,970

 

-

Bai Lå

X· Phong Phó

UBND huyÖn T©n L¹c

598,970

50,000

548,970

 

5

HuyÖn L¹c Thuû

 

 

2,182,000

100,000

1,322,000

 

-

Hå Hång Nhß

X· Phó Thµnh

UBND huyÖn L¹c Thuû

1,192,000

50,000

725,000

 

-

Hå Vã §ong

X· Cè NghÜa

UBND huyÖn L¹c Thuû

990,000

50,000

597,000

 

6

HuyÖn Yªn Thuû

 

 

1,498,480

50,000

738,580

 

-

Hå BÌo

X· §a Phóc

UBND huyÖn Yªn Thuû

1,498,480

50,000

738,580

 

7

Kho vËt t­­ BCH-PCLB tØnh

TP hoµ B×nh

Së NN vµ PTNT

400,000

50,000

350,000

 

8

Kho lò b·o- Bé CHQS tØnh

TP hoµ B×nh

Bé CHQS tØnh

670,000

620,000

50,000

 

Uû ban nh©n d©n tØnh HOµ B×nh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương